Pilotprosjekter viser ifølge SINTEF at utslippsfrie anleggsplasser stort sett fungerer bra. Men for å sikre nok strøm til riktig tid trengs det mer tid til planlegging. Bildet viser elektrisk knusing. Geir Skaje / Berthelsen og Garpestad.
Pilotprosjekter viser ifølge SINTEF at utslippsfrie anleggsplasser stort sett fungerer bra. Men for å sikre nok strøm til riktig tid trengs det mer tid til planlegging. Bildet viser elektrisk knusing. Geir Skaje / Berthelsen og Garpestad.

SINTEF: – Utslippsfrie anleggsplasser fungerer

Flere pilotprosjekter viser at det er fullt mulig å få ned utslippene i anleggssektoren. Men for å ta ut hele potensialet trengs det mye mer kunnskapsdeling i bransjen.

Det skriver SINTEF i en pressemelding.

Transportvirksomhetene Nye Veier, Statens vegvesen, og Bane NOR har gjennomført flere pilotprosjekter for å utvikle og teste utslippsfrie anleggsplasser. SINTEF har evaluert pilotene og Samferdselsdepartementets tilskuddsordning for slike prosjekter.

– Alt i alt ser vi et stort potensial for å oppskalere bruken av utslippsfrie løsninger, men det trengs mer koordinert innsats og kunnskapsdeling på tvers i bransjen for at det skal skje, sier SINTEF-forsker Lillian Mathisen.

SINTEFs evaluering er basert på intervjuer med involverte i pilotprosjektene i tillegg til dokumentanalyse.

Utfordrende å få nok strøm

Pilotene viser at utslippsfrie løsninger på anleggsplass i det store og hele fungerer, selv om det er noen utfordringer. Og mange av utfordringene er organisatoriske heller enn rent tekniske; det handler om opplæring, beskrivelse av behov, bestilling, planlegging og anleggsdrift, skriver SINTEF i meldingen.

Tilgang på strøm har vært et tilbakevendende tema i intervjuene; både det praktiske i å få strømmen frem til der maskinene skal lades, at strøm og effekt blir tilgjengelig i tide, men også utfordringer i dialog med netteier, opplyser SINTEF.

– Flere av dem vi intervjuet, påpekte hvordan oppfatningen av tid og tidshorisont er ulik mellom en netteier med et «evighetsperspektiv» og et anlegg med veldig kort tidshorisont og knappe frister, sier Mathisen.

Viktige læringspunkter er derfor behov for mer tid til gjennomføring av pilotene og mer erfaringsdeling mellom deltakerne, skriver SINTEF.

Nødvendig støtteordning

Evalueringen viser at Samferdselsdepartementets tilskuddsordning har vært avgjørende for å teste og ta i bruk ny teknologi, flere av intervjuobjektene mener tiltakene aldri ville blitt gjennomført uten økonomisk støtte, ifølge SINTEF.

Nå har støtteordningen eksistert i to år, og støtten har i hovedsak gått til piloter som faser inn elektriske maskiner som alternativ til fossil-maskiner. Disse prosjektene er enklest å gjennomføre og krever få deltakere. Ifølge SINTEF har det derimot vært få piloter som viser mer effektiv bruk av maskiner, eller som involverer flere deltakere.

– Nå er tiden moden for å løfte blikket å få fram piloter som bidrar på andre områder enn det teknologiske. For eksempel kan geografi, type anlegg og organisatorisk og markedsmessig modenhetsgrad legges til grunn for utvelgelse av piloter i fremtiden, sier Mathisen.

Her kan du lese SINTEFs rapport om pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren.