Ill. Vann- og avløpsetaten i Oslo

Utbyggingen av ny vannforsyning til Oslo starter i 2020 - den første kontrakten sendt ut i markedet

Utbyggingen av ny vannforsyning til Oslo starter i 2020. Mandag legges kontrakten for forberedende arbeider, E8, ut i markedet, som en av åtte delkontrakter.

Det er Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten, som er byggherre for utbyggingen.

- Oslo mangler i dag en fullgod reservevannforsyning. Sårbarheten i vannforsyningssystemet til byen er uakseptabel høy. Oslo kommune er i dag helt avhengige av Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg som forsyner 90 prosent av Oslo med drikkevann. Bystyret i Oslo vedtok reguleringsplan og investering av prosjekt Ny vannforsyning Oslo den 13. november i år, heter det i en pressemelding fra kommunen.

-Vi er utrolig glad for å komme i gang med utbyggingen av en fullgod reservevannforsyning for hele Oslo. Sårbarheten i dagens vannforsyning er uakseptabelt høy. Å legge ut den første kontrakten er en viktig milepel for å sikre byens snart 700000 innbygger tilgang til trygt drikkevann nå og i fremtiden, sier direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund.

Forberedende arbeider E8 er en utførelsesentreprise (NS 8405) som omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt cirka fem kilometer. Om lag 1.200.000 faste kubikkmeter fjell skal sprenges ut. Det skal etableres tre riggområder ved hhv Huseby Skipark, Husebyjordet (adkomst fra Sørkedalsveien) og på Sollerudstranda.

Denne kontrakten var opprinnelig begrenset til forberedende arbeider og adkomsttunneler. Den er nå altså utvidet til å gjelde alle fjellarbeider på Huseby og Sollerud.

Prosjektet berører fire ulike kommuner – Lier, Hole, Bærum og Oslo. Fra Holsfjorden vil det gå en 19 kilometer lang råvannstunnel til Huseby i Oslo vest. Her skal det etableres et vannbehandlingsanlegg under bakken, og rent drikkevann overføres videre til ledningsnettet i Oslo. Prosjektet er kostnadsberegnet til 12,5 milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2028. Prosjektet er Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne og en av de største investeringene i kommune-Norge.

Det overordnede målet er å sikre befolkningen i Oslo kommune en tilfredsstillende drikkevannsforsyning, også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet. Mattilsynet i Oslo har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde innen 1. januar 2028.