Statsministeren åpner ny E18

Statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpner fredag ny firefelts motorvei gjennom Østfold.

Med åpning av delstrekningen Momarken - Sekkelsten er det bygd totalt 12,9 kilometer ny firefelts motorveg på E18 gjennom Østfold.

Momarken - Sekkelsten har en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på 10 000. Ny firefelts motorveg med fysisk midtdeler vil ikke ha noen særskilt innvirkning på selve trafikkmengden på strekningen, men vil i stor grad bedre framkommeligheten og øke trafikantenes sikkerhet på E18 gjennom Østfold.

- Å få trafikken over på firefelts E18 betyr at vi fjernet gjennomfartstrafikken som for en stor del består av tungtransport vekk fra tofelts veg med større ulykkesrisiko, sier prosjektleder Thorer Lie.

- For hver meter vi bygger ut firefelts motorveg reduserer vi ulykkesrisikoen og bedrer fremkommeligheten i Indre Østfold, uttaler prosjektlederen.

Skiltet hastighet 100 km/t

Arbeidet med delstrekningen Momarken - Sekkelsten startet høsten 2005. Strekningen er bygd som firefelts motorveg med 20 meter vegbredde. Den 6,4 kilometer lange delstrekningen får en skiltet hastighet på 100 kilometer i timen. Strekningen består av fem bruer i veglinjen, en kulvert og to overgangsbruer. Total kostnad for delstrekningen Momarken - Sekkelsten er 490 millioner kroner.

Bevarer topplaget gjennom Monaryggen

Delstrekningen Momarken - Sekkelsten går gjennom Monaryggen, som er en av de mest kjente brerandavsetningene på Østlandet. Ny E18 går langs nordsiden av ryggen fra Momarken og bryter toppen av ryggen i grustaket ved Brennemoen. Gjennom ryggen skal sanden ligge utildekket slik at trafikantene kan se selve avsetningene og virksomheten i grustakene. Utenom ryggen er målet at vegetasjonen skal komme raskt opp igjen. Under anleggsperioden ble topplaget tatt vare på og det er spredd utover før ferdigstillelse av vegen. På denne måten sikres en naturlig, rask og god vegetasjonsetablering.

Offisiell vegåpning 31. august kl. 14:00

Statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil foreta den offisielle åpningen av E18 Momarken - Sekkelsten fredag 31. august kl 14:00. Markeringen vil finne sted ved toplanskryss i Brennemoen i Eidsberg kommune. Det vil bli en time underholdning fra klokka 13:00 før offisiell åpning. Etter offisiell åpning blir det taler, kaffe og kaker i telt på idrettbanen til Slitu IF.