Riksantikvaren imot vindkraftverk på Høg-Jæren

Riksantikvaren går imot planene om en vindmøllepark med 27 store vindmøller på Høg-Jæren.

I et brev til Miljøverndepartementet (MD) ber Riksantikvaren om at departementet ikke må stadfeste reguleringsplanene, slik de nå foreligger for vindmølleparken som Jæren Energi har fått konsesjon for å bygge på Hellandsmyra på Høg-Jæren. Riksantikvaren støtter dermed innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland. Dersom departementene etter en samlet vurdering finner at andre hensyn må vike til fordel for vindparken, vil Riksantikvaren be om at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven skal oppfylles, heter det i brevet til MD. Kopi er sendt også til Olje- og energidepartementet (OED). Kulturminner Riksantikvaren opplyser i brevet at det ikke er registrert automatisk fredede kulturminner innenfor det planlagte utbyggingsområdet. Men dette skyldes etter Riksantikvarens mening at området ikke er tilstrekkelig undersøkt. Vår kunnskap om kulturminnebestanden og funn av oldsaker i nærliggende områder, viser at det innenfor dette geografiske området har vært bosetting og aktiv utnyttelse av utmarksressursene under flere perioder av førreformatorisk tid, heter det i brevet. Riksantikvaren regner med at det ved arkeologiske undersøkelser vil bli funnet spor etter steinalderboplasser, og gårdsanlegg som er så gamle at de er automatisk fredet etter kulturminneloven. Så lenge disse registreringene ikke er gjennomført, anser vi at saken ikke er tilfredsstillende opplyst, skriver Riksantikvaren. Visuell konflikt Riksantikvaren støtter vurderingene fra Fylkesmannen i Rogaland og administrasjonen i Rogaland fylkeskommune om «den visuelle konflikten» som vil oppstå når 27 vindmøller - 150 meter høye og med 40 meters vingespenn skal bygges like i nærheten av Synnesvarden landskapsvernområde og Knudaheio, Arne Garborgs dikterstue. Anlegget vil bli synlig over store deler av Jæren, og etter Riksantikvarens mening burde vindparker i Rogaland lokaliseres andre steder enn Høg-Jæren, heter det i brevet.