Store utfordringer knyttet til innvandrere og arbeid

Antall innvandrere i arbeidslivet er nesten doblet de siste ti årene og det er nå mer enn 111.000 innvandrere i arbeid. NHO antar det vil være behov for en dobling de kommende ti årene for å få nok arbeidskraft til både offentlig og privat sektor.

Ensidig fokusering på den høyere ledigheten blant ikke-vestlige innvandrere skaper et feilaktig bilde av den faktiske situasjon. Den kraftige økningen av innvandrere i arbeid viser at næringslivet generelt tar ansvar og slipper til innvandrere. Undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser også at 90 prosent av det norske folk mener innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. Rekruttering av førstegenerasjonsinnvandrere representerer imidlertid også utfordringer både for arbeidsgivere og det offentlige. Utfordringer som best kan løses gjennom felles samarbeid der både partene i næringslivet og de offentlige myndighetene deltar. Språk er en flaskehals for mange og NHO har derfor engasjert seg for å få en bedre norskopplæring. Ønsket er at myndighetene følger opp med en bedre refusjonsordning slik at det blir lettere å kombinere norsk med arbeid. NHO mener også at asylmottak i større grad må lokaliseres der det er tilgang på arbeid og utdanning. Sentrale mottak må tilføres nødvendig kompetanse og ressurser, slik at de kan fungere som regionale kompetansesenter som sikrer grunnlag for en god integrering. NHO har også anbefalt Kommunal- og regionaldepartementet å opprette en kompetanseenhet med ansvar for å veilede arbeidsgivere om hvordan de skal styrke rekrutteringen av personer som tilhører minoriteter og forhindre diskriminering på arbeidsplassen. Videre ønsker NHO også at det etableres et Forum for etnisk mangfold i arbeidslivet knyttet til Aetat og UDI. NHO mener at en større grad av åpenhet for arbeidsinnvandring vil bidra til et enda mer positivt syn på innvandrerne og deres ressurser. Vi vil engasjere oss enda sterkere i forhold til egne medlemmer for at flere innvandrere skal få plass i næringslivet.