- Bærekraft er ikke lengre et spørsmål om konkurransekraft, men et spørsmål om overlevelse, sier Anders Danielsson, konsernsjef i Skanska AB.

Skanskas konsernsjef: - Bærekraft er et spørsmål om overlevelse

Konsernsjef Anders Danielsson i Skanska AB slår fast at bærekraft ikke lenger er et spørsmål om konkurransekraft, men et spørsmål om overlevelse. 

Han sier trenden er tydelig.

- De selskap som ikke klarer å levere bærekraftige løsninger kommer ikke til å overleve. Bærekraft og konkurransekraft går hånd i hånd. Veien fremover for vår næring handler om partnerskap, sikker energiforsyning og høye krav til bærekraft i anskaffelser. Slik bygger vi for et bedre samfunn, sier Danielsson.

Han pekte på de globale drivkreftene som urbanisering og befolkningsvekst som øker behovet for nye investeringer i infrastruktur og samfunnskritiske bygninger som sykehus og omsorgsboliger, boliger og skoler.

Støtter FNs bærekraftsmål
Danielsson understreker at Skanska støtter FNs bærekraftsmål. I Sverige har Skanska ledet arbeidet med å lage et veikart for å at byggenæringen skal nå den nasjonale målsetningen om null utslipp i 2045, uten å tape konkurransekraft.

- Vi klarer å halvere utslippene ved hjelp av dagens teknologi. Men for å nå målet om klimanøytralitet, så trengs det løsninger vi ikke kjenner i dag, legger Danielsson til.

Han pekte på tre områder som man må lykkes med for å nå bærekraftmålene; man må Inngå nye partnerskap og nye forretningsmodeller, energieffektivisering og stabil energiforsyning samt klimakrav i anskaffelser

Spesielt dro han frem viktigheten av klimakravene i offentlige anskaffelser.

- Som store leverandører til det offentlige er klimakrav i offentlige anskaffelser et kraftfullt verktøy for omstilling. Vi er i en tradisjonell «laveste pris-bransje», og med det fokuset er det vanskelig å få til den nødvendige omstillingen. Derfor må offentlige kunder etterspørre grønne løsninger i langt større grad enn det de faktisk gjør i dag. Vi ligger langt fremme i Norden innen dette feltet- men vi må gjøre enda mer. Et utmerket eksempel finner vi i Trondheim. Her har kommunen stilt høye krav i anskaffelsen med sikte på å gjøre Heimdal videregående skole til en av verdens grønneste skoler. Her bruker bygget 75 prosent mindre energi enn sammenlignbare bygg, sier Danielsson.

Han peker på at Skanska i samtlige av deres europeiske markeder oppfordrer at det offentlige stiller krav til miljø og klima i anskaffelsene

- I Norge er det jo til og med nedfelt i forskriftene at miljø skal kunne veie 30 prosent i anbudet, men her som i andre land ser vi at det ikke gis tilstrekkelig gjennomslag i anskaffelsene. Det holder rett og slett ikke – skal vi lykkes med å nå de globale bærekraftsmålene kan vi ikke fortsette å jobbe som vi alltid har gjort. Vi må alle gjøre hva vi kan. Krav til miljø i anskaffelser er helt avgjørende for vår næring. Stilles det riktige krav kan vi løse utfordringene sammen, sier Skanska-sjefen.

Partnerskap
- Vi kommer ikke til å klare å utvikle løsningene alene. Derfor må vi inngå nye partnerskap og utvikle nye forretningsmodeller. Her har vi blant annet sett en positiv utvikling i Forskningsprosjektet ”Zero Emissions Neighbourhoods” i samarbeid med NTNU, påpeker Danielsson. I tillegg trakk han fram og roste Powerhouse og viste til EC3 arbeidet som Skanska i USA driver.

Han pekte også på samarbeid med Volvo om ”electric site”

- Vi har hatt et samarbeid med Volvo i et bergverk i Sverige. Målet med prosjektet var å ned utslippene, samtidig som vi energieffektiviserer og senker energikostnadene. Etter å ha testkjørt ”Electric Site” i sluttet av fjoråret kunne vi konstatere at vi lykkes med å senke utslippene av CO2 med hele 98 prosent og energikostnaden er kuttet med 70 prosent, slår han fast.