Nå blir det testkjøring av modulvogntog "ute i felten".

Samferdselsministeren vil testkjøre modulvogntog "ute i felten"

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) opplyser at Vegdirektoratet nå vil legge til rette for testkjøring av modulvogntog "ute i felten".

Bygg.no skrev i forrige uke at aktører i treindustrien reagerer med vantro på at det ikke er åpnet vegstrekninger fra norske industribedrifter til riksveg/stamvegnettet etter at modulvogntogordningen ble gjort permanent i 2014 og 12 grenseoverganger er åpnet i for modulvogntog i Norge.

– Dette er en svært kritisk konkurransevridning for norsk industri som kan føre til tap av arbeidsplasser og nedleggelse av bedrifter, uttalte Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Det viste seg altså at alle de ti strekningene bransjen ble bedt om å prioritere fikk avslag fra Vegdirektoratet. Også Stortingspresentant Sverre Myrli (Ap) har nå stilt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) et skriftlig spørsmål i Stortinget om samferdselsministeren deler Statens vegvesens vurderinger, eller om han vil ordne opp i saken.

Vil testkjøre sammen med Treindustrien

Nå opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Byggeindustrien at Vegdirektoratet vil åpne opp for testkjøring av modulvogntog for å avklare sammenhenger mellom teoretisk simulering og praktisk kjøring.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opplyser at Vegdirektoratet nå åpner for testkjøring av modulvogntog.

– Denne saken startet jeg oppfølging på straks jeg ble kjent med Vegdirektoratets avslag i forbindelse med arbeidet med den ekstraordinære veglisteoppdatering 1. februar 2017, skriver Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet vurderer nå testmodulvogntog og -strekning.

– En slik testkjøring vil skje i samarbeid med Treindustrien. Departementet vil følge arbeidet tett. Resultatene vil avklare om det er behov for å evaluere vurderingskriteriene. Evaluering vil også skje i samråd med næringen, skriver samferdselsministeren.

Ordning for "flaskehalsene"

I det siste møtet Treindustrien hadde med politisk ledelse og Vegdirektoratet, ble det spilt inn et forslag til RNB 2017 om 50 millioner for å påstarte oppgraderingen av de ti mest prioriterte strekningene. Midlene skulle styres til utbedring av kryss, oppmerking, rundkjøringer m.v, og uavhengig av hvem som er vegeier.

– Her vil jeg vise til ordningen som regjeringen lanserte i Meld. St 6 (2016-2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring, der det går frem at Regjeringen vil komme tilbake i NTP 2018-2029 med en ordning for utbedring av flaskehalser som er til hinder for effektiv tømmertransport, skriver Solvik-Olsen.

Han viser til at i NTP 2018-2029 (kap. 6.1.2. side 113) legges det opp til en tilskuddsordning som retter seg mot flaskehalser på fylkesveg. Ordningen har en ramme på 50 millioner kroner årlig over en periode på seks år. Statens vegvesen skal i handlingsprogrammet utarbeide forslag til et prosjektprogram som skal forelegges skog- og trenæringen, og berørte fylkeskommuner.

Administrerende direktør Heidi Finstad sier til Byggeindustrien at hun nå forventer at samferdselsministeren kommer ut av planleggingsmodus.

– Vi forventer at samferdelsministeren viser handlekraft og at testkjøringen medfører en likebehandling for bedriftene. Dette er en problemstilling som får konsekvenser for mye mer enn kun treindustrien, sier hun.

– Svært opptatt av konkurransesituasjonen

– Hvilken løsning ser du for deg for at en svært konkurranseutsatt treindustri ikke skal komme lidende ut sammenliknet med svenske aktører?

– Denne regjeringen har vært, og er fortsatt, svært opptatt av konkurransesituasjonen for norsk treindustri. Jeg viser til Sundvollen-erklæringen 7. oktober 2013, der det fremgår at modulvogntogordningen skulle gjøres permanent. Det ble den året etter (15. september 2014). I etterkant er ordningen blitt videreutviklet av Statens vegvesen, skriver Solvik-Olsen.

Han viser til at Statens vegvesen blant annet har etablert vurderingskriterier for om veg kan åpnes for modulvogntog eller ei, utviklet dataverktøy for å simulere modulvogntog på aktuell veg og etablert et system, der avslag på søknad om åpning av modulvogntog-strekninger, registreres som "flaskehalser".

– Flere veger er blitt åpnet for modulvogntog. Samtidig er Statens vegvesen nødt til å hensynta også hensynet til trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Det innebærer at ikke alle veger som næringene ønsker kan åpnes for modulvogntog. Enkelte veger er også fylkeskommunale eller kommunale, og dermed avhengig av investeringer/utbedringer derfra for å kunne åpnes for modulvogntog, skriver samferdselsministeren.

Han presiserer at for tømmervogntog ble tillatt totalvekt økt fra 56 til 60 tonn 23. oktober 2013. Videre ble største tillate høyde for slepvogner (i tømmervogntog) satt opp til 4,5 meter 21. september 2015.

Solvik-Olsen trekker også frem arbeidet som er satt i gang med å klassifisere bruer og å oppdatere veglistene. Per februar i år har Statens vegvesen klassifisert om lag 4 900 bruer og åpnet 90 prosent av riksvegnettet for tømmervogntog (24 meter og 60 tonn). På fylkesvegnettet er 9 590 av om lag 11 300 bruer ferdig klassifisert.

– Til slutt viser jeg til at jeg har bedt Statens vegvesen om å starte opp arbeidet med en prøveordning med tømmervogntog på 72 tonn, skriver samferdselsministeren.