– Vi må få frem både hva vi er, og hva vi bidrar med. For som næring er vi en helt sentral del av løsningene for Norge enten det handler verdiskaping og arbeidsplasser lokalt og nasjonalt eller om å styrke norsk konkurransekraft og finne bærekraftige løsninger, sier Liv Kari Skudal Hansteen. Fotograf: Nicolas Tourrenc

– Vi må få frem både hva vi er, og hva vi bidrar med. For som næring er vi en helt sentral del av løsningene for Norge enten det handler verdiskaping og arbeidsplasser lokalt og nasjonalt eller om å styrke norsk konkurransekraft og finne bærekraftige løsninger, sier Liv Kari Skudal Hansteen. Fotograf: Nicolas Tourrenc

Samler toppledere i BAE- næringen

Arrangøren er nå i full gang med å meisle ut programmet for en ny toppledersamling i SAMMEN2030.

SAMMEN2030 er et samarbeidsprosjekt i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen i regi av BAE-rådet.

De har ambisjon om å være nettverksarenaen hvor toppledere møtes på tvers av verdikjeden for å styrke BAE-næringens omdømme og gjennomslagskraft. Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF er leder for styringsgruppen. Hun har klare ambisjoner for neste toppledersamling som vil handle om hvilke endringer som vil påvirke næringen mest fremover.

– Vi må få frem både hva vi er, og hva vi bidrar med. For som næring er vi en helt sentral del av løsningene for Norge enten det handler verdiskaping og arbeidsplasser lokalt og nasjonalt eller om å styrke norsk konkurransekraft og finne bærekraftige løsninger, sier Hansteen i en pressemelding.

Gjennom SAMMEN2030, skal toppledere på tvers av verdikjeden og bransjene bli enige om felles tiltak og budskap. Her mener Hansteen at samarbeidsprosjektet allerede har vært vellykket.

– Underveis i samarbeidsprosjektet har vi sett hvordan BAE-næringen har gått fra å være Norges største ikke-næring, til å få frem viktige fakta om næringen samt økt kjennskap og forståelse av hvor viktig vår næringen er for arbeidsplasser, verdiskaping og bærekraft.

Samling i mai
RIFs administrerende direktør mener ambisjonen med SAMMEN2030 om å få frem perspektiver fra toppledere fra ulike deler av verdikjeden i BAE- næringen, er både unikt og verdifullt. Hun har klare ambisjoner for neste toppledersamling som vil være et frokostmøte i lokalene til MEET på Ullevaal Stadion 10. mai.

Møtet skal handle om viktige samfunnsendringer som vil påvirke BAE- næringen fremover, og toppledere blir invitert til å dele sine tanker om hvilke drivkrefter og usikkerheter de mener blir viktige de neste tre til fem årene, og hvordan dette vil påvirke BAE-næringen.

– Samfunnet er hele tiden i endring og dette påvirker BAE- næringen på ulike måter. Toppledernes perspektiver vil gi nyttig innsikt for hver enkelt virksomhet som deltar. Det vil også bidra til at vi tydeligere ser hvordan vi sammen kan realisere muligheter og videreutvikle næringens viktige samfunnsrolle, sier Hansteen.

– Er en del av løsningene
RIF-lederen ser noen klare utviklingstrekk som hun mener det er viktig for BAE-næringen både å identifisere og forholde seg til fremover.

– Mange av drivkreftene i samfunnet generelt, vil også være sentrale for næringen. Som blant annet klimaendringene, et mindre økonomisk handlingsrom, ny teknologi, økt behov for energi og energiinfrastruktur, behovet for mobilitet, behovet for å sikre kritisk infrastruktur mot fysisk og digital spionasje eller sabotasje, flere eldre, økt urbanisering, kampen om arealene og naturressursene, behovet for kompetent arbeidskraft og nye forretningsmodeller. Samtidig vil det være knyttet usikkerhet til hvor raskt endringer vil skje og hvor forutsigbart og helhetlig den politiske styringen og tekningen vil bli, sier RIF-lederen.

Hun mener at som landets største fastlandsnæring, med over 350.000 arbeidsplasser, har BAE- næringen både et spesielt ansvar og samtidig mange muligheter.

– Vår næring har vist både evne og vilje til å fortsette å utvikle bærekraftige løsninger, skape nye arbeidsplasser i hele landet, ta i bruk ny teknologi og øke vår produktivitet. Dessuten har vi et sterkt ønske om å tiltrekke oss et mangfold av talenter. Gjennom SAMMEN2030 ønsker vi derfor å legge til rette for å være en arena for toppledere til å ha gode samtaler knyttet til ambisjoner, behov og viktige prioriteringer fremover. Dermed kan vi som næring dra i samme retning ved å ha felles budskap til beslutningstakere og dermed få større gjennomslagskraft, sier hun.

– Må ha en tydelig felles stemme
For å få frem budskapet mener hun mye handler om å formidle alt det viktige og positive næringen gjør og bidrar med allerede i dag.

– Her blir det i tilegg til å vise frem konkrete eksempler, viktig å samle og oppdatere fakta om næringen. Alt fra verdiskaping for brukere og samfunnet og arbeidsplasser til påvirkning av klima og miljø. Uten fakta og måling, blir ambisjoner og målsetninger kun tomme ord, påpeker Hansteen.

– Ved å samle næringen om felles positive budskap som formidle hva vi bidrar med, våre videre ambisjoner og hva vi trenger av forutsigbarhet, vil vi både bli en tydeligere stemme og styrke vårt omdømme ytterligere, legger hun til.