Trondheim viser byggeveien

- Ingen norske byggemiljøer har satset så massivt på Trimmet bygging (TB) som Trondheim. Og sykehusprosjektet er uten tvil fremste og tyngste pådriver, sier prosjektleder Endre Grimsmo i COWI.

Grimsmo er i full gang med å kartlegge TB-erfaringene under Øya-utbyggingen. Sentrale spørsmål i undersøkelsen er:

* Hvilke gevinster gir Trimmet bygging?
* Hvor effektiv er metoden sammenliknet med tradisjonell bygging?
* Hvordan kan TB overføres best mulig til nye byggeprosjekt?

TB-forskningen i Trondheim har fått betydelig støtte fra Kommunaldepartementet, og prosjektet inngår i det store byggekostnadsprogrammet som er satt i verk for å redusere kostnader og heve kvaliteten i norsk byggebransje, skriver Helsebygg Midt-Norge på sine hjemmesider.

Følgende parter deltar i anlaysen av Trimmet bygging: Helsebygg, ASV, COWI, SINTEF, Veidekke og Teknobygg. COWI står i spissen for forskningen, mens Trondheim Næringsforening "eier" prosjektet.

Mot slutten av kommer den endelige TB-rapporten, men de foreløpige resultatene er ikke til å ta feil av, sier prosjektleder Grimsmo: 

- Blant sykehusbyggere får vi udelt positive tilbakemeldinger om effekten av Trimmet bygging. Det viktigste er nok at antall synlige endringer er tydelig redusert fra første til andre byggefase, det vil si før og etter at TB-metoden ble tatt i bruk.

- Det er verdt å merke seg at Laboratoriesenteret i fase 1 hadde en endringskostnad på over 20 prosent av de totale kostnadene. Noe slikt er utenkelig i fase 2 fordi kontraktsform og samspill gir langt færre endringer og prosessfeil. Samlet sett blir dermed kostnadene lavere. Etter min mening er prosessfeil det samme som feilkostnader. Reduseres prosessfeil, går også endringskostnadene ned, sier Grimsmo.

Den foreløpige kartleggingen viser også at prosjekteringskostnadene synker med Trimmet bygging. En av årsakene er at prosjekteringen for anbud er mindre omfattende. De prosjekterende produserer nå mer direkte produksjonsunderlag for entreprenørene og i større grad i samspill. Gapet blir dermed mindre mellom det prosjekterende og entreprenører anser som tilstrekkelig prosjektering. I byggefase 2 er det også langt færre direkte prosjekteringsfeil enn i første fase.

- Dette skyldes utvilsomt samspillet. Nå sitter partene med samme prosjekt på samme øy. Ikke langt fra hverandre med dypt hav mellom, sier Grimsmo

- Har de også bedre inntjening på samme øy?

- Trimmet bygging og trimmet prosjektering gir lavere totalkostnader og fører garantert til at partene blir mer konkurransedyktige. Om resultatene blir bedre, og hvem som stikker av med gevinsten, avhenger selvsagt av kontraktsformen.

- Hvordan er sammenhengen mellom TB og trivsel på byggeplassen?

- Når mer myndighet overføres til dem som utfører byggejobben, er det grunn til å tro at trivsel og miljø blir bedre. Men her mangler vi tall og må ty til synsing før vi får gjort skikkelige spørreundersøkelser på byggeplassen, sier Grimsmo.