Temveiledning for kuldeanlegg og varmepumper

Temaveiledningen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med representanter for bransjen.

Den utdyper og forklarer forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff med tilhørende veiledning. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2004. Temaveiledningen er beregnet på eiere/brukere av alle typer kuldeanlegg og varmepumper og den erstatter tidligere veiledning til forskrift av 11. februar 1993 om innretning og anlegg for klor, svoveldioksid og ammoniakk, utgitt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Temaveiledningen foreligger nå som PDF-fil. Den vil foreligge i trykt utgave i løpet av august 2004.