Transport, lagring og knusing av stein fra anleggsprosjekter gir store klimagassutslipp. Med bedre planlegging kan mye av steinen brukes lokalt, og utslipp og utgifter reduseres. Foto: NGU

SINTEF: Vi må bruke mer kortreist stein til veibygging

Steinmasser som tas ut fra tunneler, fraktes ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane. – Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene lokalt, sier Torun Rise, som har ledet innovasjonsprosjektet 'Kortreist stein'.

I Norge bygger vi mye vei, med mange og lange tunneler. Prosjektet Kortreist steinhar funnet løsninger som gjør det enklere å bruke lokal stein i infrastrukturprosjekter. Økt bruk av lokale steinmasser vil redusere mengden stein som deponeres, og i tillegg redusere transport av nye masser til anleggsstedet. Slik sparer man både penger, miljø og ressurser.

- Når vi ikke bruker steinen som tas ut til å bygge ny vei lokalt, får vi både over- og underskudd av stein. Det er lite bærekraftig, sier Torun Rise, leder for innovasjonsprosjektet i en pressemelding.

Spesielt nær de store byene er det knapt med sand og grus, og resultatet er transport av materialer over lange avstander.

Partnerne i Kortreist stein har utviklet nye tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller og gode planprosesser. Gevinsten er mindre utslipp og økt konkurranseevne for industripartnerne. Prosjektet har hatt fokus på høyverdig bruk av lokale steinmasser, det vil si knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, asfalt og betong.

Kortreist stein er et innovasjonsprosjekt gjennom Norges Forskningsråds BIA-program, og et samarbeid mellom bransjen og forskningsmiljøene.

Prosjekteier er Veidekke Entreprenør, og SINTEF har hatt prosjektledelsen.
Øvrige partnere har vært Veidekke Industri AS, Metso Norway AS, Multiconsult AS, Asplan Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og NTNU.

Arbeidet i Kortreist stein er oppsummert i en sluttrapport.