Illustrasjonsbilde.

Slik skal det bli enklere å gjøre tiltak i eksisterende byggverk

Regjeringen vil gjøre det enklere å gjennomføre tiltak i eksisterende byggverk. Nå er forslagene lagt ut til høring.

Direktoratet for byggkvalitet har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet forslag til forenklinger i byggesaksforskriften (SAK10) og byggtekniske forskrift (TEK10). 

Her kan du lese hele høringsnotatet.

Forslaget omfatter to områder i SAK10 og to områder i TEK10, og er nå sendt på høring.

 • Presisering av søknadsplikten for ny boenhet
  I SAK10 foreslås en presisering av hvilke kriterier som må være på plass dersom en boligeier ønsker å etablere en ny "selvstendig boenhet". Forslagene vil ifølge høringsnotatet bidra til større forutsigbarhet og mer likebehandling ved at kriteriene for når det oppstår en egen boenhet blir tydeligere.

 • Unntak fra krav om bruk av ansvarlig foretak
  Den andre endringen i SAK10 er mer generell og utvider området for når tiltak kan gjennomføres uten bruk av ansvarlige foretak. Utvidelsen gjelder der "hoveddel" skal bruksendres til "tilleggsdel", for eksempel der det er ønske om at et soverom skal endre bruken til en bod.

 • Forenkling av bygningstekniske krav
  Regelverket for hvilke bygningstekniske krav som gjelder ved arbeider i eksisterende bygg, er til dels komplisert og har medført ulik praksis i kommunene. Forslaget som ligger i høringen omfatter tilfeller der man i en bolig ønsker å ta i bruk en "tilleggsdel" til "hoveddel". Et eksempel kan være der man ønsker å ta i bruk en tidligere bod til et soverom. .Det foreslås unntak og lempinger for blant annet tilgjengelighetskrav, krav til bad, oppbevaringsplass, romhøyde, utsyn, dagslys og energi. Forslaget innebærer ingen reduksjon i krav til sikkerhet og rømningsveier.

 • Forenklinger av krav til tiltak på eksisterende bygg i fareområder
  Siste del av høringsforslaget omfatter en forenkling ved at det blant annet tillates mindre tilbygg og bruksendring på byggverk der dette ikke medfører redusert personsikkerhet. Forslaget gjelder bygg i fareområder. I praksis vil det si bygg som ligger i områder med fare for flom og skred.