Sandnes rådhus

Midt i Sandnes sentrum har Kruse Smith Entreprenør ført opp et nytt rådhus for Sandnes kommune.

Fakta

Sted: Sandnes sentrum

Prosjekttype: Nybygg, rådhus

Totalkostnad uten merverdiavgift: 400 millioner kroner

Kontraktssum uten merverdiavgift: 250 millioner kroner

Bruttoareal: 13.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Sandnes Eiendom KF

Generalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Arkitekter: Code of Practice Architects og Brandsberg-Dahls Arkitekter

Plan ark: Ark Vest

Landskapsarkitekt: Aros Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIV, RIBr, RIA, RIG, RIBfy, RIEn, RIGm; RIM, RIVA: Multiconsult l RIE: COWI l SHA-koordinator: Epcon l BIM-koord. og ITB- ansv.: Ekrheim Elconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Georg Stangeland l Peling: Seabrokers l Betongarbeid: Kruse Smith Entreprenør l Prefab søyler og veggelement: Hå Element l Hulldekker: Spenncon l Montering av prefab elementer og stål: Betong og Anlegg l Taktekking: Sandnes Tak l Sedumdekke: Bergknapp l Fasadeentreprenør: KGC l Glassrekkverk: OROShazaGLAS l Rekkverk i bitrapper og spesialmøbler: Treprosjekt l Håndrekker i stål og div stålarbeid: Riska Sveis l Fast bygginnredning: Kjosavik l Maler: Malerfirma Lund & Vaaland l Gulvlegger: Vikeså Golv l Flislegger: Vikedal & Ueland l Rørlegger: Rørlegger Torgersen l Elektro, ventilasjon og automasjon: DNF l Heiser: Otis l Lås, beslag og buet skyvedør: Optimera l Tømrerarbeider: TS Byggtjenester

Det nye rådhuset har fire etasjer over bakkenivå og en liten kjeller. Samlet areal er 13.000 kvadratmeter, og Kruse Smith Entreprenørs kontraktssum er på 250 millioner kroner uten merverdia-vgift. Totalkostnaden i prosjektet er cirka 400 millioner kroner uten mer-verdiavgift. Byggestart var i mars 2017, og bygget overlevert 25. januar i år.

Rådhuset er tegnet av det tyske arkitek-tfirmaet Code of Practice Architects og ført opp i generalentreprise. Multicon-sult har vært rådgiver for de fleste fagene.

Gate som lagerplass

Prosjektleder Nils Helberg i Kruse Smith Entreprenør forteller at kort byggetid, lite riggplass og et års forsinkelser på levering av keramiske fliser til fasaden var de største utfordringene for entre-prenøren i prosjektet.

– Det hjalp at Elvegata som går forbi byggets vestside ble stengt og vi kunne bruke litt av gata til lagring. De kera-miske flisene på fasaden skulle egentlig vært montert på klimaskallet når det ble produsert i Litauen. På grunn av for-sinkelsen måtte de monteres på bygge-plassen, sier Helberg.

Han sier at det var to BIM-stasjoner på byggeplassen og at særlig tekniske entreprenører brukte dem flittig.

Bygget rommer kontorlandskap, stillerom, møterom, fokusrom, lobby, byrådsal, kantine, atrium og tekniske rom. Den sørlige delen av bygget er åpen for publikum i alle fire etasjene.

Felles Grunn

Arkitekt Tom Mival i det tyske arkitekt-firmaet Code of Practice Architects sier den største utfordringen for dem var å bli kjent med metoder i norsk byggeskikk og hvilke konsekvenser disse har for de ulike rådgiverne.

– I Tyskland er vi for eksempel vant til at arkitektene har en større rolle enn i Norge når det gjelder koordinering av de tekniske fagene og oppdatering av tegninger fra leverandører og underentreprenører. I Norge er entreprenører og rådgivere kommet lenger med bruk av BIM både i design- og i byggefasene, noe vi lærte mye av. Jeg mener at det ferdige bygget viser at vi har klart å møte utfordringene på en god måte. Vi har hatt god hjelp av Jarle Angelsen i Sandnes Eiendom KF og av Jon Aarre-stad i Epcon. Vi har også erfart at Kruse Smith Entreprenør har anstrengt seg for å møte våre designforslag.

Mival sier at deres forslag Felles Grunn er en viktig del av utviklingen av Sandnes.

– Rådhuset starter omforming av om-rådet langs vestsiden av vågen og nord-over. Her vil gamle industribygg bli revet til fordel for nye næringsbygg og boliger. Fra rådhuset er det fri sikt til Sandnes historiske bysentrum og mot Sandnes kulturhus. Bygget vender seg mot havna og Elvegata og er planlagt slik at de viktigste publikumsfunk-sjonene (blant annet rådhusalen) er synlige fra området rundt havna. Bruk av keramiske fliser på fasadene under-streker hvor viktig leire er i Sandnes historie og i den økonomiske utviklingen i regionen. Flisene har også en robust enkelhet som harmonerer med andre bygg langs vågen, sier Mival.

Rådhuset har en enkel og nøktern oppbygging og skal være en fleksibel arbeidsplass. Byggets rette linjer og store bredde gjør det arealeffektivt. Publikumsfasilitetene i første etasje er oversiktlige og lett å finne frem i. Hovedtrappen gir både dagslys inne i bygget og sikt ut av bygget.

Mival sier at arkitekt, rådgivere og entreprenør sammen med byggherren og brukergrupper har utviklet et passivhus med svært lav energibruk. Bygget har store energieffektive trelags vinduer som slipper dagslys langt inn i bygget.

– Sandnes rådhus har som mål å være et bærekraftig bygg som tar vare på byens historie og er åpen for fremtidens utfordringer, sier Mival.

Spennende prosjektering

Sivilingeniør og leder Marked og Salg Sør, Ann Helen Johannessen i Multiconsult, sier at selskapet har hatt følgende roller i dette prosjektet: RIB, RIV, RIBr, RIA, RIG, RIBfy, RIEn, RIGm, RIM og RIVA.

– Multiconsult har vært involvert i og stått ovenfor flere spennende utfordringer i løpet av prosjektet Sandnes rådhus. Med ti ulike fagområder har utfordringene så klart vært av ulik art og av ulikt omfang. Bygget er både kulturhus og kontor – et passivhus med energiklasse A, som er spennende å få være med å prosjektere, både når det gjelder bygningskropp og opp-varmingsløsninger. Store åpne arealer over flere etasjer har medført grundige brann- og rømningsanalyser for å påse at alle krav er ivaretatt. Et annet eksempel er at arkitekt ønsket å begrense mest mulig synlige tekniske komponenter, noe som har generert nytenkning innen flere fag hvor man har blitt nødt til å bruke andre løsninger enn de vanlige tradisjonelle for å imøte-komme dette. Resultatet har jo blitt veldig bra, sier Johannessen.

Friksjonspeler

Tomten midt i Sandnes sentrum har grunn av sand og leire. Forurensete masser er kjørt til deponi. Bygget står på cirka 400 friksjonspeler som er 35 meter dype.

Under bygget er det tre kulverter for ventilasjonssjakter. De går fra teknisk rom i kjeller og ut under bygget. Nederst har bygget en 300 mm plate av vanntett betong som er isolert med 300 millimeter og påstøpt 120 millimeter betong.

Bygget er tilnærmet rektangulært. Alle betongkonstruksjoner opp til kote 2 er støpt vanntett. Bærende konstruksjon består av prefabrikkerte søyler, dragere og hulldekker og to store stående fagverk av stål. Hulldekkene er 14 meter lange og har profil fra 260 til 500 mm. Fagverkene står i fjerde etasje og holder en balkong som går over andre og tredje etasje. Taket er tekket med sedum. De mørkerøde keramiske flisene på fasaden er produsert i München. De største flisene veier over 100 kilo.

I første, andre og tredje etasje er det glassfasader. Både lobby og kantine har store glassvinduer. Hovedinngangen har buet glass både utenfor og inne i bygget og buete skyvedører i glass.

Ottaskifer

Det er slipt betong med innslag av svart sement og larvikitt i lobby, linoleum på kontorer, parkett på møterom, teppe i byråd-sal, flis på våtrom og flis av Ottaskifer i hovedtrapp, i atrium og i publikumsareal. Kjøkken, lager og vaskesentral har akrylbelegg. Bygget har kombinasjon av faste og fleksible vegger. Det er spilehimling i lobby og publikumsområder, metallhimlinger i korridorer, åpne himlinger med akustikkflåter i kontorlandskap og systemhimlinger med skjulte profiler ellers i bygget.

Trykktesting viser en luftveksling på 0,47 per time. Bygget ble testet under ett. Det ble praktisert rent tørt bygg under opp-føringen. Alle vinduene er i aluminium.

Hovedinngangen ligger mot Elvegata. Bygget har et stort tak-løst atrium som går fra andre til fjerde etasje. Teknisk rom ligger rett under atriet. Atriet har benker, skiferheller og vil få beplantning. Hele bygget har universell tilgjengelighet. Bygget er fullsprink-let. Solavskjerming skjer med utvendige screens og innvendige gardiner. Det rommer parkering for 200 sykler. Bygget er kon-struert for påbygging av en etasje. Sorteringsgrad for byggavfall er 87 prosent. Da byggeaktiviteten var på topp var 120 personer med. Sandnes rådhus er ført opp uten fraværsskader.

Passivhus

Rådhuset er prosjektert etter Tek10. Oppvarming skjer med ventilasjonsluft, radiatorer og vannbåren gulvvarme (første etasje) og er basert på fjernvarme. Kjøling skjer via ventilasjon og er basert på fjernkjøling. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning. Beregnet energibruk per kvadratmeter er 61,2 kWh per kvadratmeter per år for kontordelen og 68,4 kWh for kulturdelen (forskjellen skyldes blant annet at kulturdelen er fullt oppvarmet tre timer lenger per døgn). Dette klassifiserer Sandnes rådhus som et passivhus i energiklasse A.


Flere prosjekter