Utbyggingssjef

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Firma Avinor
FylkeTrøndelag, Rogaland, Hordaland
StedStavanger, Bergen eller Trondheim
Søknadsfrist14.01.2020

Avinor planlegger store investeringsprosjekter de nærmeste årene innenfor bygg og anlegg. Enheten Utbygging har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle bygg- og infrastrukturprosjekter i konsernet. Avdelingen er en del av Drift og Infrastruktur som er en divisjon i konsernet. Det er etablert egne prosjektområder for oppfølging av nærmere bestemte prosjektporteføljer.

For å lede ett av våre prosjektområder, primært ved lufthavnene i Stavanger/Bergen/Trondheim, søker vi:

Utbyggingssjef

Som Utbyggingssjef leder du et prosjektområde, har overordnet ansvar for en nærmere bestemt prosjektportefølje og er prosjektansvarlig for det enkelte prosjekt dersom annet ikke er avtalt.

Utbyggingssjefen skal bidra sterkt til at konsernet og resultatenhetene når sine resultatmål ved å sikre at prosjektene gjennomføres innenfor vedtatte styringsmål for kost, tid og kvalitet, og dermed legger til rette for realisering av forretningsmessige gevinster i resultatenhetene.

Prosjektområdet har ansvaret for daglig oppfølging av ansatte og innleide. Prosjektområdet har ansvar for at prosjektene leveres slik som beskrevet i omforent prosjektmandat/bestilling og har ansvaret for daglig oppfølging mot Utbyggings oppdragsgivere/kunder. Det forutsettes at prosjektområdene samarbeider tett med hverandre, samt samarbeider tett med Utbyggings øvrige seksjoner i stab og retter seg etter de instruksjoner som blir gitt med bakgrunn i felles gjennomføring av prosjektporteføljen.

Prosjektene skal styres og leveres i tråd med lover, forskrifter, Avinors tekniske premisser, styringssystem og øvrige interne prosedyrer. Prosjektområdet skal bidra sterkt til at erfarings- og læringsprosesser på tvers av prosjektene blir gjennomført på en god måte.

Prosjektområde er en linjeenhet i Utbygging og utbyggingssjefen deltar i enhetens ledergruppe og rapporterer til direktør prosjekt og utbygging.

Ansvar og oppgaver

 • Være prosjektansvarlig for alle prosjektene i porteføljen dersom annet ikke er avtalt.
 • Overordnet ledelse av prosjektene fra idéfase til internt eierskifte, herunder:
 1. Gjennomføre entreprisekontrakter, fra utarbeidelse av kontraktstrategi til overtagelse
 2. Organisere prosjektene med byggeledelse
 3. Samordne alle aktiviteter i prosjekteringsfase og gjennomføringsfase
 4. Samarbeide med interne og eksterne premissgivere
 5. Utarbeide og følge opp prosjektbudsjett og tidsplaner
 6. Gjennomføre og følge opp risikoanalyser
 7. Forestå anskaffelser iht. lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter
 8. Utarbeide og følge opp prosjektadministrative bestemmelser og rutiner, herunder SHA (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) og KS (kvalitetsstyring og –sikring)
 9. Gjennomføre og følge opp usikkerhetsanalyser (usikkerhetsstyring)
 10. Gjennomføre og følge opp risikoanalyser (Risk Management)
 11. Ivareta alle krav i relevante lover og forskrifter, herunder bestemmelser knyttet til «sosial dumping»
 12. Sikre at prosjektene leveres i tråd med Avinors tekniske premisser, styringssystem og andre interne retningslinjer.
 • Sikre nødvendig rapportering fra prosjektene og felles rapportering fra prosjektporteføljen.
 • Sikre nødvendig kontakt med bestillere/kundene til prosjektene både driftskoordinering og nødvendig ledelseskontakt.
 • Utbyggingssjef kan etter nærmere avtale også fungere som prosjektleder. I disse tilfellene vil prosjekt- og utbyggingsdirektør fungere som prosjektansvarlig.
 • Stillingens ansvarsområde kan justeres etter behov.

Bakgrunn

 • Høyere teknisk utdannelse, på bachelor- eller masternivå
 • Meget god kjennskap til prosjektmetodikk
 • Erfaring fra ledelse av prosjektporteføljer
 • Lang og bred erfaring fra ledelse av bygge- og/eller anleggsprosjekter
 • Meget god kjennskap til relevante lover og forskrifter knyttet til gjennomføring av prosjekter, herunder lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Erfaring og kunnskap innen kontraktsbestemmelser for entrepriser, tjenester og leveranser
 • Erfaring fra offentlig byggherrevirksomhet – gjerne innen offentlige byggherrer

Personlige egenskaper

 • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • Gode lederegenskaper
 • Etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
 • Strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
 • God motivator
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

Betingelser

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger.

Arbeidssted vil være Stavanger lufthavn Sola, Bergen lufthavn Flesland eller Trondheim lufthavn Værnes.

Stillingen innebærer noe reisevirksomhet. Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn, kan fremlegges og godkjennes.

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf 404 03 554.

Søknad til stillingen gjøres senest 14.01.2020 via Avinors søknadsportal.

Søk stilling

Vis flere stillinger: