Solberg: Storstreik kunne fått store følger for landet

– Jeg er glad for at partene kom til enighet. En storstreik kunne hatt store konsekvenser for landet, sier statsminister Erna Solberg.

– Jeg har forstått at det har vært mange krevende temaer i forhandlingene. At det er oppnådd enighet, viser at vi har ansvarlige parter. I forhandlingene har partene vist til at det er utfordringer ved dagens AFP-ordning og ønsker å utrede alternativer. Regjeringen har sagt seg villig til å bidra i dette arbeidet, sier statsministeren.

Riksmekleren sendte søndag et brev til regjeringen med anmodning om at regjeringen bistår i en utredning av endringer i ordningen om Avtalefestet pensjon, den såkalte AFP-ordningen. Selv om meklingen førte til tetting av flere hull i AFP-ordningen, lover Solberg at regjeringen vil hjelpe LO og NHO i arbeidet med å utrede ulike alternativer til en ny slik ordning i privat sektor.

– Regjeringen er innstilt på å bidra med nødvendig utredningskapasitet i arbeidet med å etablere grunnlaget for en fremtidig AFP-ordning i et kommende tariffoppgjør, svarer Solberg og legger til at flere betingelser må legges til grunn for arbeidet.

For det første forutsettes det at en ny AFP-ordning har et bærekraftig finansielt grunnlag over tid og understøtter målene med pensjonsreformen, herunder ved at den gir insentiver til å være i arbeid. Dessuten forutsetter regjeringen at en ny ordning fungerer godt som en del av det samlede pensjonssystemet.

– Videre betinger bistand fra regjeringen at arbeidet skal legge til grunn at statens økonomiske bidrag begrenses til det som med realistiske forutsetninger følger av en videreføring av dagens ordning, skriver Solberg.

Regjeringen skal nå avklare nærmere formen på utredningsarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet.