Småkraftverk lite berørt

Regjeringens provisoriske anordning fra 10. august om ikke å gi konsesjon etter industrikonsesjonsloven (ervervsloven) til privat eide kraftverk vil i svært liten grad berøre de mange som søker om tillatelse til å bygge småkraftverk, skriver NVE.


 

For kraftverk som skal utnytte en kraftmengde på mer enn 4000 naturhestekrefter, kreves det konsesjon etter ervervsloven dersom ikke utbygger allerede eier fallrettighetene.

Antall naturhestekrefter er et produkt av vannføringen i lavvannsperioden, fallhøyde og en omregningsfaktor på 13,33. Installert effekt i kraftverket eller produksjon i GWh har ingen betydning. Småkraftverk vil bare unntaksvis kunne overstige grensen på 4000 naturhestekrefter.

Frem til nå har private kunnet få ervervskonsesjon for en tidsbegrenset periode med krav om hjemfall til staten etter utløpt konsesjonsperiode. Regjeringens vedtak innebærer at for private kraftverk som utnytter en kraftmengde som overstiger grensen på 4000 naturhestekrefter gis det ikke lenger konsesjon for erverv av fallrettighetene.

For et vanlig småkraftverk som utnytter en fallhøyde på 300 m og der lavvannføringen er på 0,1 m3/s vil antall naturhestekrefter som utnyttes være på 0,1 x 300 x 13,33 = ca. 400 naturhestekrefter. Etablering av reguleringsmagasin vil øke antall naturhestekrefter som utnyttes, men for slike kraftverk vil utnyttet kraftmengde likevel vanligvis være godt under grensen for konsesjon etter ervervsloven.