Schweigaards gate 33

Bane NOR Eiendom fortsetter utviklingen av Schweigaards gate østover. Siste tilskudd er et BREEAM Excellent-prosjekt som blir det nye hovedkontoret til Bane NOR.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Kontorbygg med næring

Bruttoareal: 22.728 kvadratmeter

Byggherre: Bane NOR Eiendom

Prosjekt- og byggeledelse: Metier OEC

Totalentreprenør: Strøm Gundersen

Kontraktsum eks. mva.: 361 millioner kroner

Arkitekt: LPO Arkitekter

Interiørarkitekt: Krohnark

Rådgivere: RIB: Djerving l RIV rør og RIByFy: Norconsult l RIV vent: EM Teknikk l RIBR: Sweco l RIAKU: Rambøll l RIG: NGI l RIE: Prosjekt & Enøk Partner

Sideentrepriser: Utgravingsarbeider: Skanska Norge l Omlegging av Hovinbekken: Implenia l Riving: AF Decom

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Hercules Fundamentering l Utomhus: Miljølandskap l Bæresystemer: Norske Bæresystemer l Betongarbeider kjeller: Strøm Gundersen l Elektro: Powertech l Rør: Bærum Rørleggerbedrift l Ventilasjon: Oras l Tak: Buskerud Blikk l Blikkenslager: A. Hansen l Rekkverk: GBS Produkter l Lås og beslag: Dormakaba l Tepper/gulvbelegg: Industribelegg l Parkett: Tremiljø Prosjekt l Himlinger: SLS Montasje l Vinduer: Lian l Dører: Daloc l Glassfasader: Glassteam l Steinfasader: Naturstein Montering l Kjøkken: Expo Nova l Ledesystemer: Pro Link l Fast innredning: Haugland Miljø Innredning l Solcelleanlegg tak: FUSen l Tømring, innvendige vegger, parkett, dører og listverk, utvendig glassfasade mot sør, alle vinduer: Byggaksess Norge

Bane NORs nye hovedsete ligger på sørsiden av en stadig mer utbygget og modernisert Schweigaards gate, et steinkast fra Norges største kollektivknutepunkt. Med i prosjektet er det også en tilkobling på gang- og sykkelforbindelsen til Nordenga bru over jernbanesporene fra Fjordbyen og Bjørvika. Det nesten 23.000 kvadratmeter store prosjektet består av åtte etasjer over og to etasjer under bakken.

Ved å etablere nye nærings- og boligbygg har Bane NOR Eiendom gjennom de siste årene bidratt vesentlig til å oppgradere helhetsinntrykket langs Schweigaards gate. Det er en utbygging som er et viktig bidrag til kommunens ambisjoner om en miljørettet byutvikling og fortetting i sentrum.

Ny regulering

– I henhold til reguleringen, som var en del av Bjørvikaplanen fra 2004, kunne vi bygge 12.000 kvadratmeter, noe vi syntes hadde for liten samfunnsnytte på en så sentral tomt. Vi fikk gjennomslag for en ny regulering i 2015. Dermed er det nå nesten dobbelt så stort. Når Bane NOR tar det i bruk, vil cirka 1.200 medarbeidere ha tilhold i bygget, forteller Bane NOR Eiendoms prosjektdirektør, Eyvind Skaar.

Arkitektene i LPO har utformet prosjektet som to tilnærmet like store bygningsvolumer. De er forbundet på flere plan; i de to etasjene under bakken, i første og andre etasje, fra tredje til tredje etasje ute, via en gangbro i sjette etasje og med ytterligere en utvendig gangpassasje i syvende etasje oppå gangbrua.

Foruten 16 bilplasser, og hele 180 sykkelplasser i underetasjene, finner vi her også tekniske anlegg, garderobeanlegg, treningsrom, en møteromsavdeling og innkjøring med vendeplass for renovasjonskjøretøyer.

De øverste etasjene inneholder møterom, stillerom og landskaps- og aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Første etasje inneholder kantine med chambre separee, resepsjon og besøksarealer. Bygget i vest har en stor takterrasse. Minst 50 prosent av takflatene er grønne, med sedum og bunndekkevegetasjon. Takflaten på bygget i øst er kledd med 207 solcellepaneler.

Dagens Bjørvika og områdene rundt Schweigaards gate befant seg i sjøen eller utgjorde strandlinja i middelalderen. I området har arkeologer tidligere funnet både gjenstander og båtvrak, men i forbindelse med grunnarbeidene til dette prosjektet ble det ikke funnet annet enn potteskår.

Alle dårlige grunnforholds mor

Eksisterende bygningsmasse ble revet. Hovinbekken – som opprinnelig går skrått over tomta – ble i en kulvert lagt om av Implenia i en egen entreprise, mens grunnarbeidene ble utført av Skanska. De krevende grunnforholdene er viden kjent og fryktet. Her finnes både varierende dybder til fjell, store ansamlinger med rester av tidligere tiders sagbruk, leire og høy grunnvannstand. De høye miljøambisjonene, en forventet lang levetid og krav om et absolutt tett og stabilt bygg, stilte store krav til riktig fundamenteringsmetode.

Hele byggegropa ble spuntet og helsveiset, og det ble etablert horisontale avstivinger. Dermed ble det unngått vannførende skråstag til fjell. Man gravde seg ned til en meter under ønsket nivå og etablerte et bærelag. Før peling ble det kalkstabilisert, en bunnplate ble støpt og fikk påkjørt midlertidig masse for at hele konstruksjonen ikke skulle flyte opp. Ballastlaget ble etter hvert gravd ut seksjonsvis.

«Skriften på veggen»

– Prosessen har vært like viktig som målet, understreker Skaar, som forteller at Bane NOR Eiendom i møter med de sentrale aktørene ble enige om å definere utfordringer og prosesser. Det skulle i samarbeid brukes tid og krefter på det essensielle. – Det ene var miljøaspektet. Det andre var målet om et arealeffektivt og fleksibelt bygg, men også en miljøvennlig materialbruk. Vi ble enige om å etterleve et målsettingsdokument som vi fikk utarbeidet sammen. Det har hele tiden hengt på veggen her på byggeplasskontoret, sier Skaar.

Også i dette kontorprosjektet langs Schweigaards gate valgte Bane NOR Eiendom å vektlegge gode miljø- og energiløsninger i prosjekterings-, design- og utførelsesprosessen. Miljøambisjonen er BREEAM-NOR Excellent, noe som legger føringer for valg og fremgangsmåte i alle deler av prosjekterings- og byggeprosessen.

Fasader og logistikk

Med et anbud på 361 millioner kroner på prosjektet fra byggegrop og opp, var Strøm Gundersen beste tilbyder, og kunne starte opp i november 2016.

– Vi vurderte jo infrastrukturen som veldig komplisert. Vi har kun disponert 2,5 meter av fortauet langs Schweigaards gate ut mot trikkesporet. På baksiden mot sporområdene var det på det bredeste bare ti meter. Her er også eneste transportveien inn for alt av materialer, med utkjøringen lenger øst, sier Strøm Gundersens prosjektleder Rune Nordås.

En vesentlig del av det arkitektoniske uttrykket ligger i glassfasadene mot Schweigaards gate i nord. De tilter begge veier og er innrammet av lyse granittfelter. I tillegg til å skalere ned bygningsvolumene, bidrar avstanden mellom byggene og vinkelen på fasadene, til å optimalisere solforholdene ned i Schweigaards gate og bedre dagslysinnslippet i interiøret.

– Vi brukte mye ressurser på prosjekteringen, og hadde med oss et godt team som kom med gode løsninger. I seg selv er selve byggingen løsbar. Det er den geografiske plasseringen og plassen til rådighet som er utfordrende, sier Nordås, og legger til at målet var å bygge fasadene på en sikker og trygg måte uten å komme i konflikt med trikkeavviklingen.

– I tillegg er det et strengt sikkerhetsregime for bruk av kraner inntil sporområdet på Oslo S. Men vi måtte ha en tårnkran inne i hvert av byggene. De ble brukt til å montere prefab, fasader, montere granitten på fasadene, og til å heise inn materialer etter hvert som vi jobbet oss oppover, forklarer Nordås.

Glassfasade

60 centimeter utenpå den lyse Alucubondkledningen i fasaden mot sør, er det en utkraget dobbelt glasskjerm med integrerte solceller. Solcellene fremstår som små sorte kvadrater, dandert i et bølgeliknende grafisk mønster. Inkludert solcelleanleggene på takflatene, vil bygget kunne produsere 100.000 kilowattimer energi per år. Det skal tilsvare den kjøleeffekten som bygget er avhengig av.

Skaar forteller at utviklingen og betydningen av selskapets engasjement i den fremtidige strøksgata Schweigaards gate, dreier seg om å tilføre omgivelsene større verdier, men også om å legge til rette for leietakernes behov og ønsker.

– Alle valg vi har gjort er knyttet til at det skal være godt å jobbe her. Leietakerne har også selv vært veldig delaktige i prosessen. Etter å ha gjennomført så mange arbeidstimer og operasjoner, er vi svært godt fornøyd med at prosessen er gjennomført uten fraværsskader. Vi har vært heldige med valg av Strøm Gundersen som entreprenør. De har på sin side gjort gode valg av sine underentreprenører og leverandører, sier Skaar.

Bane NOR Eiendom solgte Schweigaards gate 33 til DNB Markets på slutten av fjoråret. – Det føles nitrist når bygg langs en sentrumsgate gate blir liggende i mørke om kvelden. Derfor har vi lagt et ansvar på de nye eierne. De to nederste etasjene på bakkeplan skal være belyst, slik at det føles trygt å ferdes her, avslutter Skaar.