Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Riksrevisjonen: - Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter er fortsatt ikke redusert

– Vår undersøkelse gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle fasene i planprosessen, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 satte et mål om å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år for store samferdselsprosjekter. I den følgende planen for 2018–2029 ble målet endret til å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden.

Dokument 3:4 (2018–2019) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter ble overlevert Stortinget 25. oktober.

Regelverket for planprosesser stiller krav til hvordan store samferdselsprosjekter skal utredes og planlegges. Planprosessene skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning fra alle berørte interesser og myndigheter. Det skal også legges vekt på langsiktige løsninger og utredning av konsekvenser.

Kritikkverdig at staten ikke trer oftere inn

– Plansystemets krav til utredning og medvirkning bidrar til at det vil ta lang tid å gjennomføre planprosesser. Det er derfor en konflikt mellom målet om raske planprosesser og målet om å gjennomføre planprosesser i henhold til krav og intensjoner i regelverket, sier Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Behandling og avklaring av innsigelser, krav om flere faglige utredninger, lav eller endret prioritering i nasjonal transportplan og nye behandlingsrunder for tidligere vedtatte planer og traseer er sentrale årsaker til lang planleggingstid i de samferdselsprosjektene som er undersøkt.

– Dagens regelverk åpner for at kommuner kan gjøre om tidligere vedtak og gjennomføre nye behandlingsrunder selv når omfattende planprosesser er gjennomført og krav til medvirkning er ivaretatt. Det er kritikkverdig at staten ikke har trådt inn i planprosessene som stopper opp, sier riksrevisoren.

Tiltak for å redusere planleggingstid

Myndighetene startet i 2011 et arbeid for å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. De viktigste gjennomførte tiltakene er mer målrettet og hensiktsmessig bruk av konseptvalgutredning, planlegging uten kommunedelplan, økt bruk av statlig plan og innstramming av innsigelsespraksisen.

Undersøkelsen viser at enkelte av tiltakene, som ikke å gjennomføre konseptvalgutredning eller å planlegge uten kommunedelplan, kan bidra til kortere planleggingstid. Antall prosjekter med statlig plan er imidlertid fortsatt lavt, og innstrammingene i innsigelsesordningen vil ikke påvirke den tiden det tar å behandle og avklare legitime innsigelser som reises i planprosesser. Viktige årsaker til lang planleggingstid, som nye behandlingsrunder og uventede stopp i planprosesser som følge av lav eller endret prioritering i prosjektporteføljen i NTP, vil heller ikke unngås med tiltakene som er iverksatt.

– Med dagens virkemidler og plansystem er det lite trolig at planleggingstiden kan bli vesentlig redusert, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør i tillegg til å vurdere muligheter for forenklinger i plansystemet, sørge for bedre sammenheng mellom planprosessene og prioritering i nasjonal transportplan og budsjettproposisjonene. Å sette frister for når enkelte prosjekter skal være ferdig planlagt, bør også vurderes.