Stålverksparken

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Veidekke Entreprenør AS har overlevert et nytt boligprosjekt i Ensjøbyen. OBOS Nye Hjem AS og Wilhelm Jordan AS er tiltakshavere for de 44 leilighetene helt i nordvest i den «nye» bydelen.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Boligblokker

BRA: 5.700 kvm

Byggherre: Gladengveien DA

Totalentreprenør:
Veidekke Entreprenør

Kontraktssum eks mva:
82,8 millioner kroner

Arkitekt: Lillestrøm Arkitekter

Rådgivere: RIG: Multiconsult l RIB: Seim & Hultgreen l RIE: Boro RIE l RIV rør: ÅF Konsult l RIBR: Egil Berge l RIA: Sweco

Underentreprenører/leverandører: Stillas, klatrer, lifter, verktøy: Ramirent l Ståldører: Brann og Sikkerhetsforum l Vinduer: NorDan l Port: Windsor l Stål: BT Stål l Kjøkken: Sigdal l Badekabiner: Parmarine l Byggvarme: Naboen l Rør: Bravida l Ventilasjon: Hoist Energy l Elektro: Elektrikergruppen l Plattendekker: Färdigbetong l Forskaling og armering: Ergane Bygg l Fundamentering: Holt Risa l Betong: Unicon l Kran: Kranor l Armering: Celsa l Flytsparkling: BWH l Himling: BBM l Heis: Otis l Maler og gulvbelegg: AR Malerteam l Balkong- og trapperekkverk: Rosmek l Betongskjæring: Mimax l Innvendige dører: Dooria l Glassfasade og alu.dører: Profilteam l Branntetting: Brann og Sikkerhetsforum l Fuging: SS Fuging l Taktekking: Nortekk l Lås og beslag: Kaba l Anleggsgartner: SL Steinlegging

Stålverksparken ligger inn fra Bertrand Narvesens vei der den svinger ned til Gladengveien i Oslo. Også denne tomta var en del av Christiania Stålverk, som ble dannet i 1916, men nedlagt før det kom i skikkelig drift. Den gang lå eiendommen i landlige omgivelser, men er nå svært sentral i utviklingen av boligbyen Ensjø. Flere av de gamle stålverkshallene er borte. Men fremdeles står tre igjen og benyttes som lagerhaller, og de grenser til dette boligprosjektet i nord.

– Vi har en todelt kontrakt, forteller anleggsleder Kaare Gilhus i Veidekke Entreprenør.

– Kontrakten med Gladeng-
veien DA, som eies av Wilhelm Jordan AS og Obos Nye Hjem AS, er på 70 millioner kroner. I tillegg er det en kontrakt på 12,8 millioner med Økernly Barnehagedrift AS. Det var innregulert en barnehage i bygget, og denne blir plassert i hele første etasje med ute-
områder mot vest, sier han.

Stålverksparken er på 5.700 kvm BRA, der boligene står for 3.600 kvm, og barne-
hagen 630 kvm. Parkering, boder og tekniske rom er på ca. 1.400 kvm.

Sammen igjen
Veidekke har vært frempå med flere prosjekter på nye Ensjø de seneste årene. I tillegg til næringsbygg, har de også en stor pågående utbygging oppå platået på Marienfryd. For Urbanium fullførte de i 2012 en boligblokk i Gladengveien 15, med Lille-
strøm Arkitekter som arkitekter. I Stålverksparken er samarbeidet gjenopptatt.

Obos Nye Hjem innbød til en ide-konkurranse for utbygging av tomten. Lillestrøm Arkitekter vant, og prosjekterte bygget frem mot rammesøknad sammen med Gladengveien DA. Underveis ble Veidekke Entreprenør engasjert som totalentreprenør og Lillestrøm Arkitekter fortsatte prosjekteringen for Veidekke i gjennomføringsfasen.

– Føringene for utbyggingen på Ensjø er forholdsvis detaljerte. Med angivelser om hvor mye man får bygge av bruksareal, betingelser for byggehøyder, parkeringskjellere og hva man må stå for av tilstøtende arealer med utomhusområder. For Stålverksparken hadde vi større frihet til utforming av bygget og plassering på tomta, da denne var romsligere i forhold til tillatt bygget areal. Byggelinjer og -grenser var ikke så bestemmende, sier Trine Thån i Lillestrøm Arkitekter.

Barnehagen
Når utbyggingen vil være ferdig i 2025, vil det være mellom 10.000 og 15.000 nye innbyggere på Ensjø. Utfordringene med skole- og barnehagedekning må løses underveis, og i plan-
leggingsprogrammet er det lagt opp til sju til ti nye barnehager. En av dem skal altså ha tilhold i Stålverksparken.

– Det var et viktig poeng at prosjektet skulle inneholde en barnehage. Den eneste naturlige plasseringen er i første etasje. Spørsmålet er hvordan man organiserer utearealet barnehage kontra arealet til boligene. Vi valgte å legge bygget litt inn på tomta, slik at det blir utearealer på begge sider av bygget. Bama får da det mest skjermede utearealet mot vest som grenser til det regulerte grøntområdet Vestre Parkdrag. Barnehagen får da bilfri atkomst direkte til parkdraget, sier Thån.

– Lillestrøm Arkitekter har valgt å trappe bygget på nordvest-siden, og med et sammenhengende balkongfelt som følger fasaden i en konkav form som buer seg mot vest og fanger inn mest mulig sol og lys. Balkongene på bygget har glass i rekk-
verkene og horisontale og vertikale felt av spiler i laminat-materiale. Disse avdekker balkongforkantene og gir enn viss grad av beskyttelse og romfølelse på balkongene, i tillegg til at de visuelt knytter sammen balkongene i høyden.

Riktig fremdrift
– En av de mange tingene vi blir målt på er fremdrift, så vi hadde fokus på de fra start. Sammen med rådgivere og underentrepre-
nører lagde vi en faseplan. Den fordrer at man er realist og ikke overambisiøs. Råbygget var ferdigstilt allerede et halvt år etter at første spadestikk ble satt. Vi var bevisste på en stram, men riktig fremdrift, med en planlagt syklus på åtte dager pr. etasje. Da råbygget var ferdig visste vi at vi var godt innenfor planlagt fremdrift. Vi har hatt stor nytte av tilsvarende boligprosjekter, som i Gladengveien 15. Vi har hatt med oss flere sentrale aktører derfra, som vet hva vi krever. Det ga en kontrollert overleveringsfase, med start av boligene den 6. mars og avslutning den 19. mars. Barnehagen skal overleveres etter påske, sier Gilhus.

Organisasjon til Veidekke på dette prosjektet har vært ung.

– De fleste av oss er ganske ferske, bortsett fra blant andre vår driftsleder på betong. Både prosjektleder Anders Haugen og meg selv er nye i våre stillinger, men det har gått veldig greit, bekrefter Gilhus.

Boenhetene
– OBOS er jo inne på eiersiden. Et av deres mål er å lage gode boliger for folk flest, og til priser som folk kan betale. I tillegg har OBOS et fokus på lave vedlikeholdskostnader og dermed også materialkvalitet og utførelse. Boligene har generell bra standard, og med en leilighetsmiks som følger reguleringsbestemmelsene. Vi ser det som en kvalitet at flest mulig boliger er gjennom-gående, det har vi fått til i de største leilighetene, sier Thån.

Markedet må ha likt det de så da det ble lansert; på første salgsdag ble 50 prosent av leilighetene omsatt. De 44 leilighetene varierer i størrelse fra 44 til 102 kvm. Leilighetsmiksen fordeler seg med 13 toroms, 16 treroms, og 15 fireroms leiligheter. Fire leiligheter kroner på den inntrukne sjuende etasjen.

Vannspeil
Som et tillegg i kontraktene har Veidekke også etablert to nye veier inn ved tomta. Oslo kommunes prinsipplan for det offentlige rom påpeker at Ensjø skal ha et urbant preg. Det omfatter opprusting og supplering av den kommunale infra-strukturen, uterom og grønt- og bekkedrag. Blant annet skal deler av Hovinbekken opp fra sin eksistens i rør, den skal sildre forbi tomta ned til et planlagt vannspeil. Men det er også et vannspeil på Stålverkstomta sørøstre hjørne.

– Vannspeilet ligger over garasjen og er et supplerende for-
drøyningsbasseng i tillegg til det som er gravd ned. Det er ikke plassert der kun av estetiske hensyn, det dekker faktisk en del av fordrøyningsbehovet til utomhusarealene, påpeker Gilhus.

– Dette prosjektet passer oss som hånd i hanske, vi mener jo at vi driver en veldig rasjonell boligbygging, sier Gilhus, som vil være fullt opptatt i området i lang tid fremover.

– På nabotomta er vi i full gang med spuntarbeidene til Gladengen Park - et boligprosjekt med 56 leiligheter og for de samme byggherrene, avslutter Gilhus.


Flere prosjekter