Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sykefraværet falt i fjerde kvartal

Et merkbart fall i det egenmeldte sykefraværet resulterte i et samlet sykefravær på 6,1 prosent i fjerde kvartal, viser tall fra Nav.

Det totale sykefraværet falt med 2,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal og endte på 6,1 prosent, viser sesongjusterte tall fra Nav. Dette kommer som et utslag av et fall i det egenmeldte fraværet på 15,6 prosent.

Det legemeldte fraværet lå på 5,3 prosent, mens det egenmeldte falt til 0,8 prosent.

– Det sesongjusterte legemeldte fraværet er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, men hvis vi sammenligner hele 2020 med 2019, er det er fortsatt høyere enn før koronapandemien. Det egenmeldte sykefraværet økte kraftig i tredje kvartal, men er nå tilbake til det som er normalen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Blant menn var det totale sykefraværet 4,6 prosent for menn, noe som er en nedgang på 3,4 prosent. For kvinner var sykefraværet på 7,8 prosent, en nedgang på 1,9 prosent. For kvinner økte det legemeldte sykefraværet med 0,7 prosent, mens det for menn sank med 1,3 prosent.

Koronafravær

For å få et tydeligere bilde av koronapandemiens påvirkning på sykefraværet, har Nav ikke justert for influensa- eller koronadiagnoser. Nav skriver at sykdommer i luftveiene har hatt størst økning i antall tapte dagsverk med 33,4 prosent. Totalt utgjorde slike sykdommer 7,8 av sykefraværet i fjerde kvartal, mot 6,1 prosent i samme kvartal i 2019.

Sykefraværet har økt over hele landet, men økningen er størst i Troms og Finnmark og Rogaland med henholdsvis 8,7 prosent og 7,1 prosent. Nordland har totalt sett høyest sykefravær med 6,6 prosent. Oslo ligger lavest med et sykefravær på 4,4 prosent.

2,5 millioner dagsverk

Høyest totalt sykefravær er det innenn helse- og sosialtjenester med 8,3 prosent. Der har også antall tapte dagsverk på grunn av luftveissykdommer økt med 46,5 prosent.

I fjerde kvartal gikk nærmere 2,5 millioner dagsverk tapt innenfor denne sektoren.

– Hos ansatte i helsetjenesten er det ekstra lav terskel for å holde seg hjemme ved luftveissymptomer, noe som kan ha bidratt til en økning i sykefraværet i denne næringen under koronapandemien. Pandemien har medført et økt press på helsevesenet, og det har vært en økning også i psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser for ansatte i denne næringen, sier Holte.

Hjemmekontor

Også innenfor undervisning har det legemeldte sykefraværet økt – med 7,5 prosent. Der er har en økning på 12,9 prosent innen psykiske lidelser oppgitt som årsaken til tapte dagsverk. Holte sier koronapandemien har nye krav til smittevern og at digital undervisning har gitt en uforutsigbar skolehverdag for mange ansatte.

På motsatt side er mange næringer tilsynelatende mindre berørt av pandemien når det gjelder sykefravær. Dette gjelder særlig næringer hvor det er mulig å bruke hjemmekontor i stedet for fysisk oppmøte på jobb når de får symptomer på luftveisinfeksjon.