Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Utreder konkrete traséer for Nord Norge-banen

Statens vegvesen er i gang med å ser på forskjellige traséer for Nord Norge-banen, og skal se på det i sammenheng med fremtidens transportkart i landsdelen.

– Det er særlig viktig at vi får en skikkelig utredning av Nord-Norgebanen, slik at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Det har vi nå presisert overfor Statens vegvesen, som har det overordnede ansvaret for å utrede fremtidens transportløsninger i Nord-Norge. Etaten er allerede godt i gang med utredningsarbeidet. sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

I april i år ble regjeringen anmodet av Stortinget om å sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak ved å presisere overfor Statens vegvesen at den pågående konseptvalgutredningen for transportløsninger i Nord-Norge skal utrede Nord-Norgebanen i tilstrekkelig detalj for å tilfredsstille statens prosjektmodells krav til konseptvalgutredninger (KVU). Det innebærer å utrede konkrete jernbanetraséer, står det i meldingen.

I arbeidet med konseptvalgutredningen skal ulike strategier for transport i landsdelen analyseres. På strekningen Fauske – Narvik – Tromsø skal det utredes konsepter etter KVU-metodikken. Det er naturlig å analysere konsepter for forlengelse av Nordlandsbanen og Ofotbanen. I tillegg vil konseptvalgutredningen se på en rekke andre konsepter for transport på vei, på sjø og i lufta, opplyser departemenetet.

– Større tiltak på Nord-Norgebanen må vurderes opp mot eventuelle investeringer i infrastrukturen for vei-, sjø- eller lufttransport. Utredningen skal gi et bedre faglig grunnlag for å ta stilling til hvordan vi kan bruke fellesskapets midler på best mulig måte for å utvikle infrastrukturen i nord, sier den avtroppende samferdselsministeren.

Konseptvalgutredningen skal etter planen være ferdig sommeren 2023.