Alexandra Klimek. Foto: Nicolas Tourrenc

Standardkontrakter - behov for revisjon?

Standard Norge har denne høsten begynt å se på behovet for revisjon av de juridiske standardkontrakter (Norsk Standard) for bygg og anlegg med tilhørende blanketter. 

Alexandra Klimek

Leder markeds- og forretningsutvikling innenfor bygg, anlegg og eiendom, Standard Norge.

Bakgrunnen for arbeidet er henvendelser fra bransjen om at det på flere punkter er ønskelig at det foretas en oppdatering eller endring av de gjeldende bestemmelsene. Særlig utviklingen i prosjektenes størrelse og kompleksitet, men også digitalisering er nevnt som bakgrunn for behovet for endringer.

Den siste tidens oppslag om at store offentlige utbyggere som Bane NOR og Statens vegvesen bruker NTK på store prosjekter, gjør det ekstra viktig for oss å få alle aktører på banen i det arbeidet vi har startet.

Standard Norge ønsker å imøtekomme bransjens behov og inviterer aktørene og særlig brukere av NTK, for å diskutere kontraktstrategi i store anleggsprosjekter.

Revisjonsarbeid
Så langt vi har avklart hittil tyder det ikke på et behov for en full revisjon av standardkontraktene, men at de blir gjennomgått og justert på enkelte punkter. Foruten å tilpasse dem til den digitale utvikling, kan det være aktuelt å oppdatere språkbruken, harmonisere NS 8405 og NS 8407, og se på muligheten for i større grad å tilpasse standardene, spesielt NS 8407, til anleggs- og/eller rehabiliteringsarbeider. En av mulighetene er å dele NS 8407 i to slik at den ene delen er tilpasset anleggsarbeider. I det videre arbeidet ønsker vi å dra veksler på verdifulle erfaringer fra offshorenæringen og bruken av NTK.

Utarbeidet for å dekke ulike behov
Både NTK og NS 8407 er begge gode og anerkjente kontraktstandarder, men utarbeidet for ulike typer prosjekter. Norsk Olje og Gass og Norsk Industri står bak NTK, og de ble i sin tid utviklet som motvekt til de internasjonale oljeselskapenes kontraktsregimer.

Hvorfor er det viktig å satse på standardiserte kontrakter?
I Standard Norge har vi en lang tradisjon for å utarbeide balanserte standardkontrakter, utgitt som Norsk Standard. De utvikles i en prosess med bred deltakelse fra alle interessenter, både private og offentlige. Prinsippet om konsensus er styrende. Det er dette som gjør at de har bred anvendelse og legitimitet, og vises til i forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrakter utviklet av en eller noen få parter vil aldri bli like balanserte.

Tilbakemeldinger fra brukerne understreker at standardkontraktene er svært viktige og fremmer et seriøst arbeidsliv, regulerer maktbalansen mellom innkjøper og leverandører, forhindrer konflikter og forenkler anskaffelsesprosessen. Bruk av standardkontrakter er en trygg løsning, ikke minst for mindre virksomheter som verken har tid, penger eller kompetanse til å ivareta sine behov og rettigheter overfor store offentlige og private utbyggere.

Bli med
Standard Norge har som formål til å utvikle og framforhandle balanserte standardkontrakter alle kan bruke. Det får vi til dersom alle engasjerer seg og prioriterer dette viktige arbeidet. Å forene ressursene ved å sammen utvikle kontraktstandarder, vil være hensiktsmessig og samfunnsøkonomisk. Nå oppfordrer vi derfor alle aktørene i byggenæringen til å være med i revisjonsarbeid, spesielt dersom du mener at standardkontraktene ikke passer for din virksomhets prosjekter.