Rv 7 Sokna-Ørgenvika

Byggeleder Helge Thorsby i Statens vegvesen er stolt av den nye veien mellom Sokna og Ørgenvika.

Fredag 27. juni åpner den nye riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika – en 16,3 kilometer lang snarvei som forkorter reisetiden betraktelig.

Rv 7 Sokna-Ørgenvika

Sted: Ringerike og Krødsherad

Prosjekttype: 16,3 kilometer to, tre og firefeltsvei

Kostnadsramme: 1,7 milliarder kroner eks. mva.

Byggherre: Statens vegvesen

Entreprenører:

Hæhre Entreprenør: 15,5 km ny rv 7

Implenia: 800 m ny rv7

Veidekke Entreprenør: Brukryssing Bergensbanen inkl. 1 km ny jernbane

PEAB: To stk. trebruer og miljøgate i Sokna

Konsulent for samtlige entrepriser: Norconsult

Underentreprenører/leverandører:

Ferdigbetong: Holtet Pukk og Betong l Knusing av sprengt berg (alle fraksjoner): Roy Holth l Veggelementer tunnel/betongrør: Ølen Betong l Tunnelbelysning: Multilux l Skilt og støtputer: Euroskilt l Plastrør/trekkerør: Ahlsell l Gjerde: ØstCom l Oppmåling: Geosurvey l Bygging av fire tunnelportaler: Haugholt Anleggs Service l Mur/puss: Mjøndalen Mur & Puss l Armering: Borg Armering l Asfalt: Veidekke l Vegmerking: Eurostar l Fresing: Asfaltfres l Vegrekkverk: Trygg Vei l Fjellsikring: Fjellrenovering l Rekkverk: Akkar l Støyvoll: Hallingtorv l Grunnarbeider Jamne Entreprenør l Elektro: Isachsen Elektro l Anleggsgartner: Aakerholt, Steen og Lund l Riveentreprenør: PeWe Entreprenør l Elektroentreprise: Land Elektriske

Prosjektet har hatt fire entrepriser. Hæhre Entreprenør har hatt den desidert største kontrakten på prosjektet. De har bygd 15,5 kilometer til en verdi av ca 727 millioner kroner. Øvrige entreprenører på prosjektet har vært Implenia (800 meter), Veidekke Entreprenør har bygget bro for Bergensbanen i tillegg til en kilometer omlegging av jernbanen, og PEAB har stått for den 600 meter lange miljøgaten gjennom Sokna sentrum.

Byggeindustrien er med byggeleder Helge Thorsby i Statens vegvesen på en gjennomkjøring av den nye riksveg 7-strekningen halvannen uke før åpningen. Sammenlignet med å kjøre om gamleveien om Noresund, vil bilistene spare om lag 20 minutter i kjøretid hver vei til og fra Hallingdal. Men tidsbesparelsen vil koste – 70 kroner for personbiler og 175 kroner for kjøretøy over 3,5 tonn i begge retninger.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på den nye veien er beregnet til 3.000 biler, men i de største utfartshelgene om vinteren regner Statens vegvesen med en døgntrafikk på rundt 10.000 biler.

Ni bruer
Nye rv 7 har to tunneler og ni bruer, og går gjennom nesten uberørt natur.

– Det er både to, tre og firefeltsvei på strekningen, og veien går enten på fast fjell eller på steinfyllinger, sier Thorsby om veien som har Bergensbanen som nærmeste nabo på store deler av strekningen.

– Vi har for øvrig hatt et veldig godt samarbeid med Jernbaneverket i anleggsprosessen, legger han til.

Rv 7 mellom Sokna og Ørgenvika er 21 kilometer kortere enn gamleveien som går om Noresund. Det var lenge en kommunal strid om hvorvidt veien skulle legges utenom eller gjennom Sokna sentrum, men Ringerike kommune besluttet å legge veien gjennom det lille tettstedet. Valget falt på å anlegge en såkalt miljøgate med fartsgrense på 40 km/t og fartshumper.

Idé fra 1939
Ideen om å bygge riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika ble unnfanget så tidlig som i 1939.

– En godkjent hovedplan kom i 1974, men denne ble stoppet i 1979. Først i 2003 ble planene tatt opp igjen, og i 2008 ble reguleringsplanene klare i kommunene Krødsherad og Ringerike. Arbeidet med den nye veien startet opp i september 2011, sier Thorsby.

– Har det vært noen byggetekniske vanskeligheter i anleggs-arbeidet?

– Nei, det har stort sett gått som planlagt. Men i Ørgenvika måtte vi mudre langt ut i Krøderen for å få plass til veikrysset ved parsellslutt. For øvrig har det gått greit å bygge selve veien fordi vi har unngått løsmasser i grunnen, sier Thorsby.

To tunneler
Av de totalt ni bruene på nye rv 7 er to bygget i tre og syv i betong. Brulengdene er mellom 35 og 95 meter. Det er to veikryss på strekningen – et midt på parsellen ved Rallerud, og et ved parsellslutt i Ørgenvika. Strekningen har to tunneler – Rallerudtunnelen som er 2,8 kilometer lang, og Ørgenviktunnelen på 3,7 kilometer.

– Tunnelene er profilet med klasse T 10,5 meter med en meter oppmerket og frest midtfelt. Profilen er 80 kvadratmeter. Det er midtrekkverk langs størsteparten av strekningen, og 2,5 meter høye viltgjerder langs store deler av denne. Fartsgrensen blir 80 og 90 km/t, og totalt har veien seks kilometer forbikjøringsfelt, sier Thorsby.

I tunnelene er det anlagt LED-belysning og ledelys til nærmeste evakueringsmulighet (i hver ende av tunnelene).

– Det er nødtelefon og brannslukningsutstyr for hver 125. meter. I tillegg er det kamaraovervåkning (AID) i tunnelene, og to snusoner for vogntog i Ørgenviktunnelen.

Varierende veibredde
Veibredden varierer mellom 10 og 16 meter, med 1,5 meter fysisk skille. Overbygningen har en tykkelse på 2,15 meter. Asfalt en er AG, AGB og AB (slitelag), totalt en tykkelse på 18 cm.

– Faste tunnelmasser utgjør til sammen 550 000 kubikkmeter, faste sprengningsmasser 500 000 kubikkmeter, og faste løsmasser 600 000 kubikkmeter. Totale masser er om lag
1 800 000 kubikkmeter, sier Thorsby.

Langs traseen er det hugd 8000 kubikkmeter tømmer, og arealbeslag i forbindelse med veien er 900 dekar.

– Interessant prosjekt
Daglig leder i Hæhre Entreprenør AS, Knut Harstad, sier at entreprisen på Sokna-Ørgenvika både har vært utfordrende og interessant.

– Det har vært motiverende for oss å vite at vi bygger en vei som korter ned reisetiden med 20 minutter, sier Harstad til Byggeindustrien.


Flere prosjekter