Systematisk etter- og videreutdanning

Prosjektet Byggkompetanse skal utvikle et helhetlig og tilpasset system for etter- og videreutdanning i bygg- og anleggsnæringen, og det videreføres nå i Byggkompetanse II.

I prosjektets første fase 2006-2008 ble det gjennomført flere pilotprosjekter med vekt på utprøving av innhold og metode i tilpassede undervisningstiltak for ansatte i næringen.

  Disse prosjektene er:

* Nettbasert, fleksibel fagopplæring (tømrere)

* Bransjerettet opplæring for studieledere

* Nettbasert opplæring for å redusere stress og mas og dermed bedre lønnsomheten i bedriften

* Opplæring i basiskompetanse for håndverkere

Pilotene ga nyttige erfaringer, spesielt med hensyn til tilpassing av form og innhold til målgruppene, og med hensyn til behovet for kvalitetssikring av gjennomføringsform.

Prosjektet videreføres nå i Byggkompetanse II.

Fortsatt består en del av arbeidet i å innhente erfaringer fra utprøving i piloter. Den viktigste oppgaven blir allikevel i løpet av høsten 2009 å beskrive hvordan et rammeverk for en systematisk etter- og videreutdanning for håndverkere og fagarbeidere kan se ut.

BNL har inviterert representanter for LO, NHO, Fellesforbundet, Utdanningsdirektoratet og Mesterbrevnemnda til å være med i en referansegruppe for prosjektet. - Vi ønsker å utvikle et forslag til et rammeverk for EVU som det er enighet om i næringen og som er gjennomførbart i samarbeid med myndighetene, sier Jørgen Leegaard, direktør for kompetanse i BNL og initiativtaker til Byggkompetanseprosjektet.

Les mer på BNLs hjemmeside