K01 – Sjøfylling Leirbakken har en estimert kostnadsramme på 50 millioner kroner. I prosjektet skal det lages en sjøfylling som vil strekke seg fra Ramfjordbruas nordre landkar og videre inn mot land.
K01 – Sjøfylling Leirbakken har en estimert kostnadsramme på 50 millioner kroner. I prosjektet skal det lages en sjøfylling som vil strekke seg fra Ramfjordbruas nordre landkar og videre inn mot land.Illustrasjon: Statens vegvesen

Tolv tilbydere ønsket å lage sjøfylling ved E8 Ramfjord - fem er med videre

Statens vegvesen mottok tolv forespørsler om prekvalifisering til utlyst kontrakt for anbudskonkurransen K01 – Sjøfylling Leirbakken i Tromsø kommune. Kontrakten er en del av det forberedende arbeidet til ny E8 i Ramfjord.

Av de tolv mottatte forespørslene er det ni tilbydere som etter gjennomførte kvalifikasjonsvurderinger er vurdert til å være kvalifisert for jobben. Statens vegvesen går videre med de fem best kvalifiserte, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen har valgt tilbydere ut ifra kvalifikasjonskriteriene i konkurransegrunnlaget. Rangeringen er basert på innlevert dokumentasjon i henhold til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner, hvor de fem med best kvalifikasjoner er invitert med videre, skriver byggherren i meldingen.

Åtte måneders arbeid

Statens vegvesen oppgir ikke hvilke fem selskaper som er med videre i konkurransen.

Anleggsstart er forventet å komme i gang rundt mars/april 2022, og varigheten på arbeidet er estimert til cirka åtte måneder, ifølge Vegvesenet.

Første av tre

K01 – Sjøfylling Leirbakken er den første av totalt tre kontrakter som skal lyses ut i forbindelse med byggingen av ny E8 i Ramfjord i Tromsø kommune.

På nyåret skal det lyses ut en kontrakt for skogrydding. Hovedkontrakten som omfatter bygging av bru over Ramfjorden, vei i dagen og tilhørende konstruksjoner, lyses ut i første kvartal 2022 med fysisk oppstart høsten 2022, opplyser Vegvesenet.

50 millioner

K01 – Sjøfylling Leirbakken har en estimert kostnadsramme på 50 millioner kroner. I prosjektet skal det lages en sjøfylling som vil strekke seg fra Ramfjordbruas nordre landkar og videre inn mot land. Total lengde på fyllingen blir cirka 470 meter, og vil bestå av cirka 200.000 kubikkmeter masse.

Vegvesenet opplyser at noe av fyllmassen skal hentes lokalt fra toppen av Leirbakken og i veilinjen, mens resterende masse hentes fra skredtiltak ved Mostad. Deler av fyllingen vil ligge tørt ved lavvann, og må erosjonssikres/plastres mot sjøfronten. Det må også etableres en undervannskonstruksjon av stein som på fagspråket kalles sjeté, hvor hensikten er å dempe havstrømmer eller bølger rundt sjøfyllingen.