Snøhvit-boring i gang

Boreriggen Polar Pioneer er i gang med den første av ti brønner på det Statoil-opererte Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Arbeidet med å bore og ferdigstille brønnene i denne første fasen skal avsluttes innen våren 2006, skriver Statoil på sine nettsider. Rundt 100 personer er til enhver tid i sving på riggen som ankom feltet 7. desember. Boringen har foregått uten utilsiktede utslipp eller alvorlige hendelser. Vi har kommet ned til reservoaret og holder på å kjernebore på om lag 2750 meter. Totalt skal vi bore ned til en dybde på 2900 meter, sier bore- og brønnsjef Thor Bensvik. Den første brønnen, F-2H, er en injeksjonsbrønn for karbondioksid. I feltets driftsfase skal 700.000 tonn karbondioksid årlig skilles ut fra brønnstrømmen og injiseres for å unngå utslipp til luft. Gassen lagres i et eget reservoar. Dette er et betydelig miljøtiltak som bidrar til at utslippene av karbondioksid fra feltet blir vesentlig lavere. Polar Pioneer er tilpasset arktiske forhold og strenge miljøkrav, ikke minst i forhold til den viktige fiskerinæringen i Barentshavet. Det blir benyttet vannbasert boreslam med de minst miljøskadelige kjemikaliene. Mannskapet har fått spesialopplæring for å arbeide i samsvar med de strenge miljøkravene. Vi legger stor vekt på å planlegge jobbene godt og har det ytre miljø på agendaen hver eneste dag, sier Bensvik. Boringen av neste brønn planlegges å starte i begynnelsen av februar. I den første fasen skal det skal bores ni produksjonsbrønner i tillegg til injeksjonsbrønnen for karbondioksid. Totalt planlegges det å ferdigstille 20 produksjonsbrønner og én injeksjonsbrønn for karbondioksid i tre borefaser. De to neste borefasene kommer i 2011 og 2014.