Sykehuset Østfold Kalnes

Kim Østenby (f.v.), Nina Kristiansen, Dag Bøhler og Kai Martin Lunde.Foto: Anne-Beth JensenFoto: Prosjekt Nytt ØstfoldsykehusFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Prosjekt Nytt ØstfoldsykehusFoto: Prosjekt Nytt ØstfoldsykehusFoto: Prosjekt Nytt ØstfoldsykehusFoto: Prosjekt Nytt ØstfoldsykehusFoto: Prosjekt Nytt ØstfoldsykehusFoto: Prosjekt Nytt ØstfoldsykehusFoto: Prosjekt Nytt ØstfoldsykehusFoto: Prosjekt Nytt ØstfoldsykehusFoto: Prosjekt Nytt ØstfoldsykehusFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth Jensen

Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes i Sarpsborg er gjennomført med skyhøye ambisjoner, både på fremdrift, kvalitet og sikkerhet. Tross utfordrende forhold er kjempeprosjektet halt i land både raskere, billigere og bedre enn hva som først lå i planene.

Fakta

Sted: Sarpsborg
Prosjekttype: Sykehusbygg
Entreprisekostnad:
6,07 milliarder kroner
Bruttoareal: 85.500 kvm
Byggherre: Helse Sør-Øst RHF v/Prosjekt Nytt Østfoldsykehus
Innleide ressurser til prosjektorganisasjonen: OEC consulting /
ÅF Advansia / OPAK / Rambøll / Multiconsult
Arkitekt:  Arkitektgruppen Nytt Østfoldsykehus, som har bestått av Arkitema/ELN Architects og Aart Architects
Rådgivende ingeniører: Cowi
Underentreprenører/leverandører: Graving og masseflytting: Råde graveservice l Byggeplan / utomhus: Park og Anlegg l Heis: ThyssenKrupp Elevator l Veier og plasser: Råde Graveservice l Avfallsug: Eleiko l Rørpostanlegg: Aerocom Norge l Felles Rigg og drift: Kalsen og Nordseth l Forelegningsrigg: Malthus l Utvendig VA anlegg: Råde Graveservice l Elektro / sikkerhets-
systemer: Bravida l SD anlegg og automasjon: Schneider Electric Buildings Norway l Luftbehandlings-
anlegg: GK Norge l Røranlegg Behandlingsbygg: Rørcompaniet l Sprinkleranlegg: Askim & Mysen Rør l Gass- og trykkluft: Oras l Bygningsmessig innredning – Behandlingsbygg: NCC Construction l Bygningsmessig innredning - Psykiatribygg og servicebygg: Askim Entreprenør l Belysning: Fagerhult Belysning / Glamox Luxo Lighting / Thorn Lighting / Avd Zumtobel / AKB Lighting l Sykeromskanaler: Fagerhult Belysning l Røranlegg Sengebygg / Servicebygg: NVS l Røranlegg - Psykiatribygg: Bravida l AGV: MLR System GmbH l Brann-
tetting: Firesafe l Hyllesystemer: Grimstål Produkter l Lås og beslag: AF Gruppen l Byggutstyr: Sørlie Prosjektinnredninger / Idema l Grunnarbeider: Råde Graveservice l Pelearbeider: NSP l Betongleveranse: Norbetong l Gulvstøp: Gaukås Gulvstøp l Prefab betong: Kynningsrud l Prefab kimavegg / vindu: Husvik l Dører: Nordic l IKT infrastruktur Hewlett-Packard Norge

Sykehuset Østfold Kalnes åpnet for full drift 2. november i år, med et totalareal på omtrent 89.000 kvadratmeter og en prislapp på 6,07 milliarder kroner. Sykehusbygget, som først ble planlagt av Østfold fylkeskommune, men utsatt etter sykehusreformen i 2002, er nå et langt mer kompakt og kostnadseffektivt bygg enn hva man først kunne se for seg.
Da Helse Sør-Øst RHF startet forprosjektet for Nytt Østfoldsykehus i 2010, ble det tidlig klarlagt at prosjektet lå an til å gå 6-700 millioner kroner over de fastsatte kostnadsrammene. I løpet av to måneder ble konseptet omarbeidet av en liten gruppe bestående av nøkkelpersoner fra byggherreorganisasjonen, arkitekt, rådgivende ingeniører på prosjektet og sykehuset.
– Vi så at vi måtte gjøre noe. I løpet av to måneder fikk vi ned arealet med 9.000 kvadratmeter, og flere tiltak ble implementert. Det viktigste var at vi fikk muligheten til å gå gjennom alle funksjonsløsninger på nytt og alle involverte var enige i at vi hadde et bedre prosjekt etter at vi hadde kuttet kostnadene, forteller prosjektdirektør Dag Bøhler.

Billigere og bedre
I forprosjektet ble det også implementert utelukkende ensengsrom med eget bad. Det var, ifølge byggherreorganisasjonen, et sterkt ønske fra sykehusledelsen om å få inn dette, og selv om eneromsløsningen ga noe høyere investerings-
kostnader, fant man andre løsninger som i sum har gitt et funksjonelt og nøkternt sykehusbygg.
Prosjektsjef for samhandling, Nina Kristiansen, kan fortelle at selv om man tidlig satte seg ambisiøse mål på prosjektet, så har måloppnåelsen vært svært god ved byggingen av det nye Østfoldsykehuset.
Prosjektet innfrir både på budsjett og tid i henhold til kvalitetsmålene om et nøkternt, robust og energieffektivt bygg.
– Målet om å bygge et sykehus til energiklasse B var i utgangspunktet ambisiøst, men vi er innenfor med god margin, med et energibehov på 205 kilowatt per kvadratmeter i året. Prosjektet har også fått Enova-støtte til lavenergibygg på grunn av energiprofilen, forteller Bøhler.

Arkitektgruppe
Arkitektgruppen Nytt Østfoldsykehus har bestått av arkitektfirmaene Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS, Arkitema Architects og Aart Architects, hvor Eliassen og Lambertz-Nilssen fra 1. januar 2015 har fusjonert med Arkitema Architects.

Arkitektgruppen har hatt ansvaret for alle arkitekt- og interiørarkitektarbeider.

- Helende arkitektur i grønne omgivelser der funksjonelle og robuste løsninger med fokus på pasienter og personale gir et helhetlig anlegg for spesialisthelsetjenesten for Østfolds befolkning. Prosjektet er gjennomført som et avansert BIM-prosjekt. Arkitektmodellen ble etablert i forprosjektfasen, og er grunnlaget for hele BIM- prosjektet. Modellen er svært kompleks, og er et verktøy som gir kostnadssikkerhet og sikrer gode løsninger på alle nivåer. Kostnads- og arealeffektivitet er gjennomgående, og arkitektgruppen er stolte over gjennomføringen av et krevende prosjekt, sier Anne Guri Grimsby, arkitekt og partner i Arkitema/ELN Architects.


Sykehusprosjekt med lavt sykefravær

Sykehusbygget har også blitt gjennomført et halvt år raskere enn først planlagt, og med kun fire fraværsskader, hvilket har ført til en H-verdi på 1,77 for prosjektet.
– Dette er godt under bransjegjennomsnittet, og det betyr at entreprenørene på dette prosjektet har strukket seg litt lengre. Vi har også jobbet mye med akkurat dette, og har gjennomført sikkerhetsopplæring og ukentlige vernerunder. De fire hendelsene vi har opplevd, har blitt fulgt opp med grundige granskninger for å ta lærdom og unngå lignende uhell senere, forteller prosjektsjef for bygg Kim Østenby.
Et av suksesskriteriene for den gode SHA-tilstanden på Østfoldsykehuset har vært kraftig fokus på en ryddig byggeplass.
Det har i alt vært 39 forskjellige entrepriser i prosjektet, og på det meste har det vært mellom 800 og 900 årsverk på den 350 dekar store tomten.
– På et tidspunkt hadde vi 92 betongbiler innom på én dag. Dette krever gode veisystemer, venteplasser og snumuligheter, påpeker Østenby.

Rigget for suksess
Prosjekteringssjefen forteller at en viktig suksessfaktor her har vært en egen riggentreprise for å sikre god logistikk gjennom prosjektet. Denne entreprisen har blitt gjennomført av Kalsen og Nordseth.
– Vi har gjennom hele prosjektet operert med seks forskjellige riggplaner. Dette er ikke noe som gjør seg selv, sier Kim Østenby.
På grunn av det store omfanget ved prosjektet har byggherre måttet stykke opp flere av entreprisene for å finne entreprenører med kapasitet til å løse oppgavene.
– Vi befinner oss i Østfold. Selv om vi gikk ut bredt i forkant av prosjektet, med dialogkonferanse med EBA og besøk hos aktuelle entreprenører, ble konkurransen mangelfull på enkelte av kontraktene. Vi hadde etablert en fleksibel entreprisestrategi, og valgte derfor å dele opp noe mer enn vi først la opp til, sier prosjektdirektør Bøhler.

Toget frem
For å sikre god styring av et komplekst prosjekt, har byggherre Prosjekt Nytt Østfoldsykehus selv styrt fremdriften. På de innvendige entreprisene i de forskjellige sykehusbyggene har byggherre vært lokomotiv for gjennomføring av såkalt etasjetog. Sykehusprosjektet har også blitt bygget fra én side, slik at man har hatt bygging parallelt med prosjektering på forskjellige sider av bygget.
– Aldri på noe tidspunkt har vi hatt mer enn to prosents avvik fra fremdriftsplanen, påpeker Dag Bøhler.
Prosjektsjef prosjektering Kai Martin Lunde og kollegene i byggherreorganisasjonen påpeker at gjennomgående BIM- prosjektering har spilt en viktig rolle i ha kontroll på fremdrift og grensesnitt i prosjektet. Prosjekt Nytt Østfoldsykehus ble i 2014 kåret til verdensmester i åpen BIM, og ble tildelt «Heroes of Interoperability’ award» av Buidlingsmart.
Selv om de fleste store entreprisene i prosjektet er byggherrestyrt, løses omfattende elektro- og ventilasjonsentrepriser som gjennomgående totalentreprise.

Krafttak
Bravida vant den i utgangspunktet 284 millioner kroner store elektrokontrakten på sykehuset. Prosjektleder Erik Dobloug forteller at totalentreprisen etter hvert har vokst til å bli på litt over 400 millioner.
– Dette er den største kontrakten på et enkeltprosjekt som vi noen gang har hatt i Bravida Norge, forteller han.
Elektroentreprisen har omfattet alt innen elkraft på det teknisk avanserte sykehuset, samt kabling og tilrettelegging for et ambisiøst og moderne IKT-system.
– Vi har levert høy kvalitet til rett tid og innenfor et forventet økonomisk resultat, så dette må vi si oss fornøyde med, sier Dobloug.

Stor oppgave

AF Bygg Østfold har hatt syv av ni byggentrepriser på det nye Østfoldsykehuset. Prosjektdirektør Olav Stokkeland forteller at det har vært en utfordring å hale i land en så stor leveranse som kjempesykehuset har utgjort.
– Det er få entreprenører som har kapasitet til å holde tiden på leveransene når omfanget er så stort, og det er nettopp omfanget som har vært det mest utfordrende for oss også i dette prosjektet. Byggene i seg selv har ikke vært spesielt kompliserte, sier Stokkeland til Byggeindustrien.
AF har, som eneste byggentreprenør, vært på plass i prosjektet fra byggestart til overlevering. Første entreprise for hovedentreprenøren var grunnarbeid og fundamentering januar 2012.

Liv i leiren
Det var på forhånd kjent at grunnforholdene på Kalnes var temmelig dårlige, med både leire og kvikkleire, og mellom fem og 30 meter ned til fjell. Omtrent 42 kilometer med stålkjernepeler måtte til sammen til for å fundamentere det nye sykehuset. Det som dog ikke var kjent før byggestart, var nøyaktig hvor bløt grunnen var.
– Det ble litt mer krevende enn forventet, vedgår Stokkeland.
Omtrent 600.000 kubikkmeter leire og jord måtte flyttes i det som er sagt å være et av de våteste årene i manns minne i Østfold.
– Noen steder endte vi opp med å sette opp flåter som gravemaskinene sto på under grunnarbeidet. Vi hadde med oss gode underentreprenører, og vi kom til slutt i mål på tiden, til tross for overraskelsene i grunnen, sier Stokkeland.

Tett skjema for tett hus
I tillegg til grunnarbeid og fundamentering, har AF Bygg Østfold hatt samtlige råbyggsentrepriser og samtlige entrepriser på tett hus. Stokkeland forteller at råbygget ble et friskt pust etter den utfordrende grunnarbeidsentreprisen.
– Her gikk alt på skinner. Vi leverte helt på tid, og fikk ingen store overraskelser, sier han.
Råbygget er ført opp hovedsakelig med konstruksjon av stål og hulldekker, men prosjektdirektøren forteller at man også har hatt store innslag av plasstøpt betong.
– Vi har glidestøpt heis- og trappesjaktene for å spare tid, forteller han.
På det meste har entreprenøren hatt opp mot 200 mann i sving på én gang i prosjektet. Den mest intensive perioden for AF var mellom 2013 og 2014, da de skulle levere tett hus på til sammen 85.500 kvadratmeter.
Her monterte AF omtrent 50.000 kvadratmeter prefabrikert klimavegger i tre, samt 2.800 vinduer levert av Husvik.
– Dette var den mest krevende entreprisen, med veldig stram fremdrift og mye krevende vær, forteller han.
Spesielt høsten og vinteren 2014 bød på værmessige utfordringer for entreprenøren, men også her forteller Stokkeland at de kom i mål. Han trekker frem samarbeidet med byggherre Helse Sør-Øst RHF som konstruktivt og godt.
– Som entreprenør har vi hatt større ansvar enn det som kanskje er normalt i denne typen prosjekter, men byggherre har absolutt hatt styring. Vi er kjempefornøyde med byggherres håndtering av dette prosjektet, sier han til Byggeindustrien.

Flere leveranser
I tillegg til grunnarbeid-, fundamentering-, råbygg- og tett husentreprisene, samt innvendig arbeid på sengebygget, har AF Bygg Østfold også levert omtrent 4.300 dører med lås og beslag til det nye Østfoldsykehuset.
De to resterende innredningsentreprisene på sykehusprosjektet har vært innvendig arbeid på behandlingsbygg og på psykriatri- og servicebyggene, henholdsvis levert av NCC Construction og Askim entreprenør.
Prosjektleder Geir Dammyr i NCC Construction forteller at innredningsentreprisen på Behandlingsbygget har gått bra for entreprenøren.
– Vi har totalt sett innredet rundt 30.000 kvadratmeter i den delen av sykehuset med størst andel spesialrom, rundt 50 stykker. Dette er rom med særdeles høye krav til både utførelse og dokumentasjon. Gjennomføringen har gått meget bra i et godt samarbeide med en kompetent byggeledelse fra Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, sier Dammyr til Byggeindustrien.
Sarpsborg-bedriften Park og Anlegg har stått for utomhusarbeid for rundt 50 millioner kroner.

God tilbakemelding
De første brukerne av sykehuset flyttet inn allerede i mai i år, og fra nyttår har byggherre gjennomført tester av de forskjellige kontraktene, først enkeltvis, så sammen med andre kontrakter, og deretter konkret opp mot sykehusdriften.
Fra 2. november er sykehuset i full drift, med totalt 579 somatiske, psykiatriske og tekniske sengeplasser, og prosjektledelsen i Prosjekt Nytt Østfoldsykehus forteller at de har fått god tilbakemelding etter åpningen.
– VI har hatt fokus på sluttfasen helt fra dag én, vi har overlevert et prosjekt med ingen vesentlige feil og avvik, og tilbakemeldingene har vært svært positive, sier prosjektdirektør hos byggherre, Dag Bøhler, overfor Byggeindustrien.


Flere prosjekter