Nytt Oslo fengsel, passasjen. Illustrasjon: Lerche Arkitekter
Nytt Oslo fengsel, passasjen. Illustrasjon: Lerche Arkitekter

Riksantikvaren med innsigelse mot nye Oslo fengsel

Både som tidligere ølbryggeri og fengsel har Oslo fengsels avdeling B, kalt Bayern, meget høy verdi som kulturmiljø. Det mener riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvar Hanna Geiran. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Riksantikvar Hanna Geiran. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Å rive all eldre bebyggelse bortsett fra den fredete smia fører til at det meste av kulturhistoriske spor blir fjernet, sier Geiran i en pressemelding.

Planforslag for Oslo fengsel har nylig vært ute til offentlig ettersyn. Statsbyggs forslag innebærer å rive eksisterende bebyggelse (avdeling B) for å gi plass til et nytt fengselsanlegg. Ett enkeltbygg, Smia, er fredet og blir stående som i dag. Statsbygg foreslår videre å etablere et nytt parkareal med passasje mellom Klosterenga park og Åkebergveien.

Med nytt fengselsbygg skal Oslo fengsel fortsatt være et høysikkerhetsfengsel, ifølge Statsbygg, med varierte og skjermede uteområder. Soningsforholdene skal bli bedre enn i dag.

Planforslaget ble lagt ut i tre alternativer, og Statsbyggs forslag er alternativ 1. Byantikvaren i Oslo har fremmet to alternative forslag, 2a og 2b, som begge innebærer at større deler av eksisterende bebyggelse blir bevart. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune anbefaler alternativ 1, men «med forbehold om at større deler av bevaringsverdig bebyggelse bevares».

Nytt Oslo fengsel, i Åkebergveien. Illustrasjon: Lerche Arkitekter
Nytt Oslo fengsel, i Åkebergveien. Illustrasjon: Lerche Arkitekter

Riksantikvaren fremmer innsigelse mot planforslaget, og oppsummerer den slik:

«Å rive all eldre bebyggelse innenfor planområdet med unntak av den fredete smia, vil være i klar konflikt med de nasjonale og vesentlige, regionale kulturminneinteressene som disse bygningene representerer».

Riksantikvaren viser til at store deler av bebyggelsen innenfor planområdet hører til tidligere Christiania Actie Bryggeri, som ble etablert i 1872 og er på Byantikvarens gule liste. Bryggeribebyggelsen har blitt brukt som fengsel siden 1934, og Oslo fengsels avdeling B kalles i dag for «Bayern» på grunn av ølproduksjonen og at Bayerøl var en spesialitet.

«Bryggerihistorien knytter anlegget til Oslos rike industrihistorie, som en av Norges viktigste industribyer gjennom store deler av 1800- og 1900-tallet. Anleggets beliggenhet på Grønland er del av byutviklingshistorien i Oslo. Konverteringen av bryggeriet til fengsel på 1930-tallet er et interessant eksempel på transformasjon og gjenbruk», heter det i pressemeldingen.

Riksantikvaren mener det kan være mulig å få til et fungerende fengsel i Oslo på grunnlag av Byantikvarens mellomløsning.

– Her er vi åpne for å diskutere hvilke av bygningene som best kan integreres i et moderne fengselsanlegg, sier Hanna Geiran i pressemeldingen.

Statsbygg har skissert en framdriftsplan som de selv kaller for optimistisk, og som innebærer at et forprosjekt kan være ferdig i første kvartal 2026, med oppstartsbevilgning tidligst i statsbudsjettet for 2027, og en byggeperiode inkludert rivearbeider som går fra 2027-2030. De første innsatte kan tidligst flytte inn sommeren 2031.