Totalt skal det bygges 1.500 meter gang- og sykkelveg langs fylkesvei 704 Sandmoen-Rødde. Ill. Multiconsult

Solberg Maskin bygger gang- og sykkelvei i Trondheim

Peab Anleggs datterselskap Solberg Maskin har fått kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om å bygge gang- og sykkelvei på fylkesvei 704 Sandmoen-Rødde.

Kontrakten har en verdi på cirka 17 millioner kroner eksklusive merverdiavgift og omfatter blant annet bygging av 1.500 meter gang- og sykkelvei, omlegging av 340 meter fylkesvei og flytting av to bygninger.

– Vi gleder oss til å komme i gang med dette prosjektet. Prosjektet omfatter også belysning av den nye gang- og sykkelveien. Vi skal i tillegg utføre noe kommunale vann- og avløpsarbeider. Dette er en veldig fin jobb for våre fagarbeidere og vår maskinpark nå i vinter og utover i 2021, sier Jan Erik Holten, daglig leder i Solberg Maskin i en pressemelding.

I midten av januar hadde partene et digitalt oppstartsmøte, der blant annet samhandling, kommunikasjon og HMS stod på agendaen.

– Det var en positivt møte. Alle involverte er opptatt av at dette skal bli et godt prosjekt, og at tett samarbeid er en viktig suksessfaktor. Vi gikk også gjennom fremdriftsplan, rammer for prosjektet, og hvordan vi skal skape en sikker anleggsplass både for anleggsarbeidere og publikum, sier Holten.

Planer for trafikkavvikling og sikring av arbeidssted må være godkjent før arbeidet kan starte.

– Vi har mottatt arbeidsvarslingsplaner og er i dialog med entreprenør og Statens vegvesen om noen tilpasninger av denne før den godkjennes. Vi regner med at dette ordner seg raskt og at vi kan starte tidlig i februar, sier byggeleder Hanne Engløkk i Trøndelag fylkeskommune i meldingen.

Planen er å starte med VA-anlegget på østsiden av veien mot industriområdet. Arbeidet vil i størst mulig grad pågå med tung sikring og to kjørefelt, men det vil også være perioder med ett kjørefelt og lysregulering.

Arbeidene skal være ferdige i desember 2021.