Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Sigbjørn Gjelsvik deltar på SAMMEN2030-møte

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik skal innlede om sirkulærøkonomi på SAMMEN2030s frokostmøte for toppledere og kommunikasjonsledere i byggenæringen torsdag 16. mars.

Leder for Arkitektbedriftene og BAE-rådet, Steinar Skjerdingstad, er opptatt av at kravene til sirkulærøkonomi skal bidra til at de med de beste løsningene velges. Da må offentlige innkjøp bidra til at det er de beste løsningene som blir valgt.

Administrerende direktør Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene. Foto: Geir Lindhjem
Administrerende direktør Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene. Foto: Geir Lindhjem

– Mer gjenbruk og ombruk er helt avgjørende for en bærekraftig utvikling. Derfor må rammebetingelsene og kravene som settes av myndighetene bidra til at det er de beste løsningene som vinner frem. Vi er glade for at Gjelsvik kommer og tar diskusjonen om dette temaet med noen av topplederne i næringen på vårt frokostmøte, sier Skjerdingstad i en pressemelding.

Liv Kari Hansteen er administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og leder for styringsgruppen for SAMMEN2030. Hun mener at næringen i kraft av sin størrelse kan være et viktig verktøy for myndighetene på flere samfunnsområder

– Vår næring former og bygger rammene om våre liv. Byggenæringen er også avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål, og vår ambisjon er at vi gjennom et godt samspill med myndighetene skal bygge det konkurransekraftig og bærekraftige Norge. Vi gleder oss derfor til å høre mer om hva Gjelsvik tenker om samarbeid og dialog med næringen fremover, sier Hansteen.

Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Nicolas Tourrenc
Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Nicolas Tourrenc

På frokostmøtet setter SAMMEN2030 også søkelys på naturmangfold og arealbruk. En global avtale om vern av natur kom på plass i Montreal før jul.

– Hvordan Norge skal følge opp avtalen i praksis, er fortsatt ikke avklart. På frokostmøtet utfordres noen av topplederne til å komme med sine meninger om hvordan målene i Montreal-avtalen kan ivaretas i byggenæringen, heter det videre i meldingen.

– Innspillene fra statsråden og topplederne, og den etterfølgende diskusjonen rundt bordene, vil danne grunnlag for vårt videre arbeid på disse områdene. Målet er at vi skal kunne enes om noen punkter som skal være førende for byggenæringens videre arbeid med disse viktige temaene, påpeker Hansteen.

SAMMEN2030 er etablert av BAE-rådet og samler rundt 100 toppledere fra hele verdikjeden, på tvers av bransjer. De definert følgende fokusområder for 2023:
* Klimakrav: Jobbe for å endre kriterier for offentlige anskaffelser
* Bidra til mer bærekraftig materialbruk gjennom gjenvinning og ombruk
* Kompetanse: Øke kompetansen i næringen gjennom læring på tvers
* Kommunikasjon: Synliggjøring og enhetlig kommunikasjon.