Slik fordeles 36 milliarder kroner til vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018.

– Regjeringen fortsetter den sterke satsingen på norske veier. Igjen øker vi bevilgningene for å sikre mer ny vei. Samtidig sørger vi for at vedlikeholdsetterslepet samlet sett reduseres. Gode veier knytter folk og næringsmarkeder sammen, styrker konkurransekraft og er viktig for god trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Regjeringens forslag om 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018 er en økning på 7,7 prosent fra fjorårets budsjett. Av dette er det foreslått om lag 5,3 milliarder kroner til Nye Veier AS, en økning på 2,2 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2017.

I budsjettet for 2018 er det foreslått om lag tre milliarder kroner til vedlikehold av riksveier. I tillegg foreslås det 2,3 milliarder kroner til fornyingstiltak, hovedsakelig oppgradering av tunneler. Bevilgningsforslaget til vedlikehold sammen med midler til fornying, er av en slik størrelse at forfallet på veinettet, ifølge pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet, blir redusert med om lag 1,3 milliarder kroner. Etterslepet vil øke for noen veiobjekter.

Regjeringen foreslår 2,8 milliarder kroner til tunnelsikring på riksvei, som er omtrent 200 millioner kroner mer enn i 2017. Om lag 25 tunneler forventes utbedret i 2018, inkludert tunnelene Bamle og Kjørholt på E18 i Grenland, som utbedres av Nye Veier AS.

Det settes av 1.125 millioner kroner til vedlikehold av veidekker i 2018, hvilket vil gi om lag 1.100 kilometer med ny asfalt. Andelen veidekke med tilfredsstillende standard ved utgangen av 2018 ventes å være på omtrent samme nivå som ved utgangen av 2017.

Av de foreslåtte bevilgningene på rundt 35,9 milliarder kroner til veiformål, går om lag 30,6 milliarder kroner til Statens vegvesen og om lag 5,3 milliarder kroner til Nye Veier AS. 19 millioner kroner går til Vegtilsynet.

Midlene til Statens vegvesen skal hovedsakelig benyttes slik:

 • 12 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveier, trafikant og kjøretøytilsyn m.m.
 • 14,2 milliarder kroner til riksveiinvesteringer
 • 1,2 milliarder kroner til kjøp av riksveiferjetjenester
 • 990 millioner kroner til vederlag til OPS-prosjekter
 • 759 millioner kroner til skredsikring på fylkesveier
 • 638 millioner kroner til skredsikring på riksveier
 • 273 millioner kroner til kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift
 • 182 millioner kroner til rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
 • 76 millioner kroner til tilskudd gang- og sykkelveier på kommunale og fylkeskommunale veier.

For Nye Veier AS er det i 2018 foreløpig avtalt utbyggingsaktivitet på følgende prosjekter:

 • E18 Tvedestrand-Arendal i Aust-Agder
 • E18 Rugtvedt-Dørdal og Kjørholt- og Bamble-tunnelene i Telemark
 • E6 Kolomoen-Moelv i Hedmark
 • E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest i Vest-Agder