Ringsaker kirke er en middelalderkirke i stein. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren
Ringsaker kirke er en middelalderkirke i stein. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Riksantikvaren vil ha stor satsing på kirkene

– Vi foreslår et omfattende arbeid for å sette i stand både middelalderkirkene, kirker etter reformasjon 1537 og kirkene fra etter 1850, sier riksantikvar Hanna Geiran.

– Kirkene er blant landets viktigste kulturminner, og vi vet at tilstanden er dårlig for en del av kirkene våre. Med beløp i størrelsesorden 10 milliarder i forbindelse med deling av verdiene i Opplysningsvesenets fond, vil regjeringen, i samarbeid med kommunene, prioritere å sette i stand kirkene i årene som kommer, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe i en pressemelding.

Oppdraget er todelt. Den første leveransen handler om kapasiteten i håndverksmarkedet og forvaltningen, overordnet forslag til strategi og innhold i bevaringsprogrammet. Hele utredningen skal være ferdig før jul, og Riksantikvaren løser oppdraget i tett samarbeid med Den norske kirke og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, skriver Riksantikvaren i meldingen.

De foreslår å lage én overordnet bevaringsstrategi med tre parallelle programmer for middelalderkirker, kirker bygget etter reformasjonen i 1537 og kirker bygget etter 1850. Til hvert program ligger det felles innsatsområder som går på tvers av programmene for tiltak som bevaring, kunnskap og kompetanse, opplevelse og formidling, og engasjement og deltakelse.

Analysen som er gjennomført beregner volumet på dagens marked for tradisjonshåndverk til en milliard kroner per år. Denne summen gjelder både kirker og andre typer bygninger. I oppdraget ble Riksantikvaren bedt om å vurdere kapasiteten i marked og forvaltning ved en opptrapping på henholdsvis 100, 300 og 600 millioner per år. Analysen viser at det i første omgang er mulig å håndtere 100 millioner kr pr. år, og deretter er det mulig å trappe opp størrelsen på tilskuddet. Størrelsen på tilskuddene må tilpasses kapasiteten både hos eier, håndverksmarkedet og forvaltningen. Målet er å øke denne kapasiteten så raskt det lar seg gjøre, slik at et større tilskuddsvolum kan håndteres om få år.