Transportkaos også i 2007

Høstens transportkaos i varedistribusjonen grunnet hyppige driftsbrudd i jernbanetrafikken og manglende transportkapasitet i veitransport, var ikke et forbigående fenomen.

Av Erling Sæther, Schenker AS Slik mediene har skrevet om i høst vil mangelen på sjåfører og biler fortsette inn i 2007 og ytterligere forsterkes de neste 2-3 årene som følge av at et nytt utdanningskrav fra EU skal innføres også i Norge. Løsningen på det tiltagende kapasitetsproblemet i varedistribusjonen er dels utdanning av flere sjåfører, men også større og dristigere investeringer i landets infrastruktur til samferdsel. Det å innfri Nasjonal Transportplan, som vi hittil ikke har klart, vil også bare være en utsettelse av kapasitetsproblemene. Årsaken er at varedistribusjonen vil som en følge av forbruksveksten øke kraftig i tiden fremover. Vi foreslår følgende tiltak for å redde landet fra transportinfarkt: - Utbygging av jernbanens infrastruktur slik at reisetiden for godstog reduseres med 50 % mellom landsdelene, opprusting av de store byenes jernbaneterminaler, høyere aksellaster, garanti for døgnåpen jernbane samt stimulering av konkurranse i godsbanetrafikken - Utbygging av effektive korridorer mellom landsdelene med motorveistandard, gjennomføring av Oslopakke 3 med utvidet tiltakspakke for gods i by, garantere døgnåpne veier mellom de store byene samt satsing på kollektiv godstrafikk (samlasting), harmonisere vekter og dimensjoner med Sverige Dette må løses ved at det etableres en tilleggsfinansiering basert på en andel av realavkastningen fra Oljefondet, og hvor en benytter internasjonale leveranser og anbud til gjennomføring. Dermed vil en hindre for sterk kostnads- og prisvekst i Norge.