Tinnatunet

På Bjørge i Bergen har Byggmester Hitland ført opp 40 leiligheter og 25 rekkehusenheter for Backer Bolig.

Fakta

Sted: Bjørge, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Samlet salgssum: 280 millioner kroner

Salgbart areal: Cirka 6.500 kvadratmeter

Tiltakshaver: Backer Bolig

Byggherreombud: Fylkesnes

Totalentreprenør: Byggmester Hitland

Arkitekt: SE-Arkitektur

Rådgivere: RIB: Rådg ing Asbjørn Danielsen l RIV: Bergen og Omegn Elektro og VVT l RIE: Bergen og Omegn Elektro l RIGeo, RISamferdsel, RIEnergi, RIByFy, RIBr og RIVA: Sweco Norge

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko l Grunnarbeider: Rune Nordahl Entreprenørforretning l Anleggsgartner: Tommys Hage & Anlegg l Betongarbeid: Thorsteinsen Entreprenør l Ferdigbetong: Betong Vest l Betongelementer: Spenncon l Ytterveggselementer og byggevarer: Optimera l Takelementer: Sotra Takstol l Taktekking: Protan Entreprenør Hordaland l Vinduer og balkongdører: Lian l Ytterdører og innerdører: Swedoor l Blikkenslager: Beslag og Balkonger l Maler: Format Maling l Gulv og listverk: Format Gulv og Interiør l Murer: Bjørgvin Murerservice l Rørlegger: Bergen og Omegn Rør l Elektro: Bergen og Omegn Elektro l Ventilasjon: VVT l Heiser: Ingeniør Stein Knutsen l Brannsikring: Firesafe l Sprinkler: Sprinkler Vest l Brannalarmanlegg: ProSec l Låser: Bergen Låsservice l Kjøkken: HTH Bergen

Tinnatunet er tegnet av SE-Arkitektur og ført opp i totalentreprise. Samlet salgbart areal er på i underkant av 6.500 kvadratmeter, og samlet forventet salgssum er 280 millioner kroner.

Byggestart var i desember 2015 og prosjektet fullføres i desember 2017/januar 2018. Prosjektleder Per Terje Bolstad i Backer Bolig forteller at prosjektet har gått bra, med en god byggeprosess og godt samarbeid.

65 enheter

De 25 rekkehusenhetene er fra 112 til 157 kvadratmeter store. De 40 leilighetene varierer fra 66 til 168 kvadratmeter.

– Kjøperne hadde mange tilvalgsmuligheter, kommenterer Bolstad.

Bebyggelsen ligger på og rundt et høydedrag slik at alle boenhetene får gode solforhold. Fra Tinnatunet er det utsikt mot Lyderhorn, Gjeddevann og mot Bjørge. Alle har egne balkonger eller terrasser. Den mest sentrale delen av tomten er brukt til et tun med fjellknauser, beplantning, sittegrupper og lekeplass. Dette gjør Tinnatunet barnevennlig. Beboerne har også en felles takterrasse.

Alle boenhetene har biloppstillingsplass, enten i underjordisk parkeringsanlegg, carporter eller egne parkeringsplasser utendørs. De fleste av leilighetene har universell tilgjengelighet.

– Gått veldig bra

Prosjektleder Kim Andre Waage i Byggmester Hitland forteller at bedriften selv har utført alt tømmerarbeid.

– Da aktiviteten var på topp hadde vi 45 tømrere i arbeid på Tinnatunet. Byggearbeidene har gått veldig bra. Den eneste utfordringen var å bli kvitt en del masser fra grunnarbeidet, sier Waage.

Lagt i en spiralform

Arkitekt Wenche Salbu i SE-Arkitektur forteller at Tinnatunet er fullført som følge av et godt og positivt samarbeid mellom Byggmester Hitland, Backer Bolig og SE-Arkitektur.

– Det gode samarbeidet har bidratt til et spennende prosjekt med gode kvaliteter, sier Salbu.

Hun forteller at navnet Tinnatunet er valgt fra tomtens historiske bakgrunn.

– Tinna er tatt fra gammel norsk og har betydning flint. Området inngikk i en viktig steinalderbosetting rundt Gjeddevannet og Kjerreidhaugen og var sannsynligvis den første sikre kulturlagslokaliteten fra en åpen boplass fra eldre steinalder i Bergen kommune. Den historiske bosettingen har vært et viktig element i planleggingen og utviklingen av prosjektet. Fokus på fellesskapets viktighet var viktig, den gang som nå, sier Salbu.

Bygningene er lagt i en spiralform som viderebringer tanker om en historisk syklus. Opphav i fellesskapets sentrum, som videreføres ut i det nye og ukjente.

– Materialbruken gjenspeiler det opprinnelige og grunnleggende i en ny, spennende og tidsriktig form. Tilstøtende områder er verdifulle natur- og uteområde for Tinnatunet. Reguleringsplanen har tilrettelagt for et grøntdrag mellom eksisterende bebyggelse i sør og bebyggelse på Tinnatunet. Dette, sammen med nærhet til Gjeddevannet og Kjerreidviken, gjør området til et familievennlig sted. Tomten ligger på et frittliggende høydedrag, med godt utsyn og viktige siktlinjer mot Gjeddevann i øst og Grimseidfjorden i vest, utdyper Salbu.

Byggene er delt inn i seks felt fordelt på rekkehus og leilighetsbygg. Det er vektlagt et tydelig og gjenkjennelig arkitektonisk formspråk innenfor området. Rektangulære former, solide materialer og flytende overganger mellom fellesskap og det private, er elementer som er gitt fokus. De enkelte felt har fått sin egen selvstendige identitet, parallelt med følelse av samspill og helhetlig tilhørighet. Fargevalget er inspirert av fargespill og nyanser opplevd på tomten ved befaring.

Områdets viktigste fellesareal er selve tunet som ligger plassert på tomtens platå.

– Her får man et skjermet uteområde omkranset av bygningskropper, som en videreføring av det tradisjonelle norske tunet. Nærmest byggene får hver enkelt enhet sin private/halvprivate sone. Denne sonen går over i et felles gulv som binder komplekset sammen rundt tunet. Mot midten av tunet ligger et stort grøntareal som fungerer som samlingsplass med rom for lek og sosialt samvær. Sør og vest for det bebygde arealet er det regulert et større leke- og friområde, og et friluftsområde til turer og uteopphold. Disse har tilgang via trapper og gangveier gjennom boligfelt B5 og B6 og vil fungere som naturlige uteoppholdssoner for beboerne, sier Salbu.

Tre og betong

Tinnatunet ligger i Bjørgelien, omtrent midt mellom bydelssentrene Oasen i Fyllingsdalen og Vestkanten i Loddefjord. Tomten er på 41,5 mål. Grunnen består av fjell, og det er sprengt ut cirka 20.000 kubikkmeter faste masser.

Både rekkehus og leilighetsbygg har rektangulær form. To heisgruber er støpt i vanntett betong. Rekkehusene har tak og etasjeskiller i tre. Leilighetsbyggene har plasstøpte dekker. Over parkeringsanlegget er det betongelementer.

Alle byggene har flate tak bygd av Sotra Takstol med isolasjon og folietekking. Fasadene er kledd med hvit malt kledning og mørk brun royalimpregnert kledning, dels stående og dels liggende.

Boligene har parkett på gulv og flislagte, plassbygde bad.

Tinnatunet er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med viftekonvektorovner basert på varmepumper. Alle boligene har balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (85 prosent). Leilighetsbyggene B5 og B6 er fullsprinklet.


Flere prosjekter