Illustrasjonsfoto: Bane Nor

Ringeriksbanen får 23 kilometer dobbeltspor i samme tunnel

Jernbanetunnelen mellom Sandvika og Sundvollen skal bygges som dobbeltsportunnel med en langsgående service- og rømningstunnel.

Fakta om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

- Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge.

- Korter inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo, og dermed også Bergensbanen, med nesten en time

- Knytter Oslo-området og Ringeriksregionen tettere sammen

- 40 km dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss

- 15 km firefelts veg mellom Høgkastet ved Sundvollen og Hønefoss

- Ca 23 km jernbanetunnel fra Sandvika til Sundvollen

- Etablering av jernbanestasjon ved Sundvollen

- Kostnad +/- 26 mrd

Bane Nor har besluttet tunnelkonsept for Ringeriksbanen. Tunnelen bygges med to tunnelløp, hvor begge jernbanesporene legges i én dobbeltsportunnel. I tillegg etableres det en parallell service- og rømningstunnel som har adkomst i hver ende ved Sundvollen i Hole kommune og ved Jong i Bærum kommune.

- Det er vurdert to alternative tunnelkonsepter for Ringeriksbanen mellom Sandvika og Sundvollen. Begge variantene omfatter to tunnelløp fordi tunnelen ligger så dypt under Krokskogen at det er få muligheter for rømning ut i dagen, skriver Bane Nor i en melding. I det ene alternativet legges jernbanesporene i to enkeltsporede tunneler mens tunnelkonseptet som er valgt bygges med en dobbeltsportunnel og en langsgående servicetunnel.

Omfattende kartlegging
Bane Nor velger tunnelkonsept ut fra hva som er optimalt for den enkelte strekning. Prosessen er standardisert, mens valget av løsning er skreddersøm.
Lise Backer er prosjektsjef for tunnelstrekningen som går under marka fra Bærum til Hole. Hun forteller om en omfattende kartlegging i forkant av beslutningen om dobbeltsportunnel.

- Krav til hastighet, stigningsforhold og effektivt vedlikehold har vært viktig for valg av tunnelløsning. I tillegg er lokale forhold som topografi, geologi, hydrogeologi og omgivelser grundig kartlagt. Sikkerhet, kostnader og byggetid er selvsagt også gjennomgått. Etter den omfattende prosessen er vår konklusjon at en dobbeltsportunnel med langsgående service- og rømningstunnel er det konseptet som er mest optimalt for effektiv trafikkavvikling, drift og vedlikehold på Ringeriksbanen.

Driftssikker løsning
Det er særlig vedlikeholdet av tunnelen prosjektsjefen trekker frem som gunstig for togpassasjerer som skal ta Ringeriksbanen.

- Dobbeltsportunnel med parallell servicetunnel gjør det mulig å benytte det ene løpet til rømning og adkomst for vedlikehold. En slik servicetunnel gjør at alt utstyr som ikke må ligge i toglinjen kan flyttes ut av sporet for vedlikehold og feilretting. Det betyr at vedlikeholdsarbeid kan bli gjort uten å påvirke togtrafikken, sier Backer.
Valg av tunnelkonseptet har innvirkning på hvordan den ferdige jernbanen kan brukes og vedlikeholdes. Lise Backer understreker at det er derfor Bane Nor velger tunnelkonsept først og ikke drivemetode, som i hovedsak er et spørsmål om hvordan tunnelen bygges.

- De aktuelle byggemetodene er tradisjonell sprengning eller bruk av tunnelborremaskin (TBM). Dette vil bli besluttet på et senere tidspunkt i samarbeid med utførende entreprenør, sier Backer.

Drivemetode

Lise Backer presiserer overfor Byggeindustrien at det ikke er tatt noen beslutninger rundt drivemetode og hun kan heller ikke si noe om hvorvidt de vil låse drivemetoden i forkant av konkurransen eller om de lar valget av drivemetode bli en del av konkurransen. Backer utelukker heller ikke at de vil benytte seg av både TBM og konvensjonell sprengning når tunnelen skal bygges.

– Vi har fortsatt ikke besluttet noe rundt valg av drivemetode. Så lang har vi konsentrert oss mest om tunnelkonseptet. Spørsmål rundt drivemetode er noe vi vil jobbe mer med fremover. Når vi etter planen skal legge frem en reguleringsplan mot sluttene av året, må vi ha en tanke om vi skal låse drivemetode eller om vi skal ha det åpent for entreprenørene, sier Backer til Byggeindustrien.