Sandsli 360

Lablogo

Lablogo

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk

GrunnarbeidVest

GrunnarbeidVest

Nærmiljølogo

Nærmiljølogo

ThorsenArthur

ThorsenArthur

ArnaÅsaneRør

ArnaÅsaneRør

JCAndreassen

JCAndreassen

Fløysand

Fløysand

AltHeis

AltHeis

Montal

Montal

Rentas

Rentas

Parkettgruppen

Parkettgruppen

TotalSprinkler

TotalSprinkler

På Sandsli i Bergen har LAB Entreprenør ført opp tre byggetrinn med totalt 199 leiligheter fordelt på seks bygg.

Fakta

Sted: Sandsli, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Entreprisekostnad: 404 millioner kroner ekskl. mva.

Bruttoareal: 17.752 kvadratmeter

Byggherre: Sandsliåsen Utbygging, eid av Selvaag Bolig

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Arkitekt: Holon Bergen

Landskapsarkitekt: Paraply Landskap

Rådgivere: RIB: Konstruksjonsteknikk l RIA: Sweco Norge l RIBr: Firesafe l RIVA, RIVei: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Exact Geo Survey l Grunnarbeid: Grunnarbeid Vest lAnleggsgartner: Nærmiljø hage og anlegg l Betongarbeid: LAB Entreprenør l Betongelementer: Nobi l Kjerneboring: Mimax Betongsaging Bergen l Gulvstøp: Betonggulv l Stålarbeid: Johs Sælen & sønn l Trapper og rekkverk: Montal Systems l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass fasade: H-fasader Bue Aluminium l Tømrer: Åsane Byggmesterforretning l Maler og gulvlegger: Malermester JC Andreassen l Murer: Arthur J Thorsen l Flislegger: Stor-Bergen Mur og Flis l Rørlegger: Arna & Åsane Rørleggerservice l VA: Anders O Grevstad l Elektro: Frøland & Noss Elektro l Heiser: Alt Heis l Branntetting: Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Total Sprinkler l Bosssug: Envac Norge l Kjøkken: HTH l Boder: Ingeniør Larsson l Stillas: Rentas

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Sandsliåsen Utbyg-ging AS, eid av Selvaag Bolig AS. Byggene er tegnet av Holon Bergen og ført opp i en totalentreprise. De seks byggene har et samlet areal på 17.752 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på cirka 404 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart for første byggetrinn var i juni 2021. Siste byggetrinn ble fullført i februar i år.

Overlevert som avtalt

Prosjektleder Tale Kleveland Spiten i LAB Entreprenør forteller at til tross for leveranseutfordringer knyttet til krigen i Ukraina og siste rest av Covid, er alle byggetrinn overlevert i henhold til kontrakt og frister.

– Alle prosjekterende brukte BIM. Som i alle LAB-prosjekter har vi praktisert Lean Construction i planlegging og gjennomføring av prosjektet, sier Spiten.

I tillegg til leilighetene har prosjektet et næringslokale, et fellesrom og et kjølerom. Sju av leilighetene er planlagt for utviklingshemmede beboere og byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig har vært involvert i planleggingen. Disse leilighetene er samlokalisert og omfatter et fellesrom og en tilhørende tjenestebase som støttefunksjon driftet av Bergen kommune.

Leilighetene er fra 41,5 til 138 kvadratmeter store og har ifølge Spiten god standard.

– Det er lagt vekt på gode kvaliteter både i utomhus, fasader, fellesarealer og i leiligheter. Det er etablert en sti fra prosjektet langs Håvardstunvatnet til Bybanen. Selvaag har håndtert kundetilvalg og kjøperne har hatt gode muligheter for å gjennomføre personlige endringer i deres bolig, sier Spiten.

Næringslokalet kan brukes blant annet som hjemmekontor. Fellesrommet er tilgjengelig for beboerne til for eksempel ulike feiringer. Det er etablert et kjølerom hvor beboerne kan få levert matkasser.

Byggene ligger på en høyde på østsiden av Håvardstunvatnet og har gode solforhold. Alle enhetene har egne balkonger eller terrasser og noen har to. Det er også etablert en felles takterrasse i et av byggene.

360 graders utsikt

Fra bygg og uteområder er det utsikt utover Håvardstunvatnet i vest. Leiligheten i øverste etasje i det høyeste bygget har 360-graders utsikt over hele Bergensområdet.

I et felles garasjeanlegg under byggene er det 127 biloppstillingsplasser, inkludert gjesteparkering og Bildeleringen. Det er totalt 397 plasser i en rekke sykkelstativ. Det er avsatt plass til et sykkelverksted for vask og vedlikehold. Både leiligheter og uteområder har universell tilgjengelighet. Uteområdene er omfattende og pent opparbeidet, med plener, busker, trær, stier, lekeapparater, benker og belysning. Overvann fra takene samles i små bekker som renner over uteområdene. Prosjektet er utviklet for å være barnevennlig.

I nærheten av prosjektet ligger hotell (med beboerrabatt), dagligvarebutikker, bensinstasjon, treningssenter, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, kollektivknutepunkt og Bybanestopp. Bergen lufthavn Flesland ligger noen få kilometer unna.

Gunstige sol- og utsiktsforhold

Master i arkitektur Elise Shumei Villanger i Holon Bergen forteller at tomten var bebygget med et kontorbygg som var plassert parallelt med Håvardstunvatnet. Øst for bygningen lå en stor parkeringsplass og mot vest et grønt belte av skog.

– De allerede bearbeidede delene av tomten utgjør avgrensingen for prosjektet. Veien ligger i et rett strekk øst for tomten og bebyggelsen legger seg i kant med fortauet for å skjerme uteoppholdsarealene for støy og gi bebyggelsen en urban karakter. I vest åpnes bebyggelsen mot skogområdet og lar naturen gå sømløst inn mellom husene og danner frodige uteoppholds-arealer med visuell kontakt med Håvardstunvatnet. Bebyggelsen er tilpasset naboprosjektenes retning sørøst/nordvest. Dette gir gunstige sol- og utsiktsforhold for alle boliger. Uteoppholdsarealene er bilfrie, og alle fasadene har god kontakt med uteområdene. Byggene langs veien er formet for å tilpasses retningen til nabobebyggelse i nord og for å stramme opp avgrensingen rundt uteoppholdsarealene. Gavlene er tilpasset nabobebyggelsens fasadelengde, og bygningens form gir smale gavler i inngangssonene, og i møte med de som beveger seg langs det brede fortauet. Det er generøs avstand mellom byggene som tillater god kontakt med skog-området og Håvardstunvatnet. Bygningene er forskjøvet i forhold til hverandre slik at alle boliger får gunstig orientering og god kontakt med utearealene. Ingen skal oppleve å ligge på baksiden, sier Villanger.

Hun forteller at bygningene skal være i samme familie, men likevel forskjellige. De har likehetstrekk, men ulike forutsetninger og derfor ulike egenskaper. En mer urban karakter mot veien blir understreket med en robust teglfasade og stående trekledning, mens de lavere bygningene som strekker seg utover mot Håvardstunvatnet blir kledd i liggende trekledning.

– Både liggende og stående trekledning har samme farge for at bygningene skal snakke godt sammen. Vinduer, rekkverk og beslag holdes enkle med samme farge og detaljering på alle bygningene for å bygge opp om helheten i prosjektet. HOLON har arbeidet med prosjektet helt fra mulighetsstudie, gjennom regulering, søknad og detaljprosjektering. Dette gir kontinuitet som har ivaretatt helheten i prosjektet og en smidig prosess som har gitt et resultat vi er veldig stolte av, sier Villanger.

Mykt og grønt formspråk

Senior landskapsarkitekt Live Smelvær Høgelid i Paraply Landskap forteller at uteområdene består av tre gårdsrom, gaten og uteområdene mot skogen.

– Gårdsrommene er utformet med et mykt og grønt formspråk. Alle lekeapparatene er i treverk med gress som fallunderlag. Det er fokusert på å lage intime uterom som innbyr til opphold og lek. Vegetasjonen omkranser møteplassene og gir fin skjerming mot private uteplasser. Vann fra et av byggene føres ned på bakkeplan i en renne og benyttes som vannlek for de små. Alt overvann håndteres åpent mot regnbed der det dreneres og filtreres for å videre føres mot Håvardstunsvatnet.

– Mot skogen er det naturlekeplass med treflis som fallunderlag som møter skogen på en sømløs måte. Fra naturlekeplassen er det etablert en sti mot Bybanen gjennom skogen. Stien er utformet uten for store inngrep i naturen, så her kan du komme tett på vannet og fuglelivet i alle årstider. Stien er laget uten store maskiner og steiner og materialer som lå i skogen fra før er benyttet i tillegg til grus. Vi i Paraply Landskap er svært stolte over resultatet som ble svært bra takket være godt samarbeid med utbygger Selvaag, LAB entreprenør med Tale Spiten og anleggsgartner Ørjan Olsen i Utemiljø, sier Høgelid.

Senior Landskapsarkitekt Mahshid Alikhah sier at Paraply Landskap ikke har vært redde for å prøve seg på litt spesielle løsninger i landskapet.

– Vi har benyttet oss av lave lekeapparater og gress som fallunderlag. Vi har også en null-visjon når det gjelder gummi-dekke. En annen litt spesiell løsning er at vi har benyttet oss av takvann for å skape attraktivt gårdsrom med lek og moro. Brostein og vannrenne med små demninger som barna kan bevege opp og ned for å stoppe vannet gir spennende lek for de minste, sier Alikhah.

Høgelid sier at det har vært spesielt utfordrende å ta vare på mest mulig av skogen mot Håvardstunvatnet.

– Den er spesielt verdifull for fuglelivet og for menneskene som skal bo her som får utsikt i tretoppene. Det har også vært utfordrende å få plass til røttene for gatetrærne langs Sandsliåsen veien fordi det er så mye infrastruktur i bakken. Her endte vi med en løsning med rotventlig forsterkningslag slik at sykler og biler kan kjøre mens røttene får vokse under asfalten, sier Høgelid.

Naturlig avrenning

På tomten ble det revet et kontorbygg og fjernet skog før jord ble fjernet og man sprengte ut plass til parkeringsanlegg. Spiten sier at grunnforholdene har vært greie. Det er naturlig avrenning mot Håvardstunvatnet, fra øst til vest på tomten, og det ble etablert en hensynssone ned mot vannet for å ta vare på beplantning.

Det ble satt opp et steinknuseverk på plassen for gjenbruk av fjellmasser. Hovedveien utenfor prosjektet ble gravd opp for å etablere fjernvarme og høyspent.

Fjernvarme

Sandsli 360 er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med radiatorer og er basert på fjernvarme. De fleste leilighetene er i energiklasse A eller B. Noen er i klasse C. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning.

Plasstøpt betong og stålsøyler

Byggene langs Sandliåsen, som er en vei og ikke en ås, er tilnærmet trekantede, mens byggene som ligger på tvers av disse er rektangulære.

Veggene i underetasjen er støpt vanntett, mens asfaltdekket ikke er vanntett. Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong og stålsøyler. Det er brukt 8.668 kubikkmeter ferdigbetong i prosjektet. Over parkeringsanlegget er det betongelementer.

Takene er flate, isolerte og tekket med asfaltbelegg. Fasadene har en kombinasjon av tegl, termofuru og platekledning. I leilighetene er det parkett og flis på gulv, vegger av gips og stender og en kombinasjon av nedsenkete himlinger og himlinger av malt betong. I korridorer er det systemhimlinger.

Vedlikeholdsvennlig

Teknisk rom er plassert i underetasjen.

Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger. Bruk av tegl, tegl, termofuru og inntrukne aluminiumsbelagte vinduer gir vedlikeholdsvennlige fasader.

Byggene er fullsprinklet. Pro-sjektet har mobilt søppelsug for håndtering av restavfall og avfallstasjon med bunntømte containere for håndtering av papp, plast og glass/metall.

1000 RUH

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 150 personer med. Sandsli 360 er ført opp uten fraværsskader. Spiten sier det har vært ukentlige vernerunder og at LAB Entreprenørs digitale RUH-rapporteringssystem er benyttet. Det er levert 1.000 RUH-er.


Flere prosjekter