Ta i bruk eksisterende kunnskap!

En av byggenæringens hovedutfordringer er å ta i bruk eksisterende kunnskap. Kommunikasjon og kunnskapsutveksling er sentrale stikkord for å oppnå en effektiv og god byggeprosess.

Kim Robert Lisø

Forskningssjef, SINTEF Byggforsk

Andre gjestekommentatorer

Peder B. Backe, BackeGruppen
Terje Nøstdal, Belief
Ketil Lyng, BNL
Per Sandberg (Fr.P)
Steinar Gullvåg, Stortinget (A)
Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret
Geir M. Aarstad, Skanska
Terje R. Venold, Veidekke
Øyvind Helleraker, Stortinget (H)
På Egil Rønn, AF
Jon Sandnes, EBA
Gunnar Kvassheim, Stortinget (V)
Liv Kari Hansteen, RIF
Martin Mæland, OBOS
Øyvind Kvaal

Det er et paradoks at det produseres byggskader for flere milliarder norske kroner hvert år, til tross for at vi har kunnskap om hvordan vi skal bygge riktig.

Kunnskapsutfordringen er sammensatt og kompleks. Næringen trenger gode systemer for erfaringsoverføring, god prosjektledelse, kompetanseheving - og en litt mer fremoverlent, trimmet og innovativ utvikling. De minst effektive byggeprosjektene er dobbelt så dyre som de mest effektive.

Mangel på tilrettelagt kunnskap og opplæring, og dårlig kommunikasjon skaper store problemer i en byggeprosess og kan i verste fall utgjøre en sikkerhetsrisiko. Den web-baserte kvalitetsnormen Byggforskserien har utviklet seg til å bli et nasjonalt kunnskapsverktøy for hele byggenæringen. Seriens om lag 700 anvisninger gir løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. SINTEF Byggforsk har på vegne av og sammen med næringen i mer enn 50 år gjort kunnskap tilgjengelig og anvendbar, blant annet gjennom næringens egne kvalitetsnormer, Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm. Dette er kunnskap som når ut til 5 000 abonnenter - uten offentlig støtte.

Kunnskapsformidling og erfaringsoverføring er ikke bare en kommunikasjonsutfordring, men en ledelsesutfordring. La Byggforskserien bli en sentral del av både bedrifters og offentlige aktørers kvalitetssystem - ikke bare fordi den er en bransjenorm som gir løsninger, men fordi den kan brukes til generell kunnskapsheving. Anvisningene tilfredsstiller funksjonskravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK). Serien er en kvalitetsnorm for næringen og et sentralt verktøy for å sikre at norske bygninger utføres i samsvar med forskriftene, og den inneholder tilrettelagte erfaringer og resultater fra vår egen og næringens praksis og forskning. Norge er heldige som har Byggforskserien. Serien har blitt til gjennom et langt og tett samarbeid med offentlige aktører og næringen selv. Det er Byggforskserien som mer enn noe annet har bidratt til utviklingen av praktiske løsninger på byggetekniske utfordringer og tolking av kravene i regelverket.

Global oppvarming og klimaendringer gir ytterligere nye utfordringer, og i deler av landet må bygninger og infrastruktur tåle større påkjenninger. Bygninger skal ha lang levetid, og de klima-, miljø- og energivalg vi tar i dag vil vi dra med oss i flere tiår. Ansvaret for iverksetting av tiltak for å sikre kvalitet i det bygde miljø ligger på foretaksnivå, hos de mange aktørene i næringen. Også her er Byggforskserien et nødvendig verktøy.

I dag diskuteres kompetansekrav. Næringens egne organisasjoner bør gå foran med et godt eksempel: Krev at egne medlemmer bruker Byggforskserien som obligatorisk kunnskapsverktøy!