– Vi skal bidra til bedre styring, ledelse og organisering i forvaltningen, og etablerer nå et samlet fagmiljø for disse områdene, sier direktør Hilde Singsaas.

Styring, organisering og ledelse i staten samles i ett direktorat

1. januar ble fagområdene styring, organisering og ledelse i staten samlet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Regjeringen har besluttet å utvide DFØ med nye fagområder, og avdelingene for henholdsvis ledelse og utredning og analyse er nå overført fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ. DFØ har samtidig endret navn fra Direktoratet for økonomistyring til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

– Vi skal bidra til bedre styring, ledelse og organisering i forvaltningen, og etablerer nå et samlet fagmiljø for disse områdene. Målet er å bidra til mer effektiv ressursbruk i staten, sier direktør Hilde Singsaas i en pressemelding.

DFØ skal fortsatt levere fellestjenester på økonomiområdet til statlige virksomheter. I dag leverer de lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av forvaltningen.

– Gjennom å utnytte stordriftsfordeler og utvikle effektive fellesløsninger skal DFØ bidra til at statlige virksomheter kan frigjøre ressurser og i større grad konsentrere seg om kjerneoppgavene sine, sier Singsaas videre.

1. september 2020 flytter også avdeling for offentlige anskaffelser fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ.

Avdelingen jobber blant annet med kompetanseheving, digitalisering, innovative anskaffelser, innkjøpsledelse og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Avdelingen har også ansvar for Statens innkjøpssenter.