F.v. avdelingsdirektør Jane Bordal i Statens vegvesen, seksjonssjef Forvaltning og samfunnskontakt Ragnhild Lien i Bane NOR og og dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultetet. Nye Veier var forhindret i å stille på signeringen. Foto: Britt-Johanne Wang/Bane NOR

Universitetet i Oslo skal forske på eiendomsrett og rettssikkerhet - får støtte fra offentlige byggherrer

Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier inngår nå en samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo. Samarbeidet skal finansiere et forskningsprosjekt i regi av det juridiske fakultetet, der målet er å løse viktige samfunnsutfordringer.

- Når vei og bane skal planlegges og bygges oppstår det til tider rettslige problemer som det ikke finnes gode løsninger for. Det juridiske fakultetet ved UiO har lang tradisjon for å bidra med forskning på området, og ønsker nå å øke aktiviteten ytterligere gjennom samarbeidsavtaler med partnere som daglig står ovenfor dilemmaer mellom ekspropriasjonsrett og plan- og bygningsrett, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier bidrar med forskningsmidler som skal føre til to doktoravhandlinger, og hver av partene bidrar med til sammen 1.166.665 kroner. Totalkostnaden er vel 14 millioner kroner, hvor halvparten dekkes av fakultetet. Samarbeidet har en ramme på fem år.

I prosjektet tar man utgangspunkt i norske forhold, men de vil også løfte blikket ut over nasjonens grenser. En felles problemstilling for offentlig utbyggere er vekting av samfunnsinteressene målt mot retten til å frata en borger eiendomsretten, eller båndlegge en eiendom for lang tid.

- Vi er en offentlig institusjon som skal hjelpe samfunnet til i situasjoner der de store prosjektene berører mange, samtidig som at det er et krav om effektiv bruk av midler, sier dekan Dag Michalsen ved UiO til Bane NORs nettsider.