Stubberud bussanlegg

Prosjektleder Jens Larsson (t.v.) og drifts- og prosjektsjef Ole Petter Haugen i KF Entreprenør forteller at Stubberud bussanlegg er et prestisjeprosjekt.
KFentreprenørloho

KFentreprenørloho

OlavOlsen

OlavOlsen

HansenSveis

HansenSveis

Iversby

Iversby

Cibes

Cibes

MaskinKLund

MaskinKLund

EntreprenørBygg

EntreprenørBygg

Med nytt verksted og vaskehall, administrasjonsbygg og ladeplass til 165 busser har KF Entreprenør bygd Nordens største elektrifiserte bussanlegg på Stubberud i Oslo.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Bussdepot

Bruttoareal: 48.000 kvadratmeter

Byggherre: Sporveien

Generalentreprenør: KF Entreprenør

Kontraktsum: 193 millioner kroner eksklusive moms

Arkitekt: Astrup & Hellern

PGL: Civil Management

Rådgivere: RIB, RIG: Dr.Techn. Olav Olsen l RIBfy, RIEn, RIBr, RIV, BIM: Multiconsult (tidl. Erichsen & Horgen)

Underentreprenører og leverandører: Tømrer: Entreprenørbygg l Elektro utomhus: Otera l Elektro innomhus: Leithe & Christiansen l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Rørlegger: Andenæs VVS l Automasjon: Nordomatic l Utomhusarbeider: Brød-rene Dokken l Heis: Cibes Lift l Stålarbeider: Hansen Sveis & Montering l Radon: Radonmannen l Asfalt: Peab Asfalt l Epoxy: Oslo Epoxybelegg l Takelementer: Lett-Tak l Taktekking: Protan Entreprenør l Glidestøpt kantstein: Veisikring l Fasadeelementer: Br. Iversby l Branntetting: Prosjekt og brannsikring l Vindu: H-Fa-sader l Mur, puss: Arcon Entreprenør l Datagulv: Blix Datagulv l Foliering av fasader: Flexiprint l Solskjerming: Nerligruppen l Blikkfasader: Storo Blikkenslagerverksted l Porter: Industriporter l Kjøreporter: Heras l Brakkemoduler adm.bygg: Modulgruppen l Bussvaskemaskin: Atemo l Trykkluft: Maskin K. Lund l Tekniske tilkoblinger/tanker: Wennestrøm l Tanker spillolje og glykol: Vera Tank l Oljeutskiller: Odin Tank l Kontrollgrav, søyleløfter: Langø

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det nye elbussanlegget på Stubberud i Oslo er rundt 48.000 kvadratmeter stort, og disponeres av Bussanlegg AS, som er et datterselskap av Sporveien AS.

– Vi har bygd et anlegg som har kapasitet for 165 elbusser. I tillegg til lade- og oppstillingsplasser utomhus har vi bygd en verksted- og vaskehall på 3.000 kvadratmeter. Der er fire løp med 12 verkstedplasser og to løp for å vaske busser, sier prosjektleder Jens Larsson i KF Entreprenør.

Den midterste delen av bygget, mellom de to hallene, er delt inn i to etasjer. Der er det både garderober og toaletter, et spiserom, kompressorrom og ventilasjonsrom.

– Vi har i tillegg bygd et administrasjonsbygg på 830 kvadratmeter, fordelt på to etasjer. Der er det kontorer, garderober, to kjøkken og spiseområder, sier han.

Omfattende arbeider

Han og drifts- og prosjektsjef Ole Petter i Haugen KF Entreprenør forteller at det har vært et omfattende prosjekt.

– Dette er et prestisjeprosjekt for oss, og vi er veldig stolte av resultatet. Arbeidene har bestått av både infrastruktur for vann og avløp, personbilparkering for rundt 100 biler, ladekonstruksjoner og tre nettstasjoner i betong, sier Larsson og fortsetter oppramsingen:

To adkomster til området

Fleksibelt OPI-kanalnett for fremtidige mulige ladeløsninger

Oppvarming med fjernvarme

Klargjort anlegg for Svanemerking, som blant annet betyr gjenbruk av vaskevann til bussvaskemaskinene

Utendørsbelysning for hele området

– Vi har også bygd en dreneringsløsning for overflatevann. Fordrøyningsbassenget er på cirka 1.500 kvadratmeter og er nedgravd i bakken, sier han.

Bygd oppå søppeldeponi

Larsson forteller at de har utført alt av grunnarbeider for utearealet og byggene i tett samarbeid med grunnentreprenør.

– Hele anlegget er bygd på et gammelt søppeldeponi. Det var et søppeldeponi mellom 1947 og 1963, og i utførelsen støtte vi på mer gammelt søppel enn det vi hadde forutsett. Det førte til at vi har vært nødt til å tilpasse utførelsen og løsningene deretter. Vi har blant annet drevet med punktvis utgraving og har hatt tett dialog med prosjekterende og byggherre, sier han.

Larsson forteller at det også har vært utfordrende å få tak i materialer til avtalt tid.

– Både korona og krigen i Ukraina bidrar til et utfordrende marked for leveringstjenester, både med tanke på materialer og tjenester. Det har krevd mye oppfølging i alle ledd, sier han.

Tett dialog

KF Entreprenør signerte kontrakt med Sporveien, som er byggherre, i mai 2021. Deretter satte de spaden i jorden måneden etter. Det var allerede et bussanlegg på deler av tomten, og gjennom hele byggeprosessen har anlegget vært i bruk.

– Prosjektet er derfor blitt delt inn i ulike faser, for å kombinere anleggsdrift og bussdrift på en trygg og rasjonell måte. Det har vært planlagt hele veien, men likevel utfordrende. Begge parter har vært avhengige av forutsigbare logistikkmønstre. Det har derfor vært viktig å være løsningsorienterte, og ha tett dialog med både bussoperatør og byggherre, sier Larsson.

Han sier det er relativt kort byggetid, og at det er valgt byggematerialer med kort monteringsstid.

– Administrasjonsbygget er oppført med trebaserte moduler, mens verksted- og vaskehallen har bunnplate av betong og bærekonstruksjon er av stål. Det er sandwichelementer i vegger og lettak. Løsningen er valgt på grunn av kort monteringssted, men det er også mye avansert teknisk utstyr. Der er det alt fra smøregraver til kompressorrom, som har vært krevende å installere, sier Larsson.

Fyller behovet i ti år

Kontraktsummen er på 193 millioner kroner eksklusive moms. Prosjektleder Arne Hauge i Sporveien sier de er fornøyde med resultatet.

– Byggeprosessen har hatt sine utfordringer, men alt i alt er vi fornøyde. Det er bygd gode bygg og anlegget har god kvalitet, sier han.

Bussanlegg har tidligere disponerte et område på vel 10.000 kvadratmeter for bussdrift på Stubberud. På grunn av økt behov for miljøvennlig bussanleggskapasitet ble de i 2020 enige med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune (EBY), som er grunneier, om å utvide anlegget.

– Dette er den største basen i sitt slag i Norden, og skal fylle behovet for bussoperatøren i indre Oslo i ti år framover, sier Hauge.

Daglig leder Jan Erik Ruud Olsen i Bussanlegg AS legger til at det nye anlegget bygges for å dekke Ruter sitt behov for anleggs-kapasitet for buss i Oslo.

– Anlegget skal huse Ruters kjørekontrakt for Indre By, og er et viktig bidra til å nå målet om utslippsfri busstrafikk i Oslo, sier han.

Midlertidig status

Byggeindustrien har tidligere omtalt at det nye anlegget til 275 millioner kroner er et fullverdig, men midlertidig bussdepot. Ruud Olsen sier det fortsatt har midlertidig status, men at funksjonen til bussanlegget er spilt inn i den pågående planprosessen for området.

– Ruter og Sporveien er i en pågående prosess med EBY og PBE rundt en permanent løsning, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver Solveig Marie Stiberg Pettersen i EBY bekrefter at de samarbeider med Plan- og bygningsetaten om utarbeidelsen av ny områderegulering på Stubberud.

– Hovedmålet med planarbeidet er å legge grunnlag for en mer miljøvennlig og arealeffektiv utvikling av Stubberud. Et ledd i dette arbeidet er å finne hensiktsmessige plasseringer for de innmeldte arealbehovene på Stubberud, deriblant Ruter sitt bussanlegg, forklarer hun i en e-post.

– Som et innspill til dette arbeidet er Bussanlegg AS nå i ferd med å utarbeide en mulighetsstudie for å se på mulige plasseringer for et permanent anlegg på Stubberud. Områdereguleringen skal etter planen legges ut på offentlig ettersyn i mars 2023. Det er derfor for tidlig å si noe konkret om hvorvidt nåværende plassering for anlegget er midlertidig eller permanent, legger hun til.


Flere prosjekter