Ulovlig samarbeid blant gulvleggere

Konkurransetilsynet vurderer å ilegge to selskaper innen gulvleggerbransjen overtredelsesgebyr på inntil 500.000 og 700.000 kroner og å pålegge opphør av ulovlig samarbeid.

Konkurransetilsynet mener bedriftene har samarbeidet ulovlig ved å fordele kunder mellom seg.

Markedsdeling er en alvorlig lovovertredelse og selskapene har hatt et langvarig samarbeid. Overtredelsesgebyret skal i slike saker settes høyt. Konkurransetilsynet har også vektlagt at gebyrets størrelse skal ha en preventiv effekt.

Etter forvaltningsloven har selskapene anledning til å uttale seg før vedtak treffes. De to selskapene har frist til 20. august med å inngi merknader. Etter dette vil tilsynet ta stilling til om det er grunnlag for å fatte vedtak om overtredelsesgebyr i saken og å pålegge opphør av ulovlig samarbeid.