Tiltak mot nattestøy

Statens forurensningstilsyn ønsker tiltak mot støy som ødelegger nattesøvnen, skriver Dagsavisen.

- Opp mot 5 prosent av befolkningen sier at de opplever søvnproblemer på grunn av støy. Vi ønsker derfor å utrede krav til maksimalstøy i nattperioden, opplyser seksjonssjef Sigurd Tremoen i SFT til Dagsavisen. Veitrafikk står for 70 prosent av støyplager i Norge. Deretter kommer industri, fly og jernbane. Tremoen sier at aktuelle tiltak kan være å regulere trafikk, for eksempel ved begrensninger på tungtrafikk i utsatte boliggater om natten, eller å skjerme boliger ved hjelp av støyskjermer og fasadetiltak. Det er på oppdrag fra Miljøverndepartementet at SFT nå har påbegynt et prosjekt som skal gjøre Norge stillere. Ambisjonen er både en ny, felles planretningslinje for støy og en revisjon av grenseverdiforskriften om støy. - Vi har startet dette arbeidet blant annet for å få et mer forståelig og fullstendig regelverk, men også fordi vi må implementere EUs direktiv om støy, sier Tremoen. Blant forslagene som SFT nylig fremmet overfor Miljøverndepartementet, er også tiltak rettet mot støykilder som nå «får bråke så mye de vil». - Det er i dag en del sektorer som er lite eller ikke spesifikt omtalt i støyregelverket. Vi vil nå vurdere å utarbeide klare retningslinjer også for disse, opplyser Tremoen. Sektorene som så langt ikke omfattes av dagens planretningslinjer, er blant annet: Bygg og anlegg, Motorsport. Havner, terminalstøy. Jernbane, bybane, t-bane, Militære øvingsområder, Anlegg for idrett, underholdning og lignende. - Hvilke konsekvenser vil nye retningslinjer kunne få for disse støykildene? - Disse retningslinjene vil være aktuelle i forhold til nybygging, ved større utbedringer av eksisterende anlegg og for kommunenes arealplanlegging i støyutsatte områder. Det er ikke snakk om noen opprydding i tilknytning til eksisterende forhold. Dette reguleres av grenseforskriften, svarer Tremoen. - Men hvis det for eksempel skal bygges et nytt idrettsanlegg, da vil utbygger måtte forholde seg til de nye retningslinjene for støy under oppføringen? - Det er hensikten, ja. Men dette krever at kommunene følger opp retningslinjene gjennom sine vedtak etter plan- og bygningsloven, skriver Dagsavisen.