SAMMEN2020 blir SAMMEN2030

BAE-rådet har besluttet å fortsette samarbeidsinitiativet som har gått under navnet SAMMEN2020. Nå endres navnet til SAMMEN2030.

Samarbeidsinitiativet ble etablert av BAE-rådet i 2019. Det hadde da et toårsperspektiv ut 2020, men på grunn av pandemien ble arbeidet forlenget til 2021. Nå har BAE-rådet gjennomført en evaluering, og ny leder for BAE-rådet, Egil Skavang, er full av lovord om satsingen.

– SAMMEN2020 har vært en særdeles vellykket satsing som har vist hvilken kraft vår næring har når vi samler hele verdikjeden og blir enige om konkrete mål og prosjekter. Nå viderefører vi, og spisser innsatsen inn mot bærekraft og klima. Samtidig oppdaterer vi navnet, sier Skavang i en pressemelding.

Egil Skavang

Egil Skavang

Han forklarer navnebyttet med at 2030 er første milepæl i Paris-avtalen. Innen den tid skal Norge ha kuttet 55 prosent av sine klimautslipp, og gjennom SAMMEN2020 har BAE-næringen samlet seg om en tilsvarende forpliktelse. Målet er at BAE-næringen innen 2030 skal ha kuttet minimum 50 prosent, og opp mot 55 prosent av egne klimagassutslipp, i tråd med Norges forpliktelser.

Leder for strategisk råd Liv Kari Skudal Hansteen for det som nå blir SAMMEN2030, er glad for at arbeidet fortsetter med økt styrke, foreløpig i to nye år.

Under toppledersamlingen 9. november ble toppledere og kommunikasjonsledere utfordret til å peke på hva de mener det er viktig for næringen å arbeide med de neste to årene. Hansteen merket seg spesielt det sterke fokuset på miljø og bærekraft.

– Toppledersamlingen for to uker siden viste at det er et stort engasjement i næringen rundt arbeid med bærekraft og utslippskutt. Ambisjonsnivået er høyt og det er imponerende å se hvordan bærekraftstankegangen gjennomsyrer både intern virksomhet og eksternt i de pågående prosjektene. Det er ingen tvil om at vår næring er fremoverlent og ønsker å være en del av løsningene. Derfor vil SAMMEN2030-oppdraget være å fortsette å samle næringen om felles budskap, synliggjøre vår kompetanse og verdiskaping, og bidra til at myndighetene vet hva som må til for at næringen skal kunne bidra på en best mulig måte, sier Hansteen i meldingen.

Liv Kari Skudal Hansteen

Liv Kari Skudal Hansteen

Hansteen ser også en stor verdi av å involvere kommunikasjonsledere, og det hun kaller fremtidens ledere i næringen, for å få frem budskap og utvikle BAE-næringen videre.

– De unge representer viktige stemmer og perspektiver. Vi ser de har klare forventninger til oss som er dagens ledere. Det er budskap vi må ta til oss og ikke minst leve opp til. De som jobber med kommunikasjon, er både formidlere og lytteposter. Begge disse gruppene vil ha en sentral rolle, også i det videre arbeidet med SAMMEN2030, sier Hansteen.