– Ambisjonen for SAMMEN2030 er å synliggjøre byggenæringens betydning, spesielt innen det grønne skiftet, og å sikre at myndighetene kjenner til hva som må til for at byggenæringen skal kunne bidra på en best mulig måte, sier leder for BAE-rådet, Steinar Skjerdingstad. Foto: Arkitektbedriftene

– Ambisjonen for SAMMEN2030 er å synliggjøre byggenæringens betydning, spesielt innen det grønne skiftet, og å sikre at myndighetene kjenner til hva som må til for at byggenæringen skal kunne bidra på en best mulig måte, sier leder for BAE-rådet, Steinar Skjerdingstad. Foto: Arkitektbedriftene

SAMMEN2030 har planene klare for 2023

SAMMEN2030 forsetter arbeidet med å samle toppledere og kommunikasjonsledere fra hele verdikjeden for å synliggjøre byggenæringen også i 2023. I år står klimakrisen høyt på dagsorden.

– Ambisjonen for SAMMEN2030 er å synliggjøre byggenæringens betydning, spesielt innen det grønne skiftet, og å sikre at myndighetene kjenner til hva som må til for at byggenæringen skal kunne bidra på en best mulig måte, sier leder for BAE-rådet, Steinar Skjerdingstad, i en pressemelding.

Det var BAE-rådet som i 2019 tok initiativ til etableringen av det som ført het SAMMEN2020. Dannelsen av dette samarbeidsforumet kom som svar på en erkjennelse av at næringen i mange sammenhenger ble oppfattet som fragmentert. Liv Kari Skudal Hansteen har ledet styringsgruppen siden oppstarten. Hun understreker viktigheten av å fremstå samlet.

– Skal vi øke forståelsen av byggenæringens betydning for bærekraft, arbeidsplasser, verdiskaping og konkurransekraft, må vi stå sammen. En viktig del av jobben vår er å sørge for at vi deler kompetanse innad i næringen, og samles om felles krav til myndighetene, sier Hansteen.

Liv Kari Skudal Hansteen

Liv Kari Skudal Hansteen

Offentlige anskaffelser
Da SAMMEN2030 arrangerte en samling for toppledere og kommunikasjonsledere i oktober i fjor, ble fokusområdene for arbeidet i 2023 definert. Klima og miljø sto høyt på dagsorden.

– Budskapet fra denne samlingen var at skal Norge nå sine klima- og miljømål, er det avgjørende at landets største fastlandsnæring, får rammebetingelser som bidrar til ønsket utvikling. SAMMEN2030 skal derfor både fremme viktigheten av å styrke næringens konkurransekraft og lønnsomhet og være en pådriver for at det stilles strengere, og mer kunnskapsbaserte klima- og miljøkrav. Vi skal synliggjøre mulighetene som ligger i det grønne skiftet gjennom deling av innsikt og erfaring mellom virksomhetene, på tvers av bransjer og verdikjeden. Vi skal også videreutvikle et felles faktagrunnlag om næringen, sier Hansteen.

Tre samlinger i 2023
For å følge opp disse områdene har SAMMEN2030 planlagt tre samlinger i løpet av 2023.

– I år skal vi ha et frokostmøte for toppledere og kommunikasjonsledere den 16. mars, og en litt større samling 12. oktober. Det blir også en samling for SAMMEN2030 Ung til høsten. Denne retter seg mot medarbeidere i aldersgruppen 25 til 40 år som ønsker å være ambassadører for vår næring, sier Hansteen videre.