RIFs sommerjobbgruppe. Fra venstre Frida Celius Kalheim (Norconsult), Erik Nordahl (Multiconsult), Markus Kvillum Kildahl (Asplan Viak) og Nadja Grozdanic (COWI). Foto: RIF
RIFs sommerjobbgruppe. Fra venstre Frida Celius Kalheim (Norconsult), Erik Nordahl (Multiconsult), Markus Kvillum Kildahl (Asplan Viak) og Nadja Grozdanic (COWI). Foto: RIF

Studenter i RIF-firmaer anbefaler strengere krav for å redusere vannlekkasjer

I en ny rapport fra sommerjobbstudenter i ulike RIF-firmaer anbefales det at staten tar et større ansvar for lekkasjene i vannrørene i kommunene

Studentenes tre råd

  1. Myndighetene bør stille strengere krav til kommunene for å redusere sine lekkasjeandeler. Dette må gjøres gjennom lovendringer og øremerkede ressurser.
  2. Kommunene bør i større grad benytte seg av tilgjengelig kompetanse og ny teknologi. Dette kan gjøres i samarbeid med andre kommuner og privat sektor.
  3. Rådgivende ingeniører bør synliggjøre sin kunnskap og kompetanse, og tilpasse seg kommunenes behov og utfordringer.

Hver sommer arrangerer RIFs ekspertutvalg for Vann og Miljøteknikk en sommerutfordring for VA-studenter. Studentene, som deltar i gruppen i en uke, kommer fra RIFs ulike medlemsfirmaer hvor de har sommerjobb.

I år var Multiconsult vertskap og veiledere for studentene Frida Celius Kalheim (Norconsult), Erik Nordahl (Multiconsult), Markus Kvillum Kildahl (Asplan Viak) og Nadja Grozdanic (COWI). Oppgaven deres var å undersøke hva utlekkasjer fra vannledninger koster samfunnet.

Studentenes rapport viser ifølge en pressemelding fra RIF at tilstanden på ledningsnettet er i utilfredsstillende standard. Opptil 50 prosent av det produserte vannet forsvinner i enkelte kommuner før det kommer frem til springen. I tillegg til at betydelige produksjonskostnader kunne vært spart er det lite bærekraftig at så mye vann bare forsvinner ut i grunnen.

Noe av lekkasjene lekker i overmål inn på et utett avløpsnett og belaster avløpsrenseanleggene med rent vann. Isolert sett er det årlige økonomiske lekkasjetapet på cirka en million kroner per kommune. Konsekvenser ved lekkasjetap er imidlertid langt mer alvorlig; Redusert livskvalitet, helsekostnader og svekket tillit.

Studentenes rapport støtter dermed opp under RIFs egen State of the Nation rapport fra i år.

- Det er stort og omfattende tema studentene har jobbet med. Årets oppgave medfører at ekspertutvalget får belyst en viktig problemstilling i VA-bransjen. Vi er imponert over både innsatsen studentene har lagt for dagen og ikke minst resultatet de har kommet frem til i løpet av den korte tiden de hadde til rådighet, sier Sigmund Tøien fra Multiconsult og RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk i pressemeldingen.