Storfjord Helsesenter

Storfjord Helsesenter

Sted: Valldal i Norddal kommune
på Sunnmøre

Prosjekttype: Nybygg helsebygg

Totalkostnad: 86 millioner kroner

Kontraktsum totalentreprise eks. mva: 67 millioner kroner

Bruttoareal: 3.400 kvm

Tiltakshaver: Storfjord Helsesenter

Totalentreprenør: Brødrene Røsand

Arkitekt forprosjekt:
ART Arkitekter og Ingeniører

Arkitekt/ansvarlig søker:
Sørli Arkitekter

Rådgivere:
RIB: Norconsult - RIBrann: Cowi

Underentreprenører/leverandører: Stålkonstruksjoner: DS Stålkonstruk-
sjon - Prefab betong: Spenncon - Betongtrapper: Cementprodukt - Takelementer: Lett-Tak Systemer - RIVrør (sanitær og varme): Nedre-
klepp - RIVent (ventilasjon) og UTFørende: VVS Teknikk Møre - RIE (elektro): HM Elektro - Heis: Lift-Tech - Grunn- og utomhusarbeider: Gjerde Maskin - Sanitær og varme: Storfjord Rørservice - Elektroarbeider: Tafjord Elektro - Innmåling: Longvas Oppmåling - Lås og beslag: Møre Beslag - Alu.fasader dører: Ove Straumsheim - Innerdører: Nordic Door - Vinduer: Lian - Trapper/ rekkverk: Midthaug - Innv. glassfelt: Modulvegger Trondheim - Himlinger: JB Akustikkmontage - Branntetting: Firesafe - Maling/ gulvbelegg: Lars Lindvik - Mur, puss og flis: Murmester Amundsen - Lev.flis: FagFlis Molde

Storfjord Helsesenter i Valldal er det første, større byggeprosjekt som står ferdig i det mest flodbølge-
utsatte området ved Storfjorden på Sunnmøre etter at byggeforbudet ble opphevet i 2009.

Byggeforbud langs strandsonen i denne fjorden og sidefjordene ble innført på grunn av stor frykt for ras fra Åkerneset (Åkneset) i Stranda og Heggura i Tafjord som kan skape en flodbølge. Flodbølgen er beregnet å kunne bli opptil 80 meter høy.

Når tidligere kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) likevel valgte å oppheve forbudet for fire år siden, er gode varslingssystemer ved Åknes/ Tafjord Beredskap IKS en viktig del av årsaken. Overvåkingssentralen, som er plassert i Stranda, følger med på avanserte måleinstrumenter i de rasfarlige fjellene fra minutt til minutt. Dette gjør det mulig å registrere bevegelser i fjellet og å varsle ras på forhånd slik at folk kan evakueres.

Et stort press hadde hun nok også på seg: Det er langs fjordene det er mulig å bygge i denne delen av landet, der fjordlandskapet går direkte over i steile fjell. Alternativet var å opprettholde et byggeforbud som ville stanse all utvikling i flere kommuner.

Unntaksbestemmelser
I forskriftene som nå gjelder er det satt begrensninger for hvilke bygninger som kan bygges i de flodbølgeutsatte områdene. Institusjoner for eldre og syke kan ikke bygges her.

– Slike unntaksbestemmelser for flodbølger ved fjellskred er nå også tatt inn i byggforskriftene (TEK10), og det er flere vilkår som må oppfylles – blant annet at konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging er av avgjørende samfunnsmessig betydning. Storfjord Helsesenter er vurdert som en bygning som inngår i unntaksbestemmelsene, sier byggherreombud Arnold Askeland hos Hammerø & Storvik Prosjekt AS til Byggeindustrien.

Askeland sier at det ikke er bygd noen form for flomvern eller gjort spesielle forsterkninger på nybygget, selv om det ligger bare et lite steinkast fra sjøen. Bare et naust skiller den sørligste delen av Storfjord Helsesenter, der det er garasje og vaktrom for den nye ambulansestasjonen i Valldal.

Om selve byggeprosessen har Askeland bare positivt å si:

– Det har vært en grei gjennomføring. Røsand som totalentreprenør har ivaretatt sitt ansvar på en god måte. Avtalt ferdigdato er noe forskjøvet som følge av mer omfattende arbeider på uteområdene.

– En labyrint
Kåre Lygre, som har vært prosjektleder for Brødrene Røsand AS, sier til Byggeindustrien at Storfjord Helsesenter er en labyrint av et bygg med mange ulike leietakere. Sammenbygningen med den eksisterende rehabiliteringsinstitusjonen Muri-tunet, med hensyn til den daglig driften, har vært krevende med mange hensyn å ta. Ifølge Lygre har dialogen for varsling og koordinering av arbeidene med Muritunet vært god. Dermed har gjennomføringen gått fint.

– Noen frittstående margarinkasse er dette absolutt ikke, påpeker Lygre.

13-14 større og mindre kjøkken i dette bygget på 3400 kvadratmeter forteller sitt.

Om konstruksjonen sier Lygre at hovedbæresystemet er stål og hulldekkeelementer. Ytterveggene er tradisjonelt utfyllende bindingsverk med teglforblending. På taket er det lett-takelementer.

– Byggemetoden er lagt til grunn i forprosjektet og beskrivelsen fra byggherre, sier Lygre.

– Smertefri prosess
Byggingen startet i mars 2012 og bygget ble åpnet 1. juni 2013, det vil si en byggetid på 15 måneder.

Styreleder for Storfjord Helsesenter er Arne Sandnes, tidligere ordfører i Norddal kommune. Han er nå administrerende direktør for den private, offentlig støttede, rehabiliteringsinstitusjonen Muritunet. Storfjord Helsesenter er bygd sammen med Muritunet.

Arne Sandnes sier til Byggeindustrien at han er glad for valget av en totalentreprise, som har gitt en smertefri prosess. Han er også godt tilfreds med valget av både entreprenør og byggherreombud.

Sandnes tenker stort og er opptatt av å bygge opp en robust «helseklynge» i Valldal, der Muritunet og Storfjord Helsesenter blir to viktige deler. Han arbeider med å utvikle et Midtnorsk senter for seniorutvikling i bygda, etter mønster fra Vestfold og Nordland. I tillegg er det planer om et helsehotell, som er forventet påbegynt neste år.

Storfjord Helsesenter AS er et ideelt aksjeselskap der Muritunet eier 51 prosent av aksjene og Norddal kommune 49 prosent. Selskapet skal leie ut til brukerne, som foreløpig er Muritunet, Norddal kommune, NAV, Møre og Romsdal fylkeskommune (tannhelse) og Helse Midt-Norge. Fem prosent av arealet gjenstår å leie ut og det forhandles med private tilbydere av helsetjenester om dette.

Spenstig satsing
Med tanke på at det bare bor 1.700 mennesker i Norddal kommune er dette en spenstig satsing.

100 personer vil ha sin arbeidsplass i Storfjord Helsesenter. Ti helsefaglige profesjoner vil være samlet i nybygget, ifølge Sandnes.

Helsesenteret har gitt mange kvinnearbeidsplasser. To av tre som arbeider på Muritunet er kvinner.

Den erfarne Senterparti-politikeren Arne Sandnes har klart å oppnå kommunal og fylkeskommunal garanti for Storfjord Helsesenter, som har gitt prosjektet innpass i Kommunalbanken og dermed en gunstig lånefinansiering. Lånene har en løpetid på 30 år og det aller meste av lånefinansieringen er til ytre prosent rente. Noe er låst til en litt høyere fastrente. 

Av totalkostnaden på 86 millioner kroner er 70 millioner kroner lån mens resten er egenkapital.

ART arkitekter og ingeniører i Ålesund har laget forprosjektet for Storfjord Helsesenter, mens Sørli Arkitekter AS på Kyrksæterøra har hatt ansvaret for detalj- og opp­følgingsarbeidet.

Tekst og foto: Kjell Herskedal


Flere prosjekter