Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

– Stor avstand mellom ambisjoner og standarder

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult mener at avstanden mellom politiske ambisjoner og regelverket hindrer gode løsninger innen klimaarbeidet.

Klimagassutslippene skal ned med 55 prosent innen 2030, og BAE-næringen har en sentral rolle for at målene skal innfris.

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult peker på at enkle tiltak, som bruk av lavkarbonbetong, lavtemperaturasfalt og resirkulert stål, allerede har gitt gode resultater, men han tar til orde for at aktørene i næringen må samarbeide enda mer for å gi økt fart til det grønne skiftet.

– En viktig utfordring er at de aller fleste snakker om temaene innenfor sine egne siloer. Norconsult ønsker hele tiden å utfordre denne tankegangen. Vi må se på hvordan vi kan bryte ned siloene og sikre at næringskjeder utvikles. Vi må også bidra til at våre kunder ser mulighetene som skapes gjennom at man ser fag, markeder og virksomheter i sammenheng, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult, i en pressemelding.

Denne tematikken skal belyses på toppledersamlingen for BAE-næringens samarbeidsinitiativ SAMMEN2030 i oktober.

Hogna mener at næringen må bli bedre på å forstå hvordan utvikling av næringskjeder kan bidra til økt fart i det grønne skiftet ved at alle tjener på det.

– Her mener vi at alle, inkludert Norconsult, har potensial til forbedring, legger Hogna til.

­– I Norconsult er det viktig å arbeide tverrfaglig og se muligheter på tvers av markeder og bransjer, sier Hogna. Et eksempel er oppdrettsnæringen, der de i dag bistår mange kunder med rådgiving, samt at selskapet tilbyr kompetanse inn mot hydrogenproduksjon.

– Hvordan kan hydrogenproduksjon kombineres med oppdrett av fisk? Restprodukter etter å spalte vann for å produsere hydrogen er oksygen og varme, begge disse restproduktene kan oppdrettsnæringen benytte. I tillegg har oppdrettsnæringen behov for energi, og Hydrogenproduksjon lokalt kan tilrettelegge for dette ved at kostnader til utbygging av linjekapasitet fordeles på flere, sier Hogna.

På Bygg Arena Arendal deltok Egil Hogna i arrangementet «Forretningsmuligheter i det grønne skiftet». Ett av de fem rådene fra bransjen til politikerne gikk på at det må åpnes for mer ytelses- og funksjonsbaserte løsninger som tillater endring underveis i prosjekter.

– Vi som rådgiver ser at regelverk og krav ofte er utarbeidet for å dekke alle eventualiteter. Ved å åpne mer opp for å vurdere krav mot behov og situasjon vil vi kunne oppnå betydelige besparelser, sier Hogna.

Han peker for eksempel på veistrekningen Ny E6 Roterud – Storhove der Norconsult, sammen med AF Gruppen, har argumentert for at et langt stykke av eksisterende vei burde gjenbrukes.

– Det er snakk om en veistrekning som har tålt gods- og persontrafikk svært godt, men fraviket ble ikke godkjent da det ikke er bygget i henhold til dagens tekniske standard. Dette har en negativ effekt på kostnader, klimagassutslipp, transportavstander, massedeponier og støy, mener Hogna.

– Det vi ønsker er at kravene oppdateres, at man re-optimaliserer slik at man også i større grad tar hensyn til klimautslipp samtidig som totalkostnaden blir lavere, sier Hogna videre.