Store endringer for bemanningsbransjen

Bruk av innleid arbeidskraft er noe som har vært mye benyttet i byggenæringen de senere årene. Omfanget av dette har vært mye debattert, og etter at man innførte strengere regler rundt hvem som kan bruke innleid arbeidskraft, og i hvor stort omfang, har man nå sett en nedgang i bruken.

Det er bemanningsbarometeret, som Prognosesenteret utfører for NHO Service og Handel, som nå indikerer en relativt stor nedgang i bruken av innleid arbeidskraft, både over hele landet – men i ikke minst i Oslo – hvor bruken av innleid arbeidskraft også har vært mest benyttet.

I Barometeret kommer det frem at det ble leid inn 15 prosent færre arbeidstimer til byggenæringen i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. I hovedstaden har innleiemarkedet falt med 23 prosent. De nye innleiereglene ble innført ved årsskiftet - og det er de nye reglene som trekkes frem som årsaken til nedgangen. Hovedregelen for bruk av innleie er nå at bedriften skal ha et midlertidig behov - og om man ønsker å leie inn ut over dette behovet, må man ha tariffavtale og gjøre lokal avtale med tillitsvalgte.

Nettopp hvor stor andel innleide ressurser man skal kunne benytte seg av er kanskje det rammevilkåret for byggenæringen som har vært mest debattert de siste par årene. Det har fra flere politiske hold vært et sterkt press på at andelen innleide ressurser må ned, og det har sågar kommet forslag om både totalforbud og sterke begrensninger mot bruk av innleide ressurser - ikke minst i enkelte deler av landet. Man endte på en løsning der altså hovedregelen for innleie er at bedriften skal ha et midlertidig behov og utover dette man ha altså tariffavtale og gjøre lokal avtale med tillitsvalgte.

Så langt tyder mye på at disse grepene har hatt en effekt – og at man ser nå endringer i innleienivået. Dette påvirker selvsagt virksomhetene i byggenæringen som benytter seg av denne arbeidskraften - som innen visse tidspunkter i en prosjektgjennomføring vil kunne være nødvendig. Dette er naturligvis også noe som merkes godt hos bemanningsbransjen selv.

Bruken av innleid arbeidskraft begynner etter hvert å bli et godt regulert område av byggenæringen, og for de seriøse aktørene i markedet bør dette være noe å ønske velkommen. Man var nødt til å få på plass et regelsett som sikret en edruelig bruk av innleide ressurser – og det har man nå fått – og det ser ut til at dette virker.

Samtidig er det viktig å se til at virksomhetene som benytter seg av innleid arbeidskraft gjør dette innenfor de rammene som nå er satt – og at man får en sunn utvikling som gjør at man både fortsatt vil få tilgang til denne arbeidskraften – som er viktig supplement – men at nivået også ses i sammenheng med hva samfunnet rundt oss forventer av næringen. Dette er en utvikling politikerne vil følge godt med på – og her har både bemanningsbransjen og entreprenørene et stort ansvar for å holde den riktige balansen og se til at bruken er som ønsket. Her er det også viktig å se til at man ikke bygger opp et marked ved siden av de regulerte området. Det finnes aktører i byggenæringen som gjerne opererer ved siden av de lover og regler som finnes – eller som liker å jobbe i gråmarkedet. Får en slik tendens utvikle seg, vil man raskt oppleve nytt press om ytterligere innstramminger fra politikerne.

Så får vi se hvordan bruken av innleie vil utvikle seg videre. Dette er noe som mange vil følge nøye, og ytterligere statistikker vil etter hvert peke på en mer varig tendens innen denne sektoren.