Foto: Statens vegvesen

Starter landets største test av radarstyrt veibelysning

Såkalt aktivitetsstyrt veibelysning prøves snart ut for første gang i Buskerud, og anlegget blir det største som er montert i Norge.

Det skjer på ni kilometer av fv. 155 Utstranda langs Tyrifjorden i Hole kommune, på strekningenSønsterud-Rørvik.

Med en serie av nyvinninger innen elektro på veibelysning de seneste årene, får kjært barn fort mange navn: Automatisk diming, trafikkstyrt veibelysning, radarstyrt veibelysning, aktivitetsbestemt gatebelysning.

Men det betyr omtrent det samme: At styrken på veibelysning bestemmes av trafikken på veien til enhver tid.

Det sørger en liten radar på hver lyktestolpe for. I tilfellet fv. 155 Utstranda er det montert en liten radar på hver av de 220 stolpene. Dette arbeidet pågår nå i høst, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Starter i høst

Anlegget med trafikkbestemt belysning skal etter planen settes i funksjon i månedsskiftet september/oktober. Når det er mørkt og ingen trafikk på veien programmeres styrken på LED-lysene ned til eksempelvis 20 prosent av full styrke.

Når det kommer trafikk på veien, enten det er biler, fotgjengere eller syklister, aktiveres lyset på de nærmeste stolpene via radarene og sørger for full belysning langs strekningen der trafikken befinner seg.

Norsk teknologi

Gatelyset går altså ikke av og på, men styrken på belysning reguleres opp og ned der trafikken befinner seg. Teknologien er norsk og heter comlight.

–Dette er på sikt veldig energibesparende, miljøvennlig og ikke minst økonomisk både for drift og vedlikehold, forteller overingeniør elektro Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen.

Forsøket med automatisk diming av veilys er ikke nytt i Norge. Det har pågått noen år allerede i et par fylker. Overingeniør Ragnar Gjermundrød i Statens vegvesen forteller at dette har vært prøvd ut i Vestfold et par år allerede og med stort hell.

–Vi har testet det med meget godt resultat både på en lavtrafikkert strekning av gamle E18 mellom Sande og Holmestrand og langs fv. 325 mellom Horten og Tønsberg. Det er mye penger å spare på dette, spesielt der trafikken er lav, forteller Gjermundrød.

Utstranda største anlegg

Anlegget langs Utstranda blir imidlertid det største prosjektet som er montert i Norge til nå. Ni kilometer vei med i alt 220 enheter.

- På lavtrafikkerte veier som Utstranda (ÅDT cirka 550 biler) tror vi det kan være ekstra mye å spare, kanskje så mye som 70-80 prosent. På grunn av så store besparelser i energi vil investeringen være nedbetalt på rundt 4,5 år. Og med en teknisk levetid på anlegget i størrelsesorden 15-20 år, sier Ottar Bjørnstad som følger prosjektet i Buskerud.

– Forsøkene i Vestfold har så langt gitt mange positive svar, forteller Gjermundrød. Han nevner i fleng: Mindre lysforurensning, lavere energiforbruk og en forventet økt levetid på lyskildene.