Sandsliåsen 55

På Sandsli i Bergen har Brødrene Ulveseth ført opp tre blokker med totalt 41 leiligheter.

Fakta

Sted: Sandsli, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, leiligheter

Kontraktssum uten merverdiavgift: 75 millioner kroner

Bruttoareal: 2.595 kvadratmeter

Tiltakshaver: Sandsli Boligutvikling

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb (endret navn til MER arkitektur)

Rådgivere: RIB: Siv ing Bjarte Fyllingen l RIV: Miljøconsult l RIE: utf og Autronica l RIAku og RIBr: Sweco l RIGeo: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko l Anleggsgartner: Tommys Hage l Radonsperre: Hansmark l Ferdigbetong: Norbetong l Trappeelementer: Con-Form l Konstruksjonsstål: Alsaker Stål l Q-dekke: Haugesund Blikk l Taktekking: Protan l Vinduer, ytterdører, innerdører og balkongdører: Gilje l Aluminiumsdører: Holvik Glass l Trapper, rekkverk og balkonger: Montal l Heve/senke rekkverk: Accord l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Maler: Malermester Buer l Parkett: Bo Andren l Rørlegger: Bergen Rørteknikk l Elektro: Torsvik Elektriske l Ventilasjon og blikkenslager: Bergen Air l Kjøkken: Sigdal l Bodvegger: Ing Larsson l Heiser: Ing Stein Knutsen l Branntetting: Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Tore Eide l Lås og beslag: Lockit l Garasjeport: Assa Abloy l Belegningsstein i garasje: Lintho Steinmiljø l Stillas: Peri l Mobilkran: Myklebust l Transport og mottak byggavfall: Ragn Sells l Tegl: Wienerberger

Prosjektleder Erlend Skauby i Brødrene Ulveseth forteller at de tre byggene har 41 leiligheter med gjennomgående god kvalitet. Størrelsen varierer fra 35 til 117,7 kvadratmeter. Blokkene ligger på et høydedrag og solforholdene er meget gode. Alle leilighetene har egne bal-konger eller terrasser.

Tilgjengelige boenheter

Med unntak av seks mindre leiligheter er alle leilighetene tilgjengelige boenheter. I et parkeringsanlegg som ligger under blokkene er det 33 biloppstillingsplasser, som kan kjøpes av beboerne, i tillegg til fem gjesteparerinsplasser. Det er også gjesteparkering ligger langs veien inn til blokkene. De tre blokkene ligger rundt et felles tun med plener, gangstier og sittegrupper. Rett bortenfor blokkene er det en skog med felles naturlekeplass og opphøyde gangstier, noe som gjør prosjektet barnevennlig. Bybanen har holdeplass et kort stykke fra Sandsliåsen.

75 millioner kroner

Prosjektet er tegnet av Arkitekt-kontoret Kari Nissen Brodtkorb (nå kalt MER arkitekter). Tiltakshaver er Sandsli Boligutvikling. Brødrene Ulveseth har ført prosjektet opp i totalentreprise for en kontraktssum på cirka 75 millioner kroner uten merverdiavgift. Blokkene har tre til fire etasjer over bakken og et samlet areal på 2.595 kvadratmeter. Byggestart var i september i 2016 og bygging har pågått frem til februar i år.

Krevende tomt

Skauby sier at både grunnforholdene på tomten og klimaet i Bergen var utfor-drende i prosjektet.

– Blokkene står helt i utkanten av feltet og ganske nær en bratt skråning, noe som gjorde grunnarbeidet, stillasmontering og tilkomst for kraning av materiell utfordrende. Sterk vind kunne også være utfordrende. Alt har gått veldig bra og vi har ikke hatt fraværsskader i prosjektet, sier Skauby.

Skauby sier at prosjektet er gjennomført med lean light og at det har fungert bra. Prosjektledere fra de forskjellige UE ble godt involvert i framdriftsplanlegging. Han roser basene for å ha gjort en kjempejobb. Både fagmessig, og i samhandling med hverandre, spesielt på den krevende logistikken.

– Nå står tre flotte og litt komplekse bygg ferdige. Over 50 prosent av leilig-hetene ble overlevert til kunde uten an--merkninger i protokollen, de resterende med veldig få punkt (1-3) og beboerne er gjennomgående veldig fornøyd med resultatet. Enda gjenstår rulleplen og busker, som vi sette prikken over i en når våren kommer, sier Skauby.

Mye av opprinnelig vegetasjon på tomten er beholdt.

– Trær som skulle stå igjen fikk sløyfer rundt seg, sier Skauby.

Bevarer natur og topografi

Daglig leder, partner og sivilarkitekt Maj Jøsok i MER arkitektur forteller at på denne tomten sør for Bergen sentrum spiller den jomfruelige naturen en viktig rolle.

– Sandsliåsen er enormt kupert og representerer en viktig ressurs. Tomten ble innledningsvis grundig analysert for å finne sammenhengende platåer for lokalisering av bygningsvolumene. Bebyggelsen er orientert rundt tomtens høydedrag for å gi beboerne et sentralt fellesareal med gode sol- og utsiktsforhold. Vi har delt opp volumene i små enheter for å bedre kunne tilpasse dem til terrenget. Det har resultert i åtte intime tun med bygninger på tre til fem etasjer. Det blir benker, planter og lekeapparat på hvert tun. Natur og topografi er i størst mulig grad bevart, noe som også bidrar positivt til anleggets fjernvirkning. Vi har erfaring med at det fungerer bra å dele opp i mindre tun på omtrent 30 leiligheter. Det gjør at menneskene føler tilhørighet, og det intime rommet skaper fortrolighet og naturlige kontaktarenaer, sier Jøsok.

Topografisk følsomhet i kombinasjon med et rasjonelt byggesystem, gjør det ifølge Jøsok naturlig å dekomponere bygningsvolumene i mindre enheter. Samvirke mellom topografi og leilighetstypologi er gjensidig berikende, - og har muliggjort en friere sammenstilling horisontalt og vertikalt. Slik skapes variasjon og intimitet i rom og form, - lys og skygge.

Bebyggelsen fremtrer med en human skala som er godt forankret i terrenget.

– Bruken av gode materialer med omsorgsfull detaljering - og lys og skygge frembrakt ved volummessig bearbeiding vil bidra til å feste byggene til terrenget. Dette gir en opplevelse av en menneskelig målestokk, forhold som også er av betydning for opplevelsen av et godt og identitetsskapende boligmiljø, sier Jøsok.

Fasader med lys, håndbanket tegl, med innslag av varmt treverk og lyse, pussede vegger, samspiller med tomtens naturkvaliteter og bidrar til å skape et helhetlig anlegg. Alle leiligheter skal ha lys fra minst to sider, og gruppering rundt heis og trapp viktig for et fattbart felleskap. Hovedtrapper og heiser er lagt utenfor bygningsvolumene for å skape liv og røre i felles tun.

– En sekvens av varierte og godt formede uterom knyttet til atkomstvei og gangstier vil ferdig utbygd gi et attraktivt område med naturkvaliteter og karakter, og invitere til lek og felles bruk. De ubebygde delene av tomten er i størst mulig grad opprettholdt som naturtomt. Det etableres nye gangveier gjennom området som vi gi snarveier til bybanestoppet, samtidig som de knytter an til det populære turveinettet langs Håvardstunvannet, sier Jøsok.

Teglforblending

Tomten på Sandsliåsen er småkupert og har fjellgrunn. Under blokkene ligger det et parkeringsanlegg. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong og stål. Takene er dels flate som bæres av q-dekker og dels bratte skråtak. Fasadene har forblending av lys tegl. Det er Sto-puss ved svalganger. Skråtakene har bånd-tekking.

Det er 25 cm isolasjon i ytterveggene og i snitt 35 cm i takene. Vinduer har en U-verdi på 0,8-1,0. Trykktesting viser en luftveksling per time fra 0,8 til 1. Det var presenning utenpå stillasene og avfuktere inne i blokkene for å unngå fukt i konstruksjonen. Rundt blokkene er det fint opparbeidete uteområder med isådde gressfrø. Flere murer ber utført med naturstein. Sorteringsgrad for byggavfall er 81 prosent. 75 personer var med da byggeaktiviteten var på topp.

Inntil 300 leiligheter

Sandsliåsen er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer, basert på fjernvarme (gulvvarme på bad). Alle leilighetene har balansert ventilasjon, med et aggregat i hver leilighet. Blokkene er fullsprinklet.

Med dette byggetrinnet er det 103 leiligheter på Sandsliåsen. Når hele feltet er utviklet kan det være totalt 280-300 leiligheter her.


Flere prosjekter